Заседание на Звеното за мониторинг на Областната стратегия за регионално развитие 2014 – 2020

DSC02654 (2)

Първо заседание на Звеното за мониторинг на Областната стратегия за регионално развитие 2014 – 2020 година се проведе днес, 05.02.2015г., в заседателната зала на Областна администрация Благоевград, то беше открито от  главният секретар на областта Диана Атанасова.

Звеното беше създадено в края на 2014 г. с решение на Областен съвет за развитие с цел подобряване на  координацията и работата при прилагане и провеждане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград. Звеното  е консултативен орган към Областния управител. В него участват представители на 14-те общини от областта, неправителствени организации, представители на двата университета – ЮЗУ и АУБ, социално-икономически партньори. Негов председател е заместник областният управител Асим Адемов.

Процесът на мониторинг при изпълнението на политики осигурява базисна среда за работа,  оценява текущото изпълнение и крайни резултати, в т.ч. постигане на цели при  реализирането на политики, програми, проекти. Реализирането на публичните политики от страна на държавата намират своето място в основните стратегически и планови документи, на регионално и на местно ниво. На регионално ниво бяха разработени и приети Областната стратегия за развитие 2014 – 2020, общинските планове за развитие за същия период. През 2014год.  бе направена последваща оценка на Областната стратегия за развитие 2007-2013., препоръките от която се отчитат при подготовка на актуализация на действащите планове и стратегия. В звеното, Областна администрация Благоевград,  изпълнява определени контролни функции при реализирането на тези политики на регионално ниво. По време на заседанието беше приет правилника за организация и дейността на Звеното за мониторинг, присъстващите бяха запознати и с резултатите от последваща оценка на Областната стратегия на област Благоевград 2007-2013год.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене