Димитър Саватинов: Подкрепям Богдан Боцев, защото е най-добрият избор за народен представител

Едно интервю на Веселин СТАМЕНОВ

– Защо подкрепяте кандидата за народен представи­тел Богдан Боцев?

– Подкре­пям го, защо­то е млад чо­век. Според мен в поли­тиката тряб­ва повече млади и ка­дърни хора да започнат да навлизат, за да може наистина да оправим нашата дър­жава, която не е в много добро със­тояние сега. Също така го подкре­пям защото много добре го позна­вам – били сме заедно 11 години от първи клас в училище. И винаги съм виждал него­вите лидер­ски качества и колко умен е. Във клас, по всички предмети в училище ви­наги е бил един от най-добри­те ученици, отличник на кла­са и още тогава мога да кажа, че знаех, че той ще стигне далеч, на доста високо ниво. Това според мен е много ва­жно качество, за да бъдеш политик и да бъдеш човек, който помага на страната.

– Какви качества според Вас трябва да притежава на­родният представител?

– Според мен народният представител трябва да бъде човек, който наистина иска да представлява народа. Да бъде честен и откровен, да помага на хората, защото всъщност затова е избран от народа – за да представлява тях, а не себе си. Досега всич­ки народни представители като бъдат избрани забравят от къде са тръгнали. Богдан Боцев е човек, който винаги е помагал на всеки и никога не е забравял от къде е тръг­нал. И винаги е бил човечен. Според мен това са може би най-важните качества не само за народен представи­тел, ами просто за да бъдеш човек.

– Защо хората трябва да гласуват за Богдан Боцев?

– Трябва да гласуват за него защото просто той е най-правилният избор. Той е млад и кадърен, вслушва се в хората и тези качества, които той притежава, го правят много добър избор за да бъде народен предста­вител. Аз лично го познавам и виждам тези качества у него, затова ще гласувам за Богдан. Бих казал, че той е много упорит и винаги иска да достигне до целите си. Както в спорта така и в по­литиката, човек трябва да е много упорит и постоянен, за да може да постигне це­лите, които си е поставил. Аз познавам Богдан Боцев и знам, че той притежава тези качества

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене