Опазване и осигуряване на качеството на общинската вода в трансграничния регион

83760-Obshtina-Blagoevgrad

На 15.04.2015 г. от 10.00 ч. в Зала 101 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, гр. Благоевград ще бъдат отворени получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ефективност на прилагане на нормативните изисквания за мониторинг, оценка и инвентаризация на водоизточниците и на санитарно-охранителните зони. Анализ на водоснабдителната система и пилотна експлоатацията на система за автоматичен мониторинг в Благоевград”.
Обществената поръчка се възлага в рамките на изпълнението на проект: „Опазване и осигуряване на качеството на общинската вода в трансграничния регион“ по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество – „Гърция – България 2007 – 2013“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие”, съгласно договор за субсидия № B2.11.06/01.10.2013г.
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер на 122 077,77 лева (сто двадесет и две хиляди седемдесет и седем лева и седемдесет и седем ст.) без ДДС.
Критерии „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:
1. Техническа оценка – 70%
2. Финансова оценка – 30%
Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.
Максималният срок за цялостно изпълнение на поръчката е до 15.09.2015 г.
Оферти за участие в процедурата се подават в деловодството на община Благоевград в срок до 17:30 ч. на 14.04.2015 г.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене