312 831 души живеят в Пиринско. Гърмен, Белица и Благоевград с най-висока раждаемост

Към 31 декември 2015 г. населението на област Благоевград е 312 831 души, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда региона на 6-о място. В сравнение с 2014 г. населението на областта през 2015 г. намалява с 2 746 души, или с 0.9%.

Мъжете са 152 762 (48.8%), а жените – 160 069 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат  1 048 жени. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 56 205, или 18.0% от населението на областта. В сравнение с 2014 г. делът на населението през 2015 г. в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.6 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 20.5%, а на мъжете – 15.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Най-нисък е делът на възрастното население в област София (столица) – 16.8%, следвана от областите Благоевград и Варна – по 18.0%.

Към 31.12.2015 г. децата до 15 години в област Благоевград са 44 917, или 14.4% от общия брой на населението. Спрямо 2014 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта.

Общият коефициент на възрастова зависимост е 47.8% (коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в зависимите възрасти – населението под 15 и на 65 и повече навършени години, на 100 лица от населението в независимите възрасти – от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти).

През 2015 г. в област Благоевград на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2014 г. този коефициент е бил съответно 41.1 и 46.5%. Това съотношение е най-благоприятно в областите София (столица) – 44.3%, Благоевград – 47.8%, и Кърджали (48.5%), а най–неблагоприятно е съотношението в областите Видин (68.1%), Ловеч (64.9%) и Монтана (63.5%).

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.2 години през 2009 г. нараства на 42.3 години в края на 2015 година. По  този  показател област Благоевград се нарежда на пето място в страната, като най-ниската средна възраст е в област София (столица) – 41.0 години, а най- високата – в област Видин – 47.6 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2015 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. в област Благоевград е 196 999 души, или 63.0% от населението на областта, като мъжете са 102 356, а жените – 94 643. Трудоспособното население е намаляло с 3 452 души, или с 1.7% спрямо предходната година.

Към края на 2015 г. над трудоспособна възраст са 67 882, или 21.7%, а под трудоспособна възраст – 47 950, или 15.3% от населението на област Благоевград.

Броят на живородените деца през 2015 г. в област Благоевград е 2 993, от които 1 527 момчета и 1 466 момичета, като в сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 43 деца. По този показател областта се нарежда на шесто място в страната. Коефициентът на раждаемост през 2015 г. е 9.5‰ и той  се увеличава с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2014 година.

В градовете и селата живородените са съответно 1 913 и 1 080 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 10.2 ‰, а в селата – 8.5‰. Най- висока е раждаемостта в община Гърмен – 12.2‰, следват я общините Белица – 11.9‰, и Благоевград – 10.4‰. С най-ниска раждаемост през 2015 г. са общините Хаджидимово и Якоруда – съответно – 7.7  и 8.1‰.

Средната възраст на майката при раждане на първо дете в област Благоевград е 26.8 години. Запазва се относителният дял на извънбрачните раждания. През 2015 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 264, което представлява 42.2% от всички живородени, и в сравнение с предходната година те са се увеличили с  0.2 процентни пункта.

Най-висок е относителният дял на извънбрачно родените в община Струмяни – 77.1%, следвана от общините Белица – 59.1%, и Якоруда – 56.6%, а с най-нисък относителен дял е община Сатовча – 17.4%.

За страната броят на живородените извънбрачни деца е 38 649, или  58.6%. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак.

И през 2015 г. се задържа високо нивото на общата смъртност. Броят на умрелите в област Благоевград е 4 075 души, като в сравнение с предходната година  техният брой се е запазил почти същия 4072 (0.1%). Коефициентът на смъртност е 13.0‰ както и през предходната 2014 година. Смъртността сред мъжете (14.4‰) продължава да е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (11.6‰). През 2015 г. на 1 000 жени умират 1 193 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата ( 15.1‰) отколкото в градовете ( 11.5‰).

През 2015 г. в област Благоевград са умрели 16 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.3‰, като в сравнение с предходната година той е намалял с 1.1 промилни пункта.

През 2015 г. броят на регистрираните бракоразводи в област Благоевград е 373. В сравнение с предходната година техният брой  е намалял с 2. От всички прекратени бракове 75.1% се отнасят за градовете.

Разликата между живородените и умрелите формира естествения прираст на населението. Тъй като в последните години умират повече хора отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението в област Благоевград непрекъснато намалява. През 2015 г.  в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на областта е намаляло с 1 082 души, или с 40 души по-малко в сравнение с 2014 година.

С положителен естествен прираст е само община Гърмен. Намалението на населението за областта, измерено с коефициента на естествен прираст е минус 3.4‰. С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естестествен прираст са  община Струмяни – минус 13.8‰, следват я общините Кресна – минус 10.2‰, и Хаджидимово – минус 7.4‰.

В резултат на отрицателния механичен прираст (разликата между заселени и изселени) населението на област Благоевград е намаляло с 1 664 души през 2015 година.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене