Община Гърмен усилено работи по редица проекти

Те обхващат всички сфери на живота

В момента 250 души от всички населени места в общината се хранят по проект „Топъл обяд“, програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 година. Проектът се изпълнява за период от 36 месеца. Общата му стойност е 688 560 лева.

Шестдесет и четири са потребителите, включени в проекта „Грижа в дома в община Гърмен“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Работата се поема от тридесет назначени домашни помощници.

Проектът е с обща стойност 351 660 лева и се изпълнява за период от 13 месеца.

В Огняново по проект се изгражда  уличен водопровод за минерална вода с дължина 1 300 м. Общата стойност на този проект е 194 195.52 лева и обхваща период от 18 месеца.

Чрез МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, отново по проект, се извършва реконструкция и рехабилитация на улици в селата Рибново, Огняново, Дебрен и Дъбница. Общата стойност на проекта е 271 945.45 лева. Той  ще се  изпълнява в рамките на 36 месеца.

Община Гърмен работи и по проекти с Бюро по труда – Гоце Делчев.

Входиран е проект „Устойчиво енергийно обновяване на читалище „Асен Златаров – 1924“- село Огняново, с общата стойност 1 185 661.14. лева.

По Програмата за развитие на селските райони ще бъдат извършени строително-монтажни работи в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гърмен за достигане на енергийна ефективност клас А. Общата стойност на проекта е: 907 303.72 лева.

Също по Програма за развитие на селските райони ще се изпълни проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в община Гърмен“

Общата стойност на проекта е: 1 762 853.39 лева.

Входиран е и проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ на стойност 382 228.00 лева.

В село Дебрен ще се създаде парк по проект „Зелени паркове на зелени общини“ по програма ТГС Република България – Република Северна Македония

Общата стойност на проекта е: 843 361, 11 лв.

А интегрираните териториални инвестиции по концепция съвместно с община Гоце Делчев включват:

– Инфраструктура, оборудване и обзавеждане за подобряване качеството на предоставяните здравни услуги в здравни служби – селата Дебрен, Гърмен и  Долно Дряново, по Програма за развитие на регионите – 1 500 000 лв.

– Ремонт на Туристически информационен център в село Огняново по  ПРР – 1 500 000 лв.

– Мерки за развитие на устойчива мобилност на територията на община Гърмен по ПРР-135 000 лв

– Подкрепа за семействата и лицата, които полагат грижа в домашна среда за пълнолетни лица с увреждания в невъзможност за самообслужване на територията на община Гърмен по програма „Развитие на човешките ресурси“ –  391 000

– Социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда за хора с увреждания, възрастни хора и хора в невъзможност за самообслужване в община Гърмен по ПРЧР – 391 000 лева

– Активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни младежи и продължително безработни младежи в община Гърмен по ПРЧР – 391 000 лева

– Десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията – МОН – 750 000 лева.

Общата стойност на проекта е: 4 667 000.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене