Национална служба за съвети в земеделието с информационна кампания в Гоце Делчев

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси продължава националната информационна кампания за възможностите за финансиране на земеделските стопани от различните европейски и национални структурни фондове, планове и програми.

Информационните събития се организират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На 01.06.2023 г., в гр. Гоце Делчев от 10:00 часа, НССЗ и експертите от Мобилен общински офис Гоце Делчев организират в зала Дом на науката и техниката, информационно събитие, на което участниците ще се запознаят с интервенциите касаещи земеделските стопани през 2023 г. от Програма за развитие на селските райони, Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)

Акцент на информационното събитие са следните теми:
– Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности (2014-2020) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.;
₋ интервенции под формата на преки плащания – основно подпомагане на доходите за устойчивост, допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, плащания за дребни и млади стопани;
₋ новата зелена архитектура – схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните – еко схеми;
₋ обвързано с производството подпомагане на доходите;
₋ преходна национална помощ;
₋ интервенции за развитие на селските райони, в т.ч. свързани със задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението – биологично растениевъдство, биологично пчеларство, подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт и други;
– възможности за финансиране на регионално ниво от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Местни инициативни групи (МИГ).

Всички презентации от проведената национална информационна кампания ще бъдат предоставени за ползване на земеделските стопани.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене