Нова церова гора ще попълни обезлесен участък край Ихтиман

Залесяването с дървесен вид цер започна в ранните часове на деня (04.05) в местността Балдарова могила, на територията на ТП „ДГС Ихтиман“. В залесителното мероприятие се включиха деца от петите класове в СУ „Христо Ботев“. Горски служители от стопанството в Ихтиман показаха на децата как правилно се засаждат дръвчетата.

От ЮЗДП участие в кампанията взеха зам.- директорът инж. Альоша Даков, началникът на отдел „Възобновяване на горите“ инж. Вера Станишева, както и Теодор Тодоров, който е ръководител на проекта „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“.

Проектът е сред най-значимите природозащитни инициативи на ЮЗДП ДП и се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Целта му е да допринесе за подобряване природозащитното състояние, покритието и свързаността на горски природни местообитания, както и за подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в Югозападна България.

В рамките на проекта е предвидено производството и засаждането на 2.2 милиона нови дръвчета (фиданки) от 18 местни за България дървесни видове, включително: бял бор, черен бор, обикновен смърч, зимен дъб, космат дъб, цер, благун, черна топола, черна елша, летен дъб, полски ясен, дива круша, обикновен кестен, обикновен явор, сребролистна липа, дребнолистна липа, планински ясен и чинар. Всички избрани видове за залесяване са естествено разпространени и влизат в състава на горските природни местообитания, които са обект на защита в националната екологична мрежа от защитени зони Натура 2000 в Югозападна България.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене