Сензация на месеца! Гриша Ганчев с поглед да купи летището в град Гоце Делчев?

Тодор ТОДОРОВ

Един от най-големите и влиятелни бизнесмени в България – Гриша Ганчев – е хвърлил око към проекта за летище в град Гоце Делчев. Това разкриват източници на Топ Преса – югозапад­ният таблоид от свои из­ключително информирани източници в медийните сре­ди на столицата. Със сигур­ност има ангажирани спе­циалисти, които да проучат реализирането на известния проект „Пирин аеропорт“ от офиса на Гриша Ганчев, който наистина е с инвеститор­ски ранг да реализира този про­ект. Топ Преса е единстве­ната ме­дия от региона, която непрес­танно и зорко следи темата около реали­зира­нето на проек­та, стар­тиран от скан­дално извест­ния бан­кер Цве­тан Васи­лев.

При­помняме че ин­вестиционното предложение предвижда из­граждане на граж­данско летище на територията на бившето военно летище до с. Мусо­мища (община Гоце Делчев). Ле­тището ще разпо­лага с писта код 4С (IKAO) с дължина 2100 м и широчина 45 м, пътнически терминал с капацитет 300 пътника в час пик и катего­рия на обслужване „С“ според класификацията на ИАТА, пе­рон с три стоянки за възду­хоплавателни средства код “С“, малък перон за “General aviation”, хангари за парки­ране на ВС код „А“, хеликоп­терна площадка за въздушна спешна медицинска помощ (HEMS – Helicopter Emergency Medical Service). Предвиж­да се многофункционална сграда за административно обслужване, системи и съо­ръжения за наземно обслуж­ване, аварийно-спасителна дейност (категория 7) и Авиа­ционен учебен център.

Това, което Топ Преса знае, е че има държавна воля да се построи летището и райо­на на град Гоце Делчев да се развие като бизнес център – със силно разви­та икономика. Въпросът е на кого от ресор­ните „хора с възмож­ности“ про­ектът ще бъде раз­пределен и срещу какво. Нюхът ни по­каз­ва, че стъп­ка по стъпка големите пари влизат в град Гоце Делчев, което според нас води до ре­ализирането в близко бъде­ще на тази добре планувана инвестиция. Въпросът е да се избере вътрешен или наш ин­веститор. За местните обаче няма значение – важното е да стане.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене