Затягат контрола върху детските играчки

Toys

Министерският съвет прие промени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, които отразяват промените в европейското законодателство.

Наредбата определя правилата за употреба в детските играчки на химични вещества, класифицирани като мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията. Тези веществата не могат да бъдат употребявани в играчки, части от играчки или в отделни на микроструктурно равнище части от играчки, освен ако са в концентрации, равни на или по-малки от съответните равнища на концентрация, определени в законодателството на ЕС; недостъпни за детето, или разрешени с решение на Европейската комисия.

За да се въведат определените гранични стойности, в Наредбата се създава ново Приложение No11. Производителите следва да прилагат новите изисквания от 21 декември 2015 г. Чрез допълнение на Наредбата, освен в неръждаемата стомана, се добавя и нова разрешена употреба на никела в детските играчки, а именно – в части, които осигуряват провеждането на електрически ток.

Производителите могат да се възползват от тази нова употреба от 1 юли 2015 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене