С информационна среща стартира проектът „Различни и заедно играем, учим и творим“ в Гоце Делчев

Информационна среща ще бъде проведена в петък от 11 часа във фоайето на хотел „Неврокоп“ във връзка със стартирането на новия проект на община Гоце Делчев. На срещата ще бъде представен екипът и целите на проекта.

Форумът ще открие представител на общинското ръководство.

Проектът се финансира 100 % от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.

“Бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ е Община Гоце Делчев, а партньори в реализирането на проекта са: Фондация „Стъпка по стъпка“, Детска градина „Калинка“, Детска градина „Пролет“ и Детска градина „Щатливо детство“.

Стойността на проекта е 223 639,00 лева, от които 190 093,15 лв. са европейски средства, а националното съфинансиране е в размер на 33 545,85 лв. Продължителността за изпълнението на  проекта е 30 месеца или до 31.12.2018 г.

Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на работата по обхвата и интегрирането на деца в неравностойно положение и от етнически малцинства, в детските градини и групите за предучилищната подготовка на територията на община Гоце Делчев.

Подобряване на образователната среда и качеството на предучилищна подготовка в детските градини, чрез въвеждане на допълнително обучение по български език и привлекателни занимания по интереси, за развиване творческия потенциал и талантите на децата са цалегналите в проекта така наречените специфични цели.

В проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., поетапно ще се включат 100 деца в предучилищна възраст в неравностойно положение (включително от етнически малцинства) и 42-ма родители от семейства в неравностойна ситуация (включително от етнически малцинства), които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене