Заключителна пресконференция за успешното реализиране на проект Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци“ в Белица

На 26.04.2024 г. от 11.00 ч. в град Белица, Залата на ОбС , ул. „Георги Андрейчин“№ 15 се проведе Заключителна конференция Проект № BGLD-1.007-0062-С 01 „Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на ЕИП и на НФМ 2014-2021 г., ВП Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ , ПП1 Община Белица, ПП2 МЕБЕЛ ИНТЕКС ООД – Белица , с обща стойност 390 177,48 лв. Програмен оператор на програмата е Министерството на образованието и науката.На събитието присъстваха 41 човека, Председателя на ОбС – Белица Ахмед Ахмед, зам. кметът на Община Белица – Сабит Гагъм, служители в ОбА, бизнес среди, читалища, заинтересовани страни в туризма, медии и хора от гражданското общество.
Общата цел на проекта бе насочена към мобилизиране на условия за оползотворяване на природния, културния и туристически потенциал на територията на община Белица и наличния социален капитал за постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места.

Специфични цели :
– Насърчаване на дългосрочно безработни и неактивни лица от община Белица за активно включване в местния пазар на труда посредством дейности за обучение и осигуряване на заетост ;
– Създаване на възможност за реализиране на конкретни мерки предвидени в стратегията за местно развитие, разработена от община Белица в рамките на Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)”.Проектът представлява предложение за 60% изпълнение на бизнес плана приложен към и неразделна част от стратегията.
– Създаване на нови работни места в бизнес, подкрепящ услугите в туризма и неговата реклама; Изграждане на предприемачески умения, Намаляване на равнището на безработица в общината.
С реализиране на проекта се създаде Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”. Работилницата с изграждане на 5 работни ателиета – предприемачески работилници разположени в сградата на ИМ към читалрището. В ателиетата се изработват: сувенири от дърво и дърворезба; сувенири от екопродукти от природата -кора от дървесен вид, билки от горски чай, подправки- горски кимион, дива чубрица; сувенири от плетачество и шев / терлици, елеци, пуловери, ръкохватки и сувенири от българско везмо/ карета, покривки и тишлайфери, възглавници; изработване на тъкани / торби, възглавници, и др.; изработване на картички, албуми, кутии, комплекти за кръщене. Общо 8 лица са включени в проектните дейности със сключени трудови договори за работа на пълен работен ден за срок от 12 месеца, в рамките на проекта. Назначени бяха трима ментори, които да оказват подкрепа на наетите 5 лица в работилницата за 2 месеца.Изградени са два павилиона в град Белица (върху идентифициран терен общинска собственост за изграждане на общински пазар намиращи се под Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“) за продажба на сувенири, хранителни и нехранителни продукти, местно производство, включващи: Закупуване и монтаж на два преместваеми обекта, тип павилиони (всеки 36 кв.м). Обзавеждане и оборудване за павилионите. Във всеки павилион са организирани 4 търговски маси с площ от 4 кв.м; Закупупен мобилен обект –тип бус , който ще се позиционира в близост до Парка за мечки на (терен общинска собственост ) за продажба на сувенири и местни продукти от територията, с оглед подкрепа на туристическото развитие на община Белица. Мобилният бус е украсен с реклами от местните занаяти и други забележителности в общината и ще предлага рекламни материали, подкрепящи туризма в общината. Мобилният бус ще се позиционира и на други места с наличие на туристопоток, като гр. Банско, Якоруда и т.н. (при договореност) или на пътни отбивки в рамките на община Белица.Качествени резултати :
Намаляване на равнището на безработица в общината чрез създадените онлайн и офлайн възможности за среща между работодатели и безработни и неактивни лица.
Създаване на възможност за реализиране на конкретни мерки предвидени в в стратегията за местно развитие, разработена от община Белица в рамките на Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)”
Насърчаване на самостоятелната заетост посредством осигуряване на достъп до пазар на предлаганите продукти и услуги
Количествени резултати и принос към индикаторите на програмата:
Проведено 1 информационно събитие – форум, за срещи между работодатели и търсещи работа и др.

Приложен 1 брой пилотен иновативен подход
Създадена и функционираща 1 платформа за търсене и предлагане на работа на местно ниво с възможност за предлагане на местни продукти и услуги
Проведени обучения на 8 бр. служители в работилницата за развиване на базови знания и умения.
Проведени обучения на безработни за базови умения в предприемачеството и същност в предприемачество в туризма.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене