Ще бъдат отдавани под наем помещения в зала „НЕВРОКОП АРЕНА“

ОБЯВА

Община  Гоце Делчев

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и 2 и чл.64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, решение № 242/29.12.2016г., прието от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Заповед № 90/02.02.2017г., издадена от кмета на община Гоце Делчев.

 

О Б Я В Я В А:

 

  1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти, публична общинска собственост, представляващи обособени части от сграда с идентификатор 17395.501.2921.2, със застроена площ от 1241 квадратни метра, на два етажа, с предназначение спортна сграда, база, построена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2921 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, с площ от 5803 квадратни метра – според проекта на Арена Неврокоп, както следва:

1/ хотел, на два етажа, с разгъната площ от 840 квадратни метра, ведно с оборудването, при начална тръжна цена от 3000 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

2/ ресторант, с площ от 120 квадратни метра, ведно с оборудването, при начална тръжна цена от 1000 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

3/ фитнес, с площ от 350 квадратни метра, при начална тръжна цена от 1600 лева на месец, без включен данък върху добавената стойност.

  1. Търговете да се проведат за всяка една от обособените части поотделно.
  2. Тръжна документация се закупува до 17:00 часа на 23.02.2017г. от дирекция „Общинска собственост“ /стая № 109/ на община Гоце Делчев срещу такса от 50 /петдесет/ лева с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане.
  3. Депозити за участие в търговете се внасят до 17:00 часа на 23.02.2017г. по IBAN на община Гоце Делчев BG63FINV91503316629685 в „Първа инвестиционна банка“ АД – клон град Гоце Делчев, BIC код STSABGSF, както следва:

– за хотела – 3000 лева;          – за ресторанта – 1000 лева;               – за фитнеса – 1600 лева.

  1. Оглед на обектите може да се извършва до 17:00 часа на 22.02.2017г. с представители на дирекция „Общинска собственост“, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
  2. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в публичните търгове с явно наддаване, изброени в тръжната документация до 17:00 часа на 23.02.2017г. в дирекция „Общинска собственост“ /стая № 109/ на община Гоце Делчев.
  3. Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 24.02.2017г. от 14:00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев.
  4. Достигнатите при търговете месечни наемни цени, с включен данък върху добавената стойност, да се заплащат от спечелилите участници до двадесет и пето число на текущия месец в касата на община Гоце Делчев.
  5. При неявяване на кандидати за някой от обектите повторен търг да се проведе при същите условия на 10.03.2017г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17:00 часа на 09.03.2017г.

 

            За допълнителна информация: тел.: 0888 006080, вътрешен 219, дирекция „Общинска собственост“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене