Трета информационна среща по проект на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

На 08.06.2023 г. се проведе трета информационна среща по проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за програмен период 2023 – 2027 година“, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Участие взеха 23 представители на бизнеса, общинска администрация, училища и детски градини от община Хаджидимово.

Представен беше процеса на разработване на стратегията за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период, възможностите за многофондово финансиране на стратегията, с подкрепа със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 – 2027 и програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.
От 12 до 16 юни 2023 г. предстоят информационни срещи в по-големите населени места от трите общини!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене