Община Гърмен с нов проект „Детска кухня в община Гърмен“

Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд + в качеството си на конкретен бенефициент по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“.
Целта на процедурата е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността. За децата от целевите групи ще бъдат осигурявани ваучери, срещу които те ще получават храна за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт.

Осигуряването на храна от детските кухни е безвъзмездно за децата от целевите групи:
1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.
4. деца, които не са записани и не посещават детска градина.

Основната функция на детската кухня е да приготвя на децата разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм и съответстваща на изискванията на Наредба № 2 от 2013 г. за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведение и детските кухни. В детските кухни се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, БДС, което е обект на щателни проверки от компетентните органи – Регионални здравни инспекции и Българска агенция за безопасност на храните. По операцията за децата от целевата група ще се осигури храна за обяд в идентично количество и асортимент, предоставян на останалите деца. Храната се предлага по предварително изготвени седмични менютата, разработени с участието на медицински специалист и/или технолог по хранене.

Конкретният бенефициент е община Гоце Делчев, като община Гърмен е партньор по настоящата процедура.

В обхвата на подпомагането ще попаднат и семейства, при които е установен риск от изоставяне на децата, майки, жертви на насилие, деца, настанени в приемни семейства, семейства, потребители на социални услуги. Нуждаещите се лица ще бъдат идентифицирани от органите за социално подпомагане, въз основа на данните за подпомаганите лица и семейства, данните от отделите “Закрила на детето“, от доставчици на социални услуги на местно ниво и от други източници. За всеки конкретен случай ще бъде извършвана индивидуална преценка, като освен доходният тест ще бъдат оценявани и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа. Редът и условията за достъп до програмата са определеени с Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене