Все повече са празните жилищни сгради в Пиринско, средно по двама души обитават един дом

Към края на 2022 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 85 939 сгради със 163 648 жилища в тях. В селата се намират 62.4% от всички жилищни сгради, а в градовете – 37.6%. Най-висок е относителният дял на двуетажните жилищни сгради – 61.0%, а най-нисък на тези на девет и повече етажа – 0.1%. Най-много от тях са построени в периода 1961-1970 г. – 20.5%, а най-нисък е на вдигнатите постройки за живеене от началото на 2021 г. – 0.2%.

Тревожна е тенденцията на увеличаване на празните домове. Жилищата в Пиринско се обитават средно от 1.8 лица. Общата полезна площ на жилищата е 14 693 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е 89.8 кв. м., като в градовете тя е 87.6 кв. м., а в селата – 93.3 кв. метра. Средната полезна площ на човек от населението в областта е 51.0 кв. м., като в градовете и селата тя е съответно 51.7 кв. м и 49.9 кв. метра.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2935, тухлените – 76 147, а 6 857 сгради са с друга конструкция. В градовете се намират 62.2% от всички жилища в областта, а в селата – 37.8%.

Преобладаващата част от жилищата са с три и четири стаи – 90.0 хил., или 55.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с две стаи – 34.0 хил. (20.7%), жилищата с пет и повече стаи – 30.1 хил. (18.4%), а едностайните са 9.6 хил. (5.9%).

В градовете най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи 60.0%, докато в селата преобладават жилищата с три и четири стаи – 53.6%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 80.0%, а многостайните с пет и повече стаи (60.3%) – в селата. Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 568, като в градовете тя е 590, а в селата – 535.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене