Шест нови електробуса ще обслужват новосъздадена линия на градския транспорт в Благоевград

Шест нови електробуса ще превозват пътници на градския транспорт в Благоевград.
Те ще бъдат официално презентирани пред обществеността на 4 септември 2023 г от 12.00 часа на пл. „Георги Измирлиев“. Тогава ще бъде направена и безплатна демонстрационна обиколка из областния център. По време на презентацията пред широката общественост ще бъдат представени ползите от новите електробуси.
Превозните средства ще обслужват новосъздадената линия от градския транспорт №12, която обхваща кв. „Грамада“, автогарата и гарата, бул. „Джеймс Баучер“ и Плажа.
Новата придобивка е предоставена за управление на общинското дружество „Благоевград еко транспорт“ ЕООД.

Електробусите са закупени по проект BG16RFOP001-1.008-0010-С01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, финансиран по ОПРР 2014-2020г, в рамките на който са доставени и монтирани и 3 двойни зарядни станции.
Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот на гражданите и намаляване на негативните въздействия върху околната среда чрез подобряване на условията и повишаване на привлекателността на масовия обществен градски транспорт на територията на Благоевград.
Проектът е с бюджет от 5 621 412,82 лева, от които 4 343 025,05 лева са безвъзмездна финансова помощ и 1 278 387,77 лева са собствен принос на Община Благоевград. Продължителността на проекта е 48 месеца.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене