„Чудесата на природата: от семе до гора“ – Изложба, посветена на гората, беше открита в София

В изложбата, открита по повод Седмицата на гората в Комплекс Антична Сердика, зона „Ларго“ са включени картини и илюстрации по съвместна разработка с Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори. Включени са творби на  Ана Сокерова, Анелия Пашова, Снежина Попова, Илия Бояров и Александър Въчков. Картините и богато илюстрованите информационни табла представят интересни факти за растителния и животинския свят в районите, засегнати от природни нарушения.

В рамките на проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ – LIFE Reforest, Югозападно държавно предприятие, Благоевград – водещ партньор, съвместно с WWF България имат за цел да подпомогнат възстановяването на пет увредени от природни нарушения горски местообитания в шест зони от мрежата Натура 2000. Засегнати площи от пожар, каламитет, паша ще бъдат превърнати във възстановени гори, чрез увеличение на покритието и подобряване на природозащитния статус на горските местообитания.

Продължителните суши, горещини, пожари и силни бури, следствие от климатичните промени, както и други човешки дейности, са голяма заплаха за горите, казаха при откриването на изложбата представителите на WWF. На откриването на изложбата участие взе и инж. Ваня Каменова, началник отдел „Програми и проекти“ в ЮЗДП, която представи напредъка на дейностите, които изпълнява Предприятието по проект LIFE Reforest. Залесени са вече над 1500 дка площи в увредени горски местообитания от Натура 2000 зони, като залесяването продължава. По Проекта са събрани необходимите семена и са произведени фиданки. Основното производство на посадъчен материал е концентрирано в горски разсадник „Локорско“, реализиран от ЮЗДП ДП също по програма LIFE. Обектите по Проекта са залесени с космат дъб, черен бор, елша, топола, бряст, хвойна в зависимост от изискванията на съответното местообитание, което се възстановява. Г-жа Каменова обяви пред присъстващите на изложбата, че от съществена важност за постигане целите на проекта е изграждането на Информационен обучителен център, който също е част от проект LIFE Reforest. Той ще бъде ситуиран в разсадник Локорско и в него ще бъдат реализирани интерактивни обучения както на ученици, студенти и природолюбители,  така и на собственици на гори, защото възстановяването на увредени горски местообитания е отговорност и ангажимент и към собствениците на недържавни горски територии. Мрежата на Натура 2000 зони обхваща както държавни горски територии, така и площи, собственост на физически лица, общини, религиозни и неправителствени организации. Всички те имат необходимост от помощ и информираност за устойчиво управление на собствеността си в горите.

Изложбата ще бъде до 30.04. в София, след което ще бъде представена и в други градове на страната. ЮЗДП в качеството си на партньор по Проекта ще съдейства уникалните произведения да бъдат показани в техникумите по горско стопанство, училища, общини и др. в териториалния обхват на Предприятието. В проект е и изготвяне на брошура и електронен вариант на представените в изложбата рисунки и информационни материали.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене