богдан боцев

След 30 г. от­ла­га­не хид­ро­въ­зел „Брез­ни­ца“ в Го­це Дел­чев вли­за в днев­ния ред на слу­жеб­ния ре­гио­на­лен ми­нис­тър Ив. Шиш­ков

Идея на над 30 го­ди­ни реа­ни­ми­ра де­пу­та­тът от Го­це Дел­чев Бог­дан Бо­цев и в пър­во­то за то­зи си ман­дат...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене