Община Благоевград търси изпълнител за ремонт на улиците

благоевград

Община Благоевград обявява открита процедура по реда ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на уличната мрежа и ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград” по обособени позиции:

Обособена позиция №1:„Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград“ и Обособена позиция №2:  „Ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”.

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки гр. София и на профила на купувача на електронния сайт на община Благоевград www.blgmun.com  на 24.02.2015 г.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за строителството, предмет на настоящата обществена поръчка е в размер общо на 1 183 876.66 (един милион сто осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и шест лв. и шестдесет и шест ст.) лв. без ДДС или 1 420 652.00 (един милион четиристотин и двадесет хиляди шестстотин петдесет и два) лв. с ДДС, разпределен по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1: „Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград“- Осигурен финансов ресурс общо за обособената позиция в размер на 855 083.33(осемстотин петдесет и пет хиляди и осемдесет и три лева и тридесет и три ст.)лв. без ДДС или 1 026 100(един милион двадесет и шест хиляди и сто)лв. с ДДС,

„Ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”- Осигурен финансов ресурс общо за обособената позиция в размер на 328 793.33 (триста двадесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и три лв. и тридесет и три ст.) лв. без ДДС или 394 552.00 (триста деветдесет и четири хиляди петстотин петдесет и два) лв. с ДДС.

Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”.

Показателите за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в комплексната оценка се извършва на база: “Оценка на офертата” /Коф/-Коф. = К1 + К2+К3, където:

 

Размер на предложената цена – Максимална тежест – 60

Срок за изпълнение на поръчката – Максимална тежест – 25

Гаранционен срок – Максимален тежест – 15

 

Срокът за изпълнение на строителството е до 90 дни, за обособена позиция №1 и 40 дни, за обособена позиция №2, след сключване на договор за изпълнение.

Оферти за участие в процедурата се подават в деловодството на община Благоевград в срок до 17:30 ч. на  24.03.2015 г.

Офертите ще бъдат отворени на 25.03.2014 г. от 10.30 ч. в Зала 101 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, гр. Благоевград.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене