Нов социален проект в Сатовча

Община Сатовча ще реализира нов социален проект „Бъдеще за децата в община Сатовча“, който
беше одобрен от финансиращия орган, пред който се кандидатства – Министерство на труда и социалната политика. В началото на месец септември официално се подписа административния договор № BG05SFPR002- 2.003-0061-C01 между община Сатовча и Министерство на труда и социалната политика, като стойността на проекта е в размер на 391 157,59 лв. и ще се изпълнява за срок от 26 месеца. Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Раз- витие на човешките ресурси“2021-2027 г., коментира Кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов. Целта на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна
подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в
контекста на Европейската гаранция на детето, коментира г-н Мименов. Ще се реализират дейности като:
1. Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно имунизационния календар;
2. Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система и други според идентифицираните нужди;
3. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата.

4. Услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;
5. Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
6. Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи
до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
7. Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност
от постоянни медицински грижи;
8. Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи
системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и
посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за
пазара на труда и др.;
9. Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците
на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интер- венция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, и други
С еднократната социална помощ при природно бедствие се подпомагат семейства, чието законно построено и основно жилище е пострадало, което нарушава обичайния им начин на живот. От 1 юни тази година максималният ѝ размер е до три пъти линията на бедност или до 1512 лева. Помощта се отпуска със заповед на директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“ по подадено заявление-декларация и след извършена социална анкета в дома на засегнатите се- мейства по настоящ адрес. Констатираните факти и обстоятелства обуславят размера на средствата, които да им бъдат отпуснати, в зависимост от нанесените щети и потребностите на пострадалите семейства. Целта на помощта е да подкрепи хората, които поради здравни, възрастови, социални и други, независещи от тях причини, не могат сами чрез труда или доходите си от притежавано имущество, да покрият разходите си за основни жизнени потребности и да си осигурят нужните храна, вода, лекарства, облекло. С получените средства семействата могат да
направят извънредни ремонти на домовете, които обитават постоянно, за да си осигурят
нормални условия за живот. Отпуснатите средства се изплащат по банков път или чрез „Български пощи“ в зависимост от предпочитания от хората начин.

 

КОГА СЕ ОТПУСКА ЕДНОКРАТНАТА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ДО 1512 ЛЕВА

Общинска администрация – Сатовча напомня, че лицата с увреждания, за да имат право на месечна финансова подкрепа без прекъсване, както и на други социални плащания, трябва да подават заявления-декларации за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди датата
на изтичане на действащото експертно решение. Спазването на този срок им позволява да не губят права до издаване на новото експертно решение. В случай на забавяне в медицинската експертиза индивидуалната оценка на потребностите, направленията и плащанията продължават да са валидни без прекъсване до издаването на новото експертно решение на ТЕЛК.

Екип от специалисти, назначени по проекта в рамките на 24 месеца ще предоставят различни интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 18 години. В същото време ще бъдат ангажирани с превенцията и информираността с детската заболеваемост и услугите за деца.
Конкретните целеви групи, към които са насочени дейностите в проектното предложение са:
Деца в нужда и техните семейства: – деца, живеещи в изключително лоши жилищни условия; – деца с увреждания и деца с проблеми с психичното здраве; – деца с малцинствен етнически произход; – деца, за които се полагат алтернативни грижи извън семейството, особено настанените в социални услуги за резидентна грижа, включително и децата и младежите, които напускат алтернативна грижа; -деца от семейства с ниски доходи; -деца в несигурна семейна среда (деца жертви на насилие, деца, отглеждани от самотни родители, непълнолетни майки и техните деца, деца на родители трудови мигранти и др.).
Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравносоциални услуги.
Общ брой на представителите на целевата група, които ще участват в проекта са 300 деца в нужда и техните семейства, обгрижвани от 11 служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене