Покана за участие в бизнес събитие по проект „Пасища с висока стойност в природата в зони НАТУРА 2000 за подобряване на качеството на месните продукти и иновации в дистрибуцията на продукти в трансграничната зона GR-BG“, с акроним BorderGraze

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Представители на бизнеса – фермери,

производители на месо и други

Граждани

от областите Благоевград и Смолян

 

ПОКАНА

за участие в бизнес събитие по проект „Пасища с висока стойност в природата в зони НАТУРА 2000 за подобряване на качеството на месните продукти и иновации в дистрибуцията на продукти в трансграничната зона GR-BG“, с акроним BorderGraze

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 11.12.2020 г. „ИВАН КЕРЯНОВ БИО ТРЕЙД 93“ ЕООД подписа договор № № B5.3d.15/11.12.2020 г. за финансиране на проект „Пасища с висока стойност в природата в зони НАТУРА 2000 за подобряване на качеството на месните продукти и иновации в дистрибуцията на продукти в трансграничната зона GR-BG“ (High Nature Value grazing in NATURA 2000 areas for meat product quality improvement and innovation in product distribution at the GR-BG cross-border area), с акроним BorderGraze. Проектът е съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), националните фондове на страните, участващи в Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и собствени средства на участващите бенефициенти – OMIKRON ENVIRONMENTAL Consultants и „ИВАН КЕРЯНОВ БИО ТРЕЙД 93“ ЕООД.

Основната цел на проекта е създаване на иновативна оперативна рамка за устойчивото управление на пашата с висока природна стойност (HNV) в областите на NATURA 2000 на трансграничния регион и разкриване на потенциала за извличане на печалба от екологичната стойност на продуктите от HNV месо. Акцент върху насърчаването на добавената стойност на продуктите от HNV месо и върху иновативни методи за маркетинг на продуктите от местните системи за пасене с висока природна стойност.

Каним Ви да вземете участие в бизнес събитие за представяне на проекта и проектните дейности, което ще проведе на 24 ноември 2023 г. от 16:00 часа, в гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски“ № 13, зала на ЛРС „Сокол“ на етаж 2.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към Иван Керянов, тел. + 359 88 796 1877.

 

 

Очакваме Ви !

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието ѝ е пълна отговорност на „ИВАН КЕРЯНОВ БИО ТРЕЙД 93“ ЕООД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене