Служебният енергиен министър очаква поскъпване на тока

Служебният министър на енергетиката Владимир Малинов предупреди за възможно увеличение на цените на електроенергията за домакинствата от 1 юли 2024 г. поради натрупания дефицит във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Той каза това в студиото на БНТ, като обясни, че дефицитът трябва да бъде компенсиран през следващия регулаторен период, ако регулаторът спазва стриктно нормативната си база.

В момента фондът е в тежко финансово състояние, като дефицитът надхвърля 450 млн. лв. и се очаква да достигне 550 млн. лв. до края на регулаторния период през юни. Малинов добави, че е провел три срещи с ръководството на фонда, за да обсъдят решения.

Следващия месец ще бъдат предложени конкретни мерки за компенсиране на дефицита, за да се минимизира финансовият удар върху домакинствата. Със законовите промени, които бяха приети наскоро, НЕК ще продължи да изпълнява ролята на обществен доставчик, определяйки кои производители ще бъдат включени в микса на регулирания пазар.

Припомняме, че с последните промени в ЗЕ от 25.04.2024 г. /изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024 г./ началото на преходния период на либерализацията на пазара беше променено и ще започне от 1.07.2025 г. След тази дата се премахва фигурата „обществен доставчик на електрическа енергия“, определянето на прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители.

Тогава ще отпадне и задължението на КЕВР да утвърждава цени, по които: производителите, в рамките на определената им разполагаемост, продават електрическа енергия на обществения доставчик; общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар ; крайните снабдители продават електрическа енергия на битови крайни клиенти.

По време на преходния период 1.07.2025 – 31.12.2025 г. крайните снабдители ще са задължени да снабдяват крайни битови клиенти по регулирани цени, определени с програма на Министерския съвет. КЕВР има задачата ежемесечно да определя компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени. В наредбата ясно се регламентира начинът, по който ще бъде формирана компенсацията.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене