Повече присъди заради засилената криминогенна обстановка в Кюстендил

Отлична оценка за работата на Окръжен съд – Кюстендил даде председателят на Апелативен съд – София, съдия Даниела Дончева, която бе гост на отчета за 2022 година, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд – Кюстендил. Данните сочат, че през 2022 година съдът е гледал по-голям брой дела.Административният ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова отчете увеличение на постъпилите за разглеждане дела през изминалата 2022 г., със 219 дела повече спрямо 2021 г. Постъпили за разглеждане са 1482 броя дела от всички видове, висящи от предходни години са 385 дела. От общо разглеждани през годината 1867 дела, съдът е успял да свърши 1446, или 77%.

От изложената статистика може да се направи безспорен извод за намаление в процентно отношение на броя на осъдените лица с приложение на чл.66 от НК или условно наказание „лишаване от свобода“ – 57%. Броят на лицата, по отношение на които е приложен този институт за периода 2019 ‑ 2021 г., варира в рамките на 64 ‑ 81%. Същевременно не може да не се отбележи увеличеният брой осъдени лица с наказания „лишаване от свобода“ над 3 години, което е резултат от засилената криминогенна обстановка на територията на областта.

Общото количество потвърдени актове на Окръжен съд – Кюстендил от въззивни инстанции (от върнатите към момента на доклада) са 80%, изцяло отменени ‑ 6% и изменени ‑ 12%.

През отчетната 2022 г. се наблюдава чувствително намаление на въззивните наказателни дела от общ характер. Постъпили за разглеждане 73 дела, които са били разгледани заедно с висящи от 2021 г. 54 дела. От общо разглеждани през годината 127 дела съдът е успял да свърши 98 или 77%. Съответно 50 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на РС ‑ Дупница , 22 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на РС ‑ Кюстендил.

От приключени 98 въззивни наказателни дела, Окръжен съд е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 55 дела, което съставлява 56%. Отменените съдебните актове са 15.2%.

През отчетната 2022 г. в ОС ‑ Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 785 граждански, търговски и фирмени дела, които са разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2021 г. 297 дела. От общо разглеждани 1082 дела ‑ свършени ‑ 730 ‑ 67%. В 3 ‑ месечен срок са свършени 393 дела ‑ 54%. В края на 2021 г. броя на несвършените дела е увеличен ‑ 352. През настоящата година е налице увеличение на делата по Семейния кодекс и на обезпеченията и намаление на облигационните искове. Наблюдава се и тенденция към увеличение на делата по несъстоятелност, които през 2021 г. бяха най ‑ малко на брой в сравнение с предходните години.

През отчетната 2022 г. в ОС ‑ Кюстендил са постъпили за разглеждане 472 въззивни граждански дела, от които 157 дела по жалби срещу решения на РС ‑ Дупница, 279 срещу решения на РС ‑ Кюстендил, 2 дела срещу решения на РС от други съдебни райони, 37 жалби срещу действия на ЧСИ. От общо свършените от ОС ‑ Кюстендил през отчетната 2022 г. въззивни граждански дела, са постановени актове по отношение на РС ‑ Дупница ‑ 165 бр. и по отношение на РС ‑ Кюстендил ‑ 197 броя. Потвърдени са 54 акта на РС ‑ Дупница ‑ 33%. Съответно са потвърдени 95 броя ‑ 48% от актовете на РС ‑ Кюстендил.

Сред най-важните събития в сектор „Връзки с обществеността“ през 2022 г. са: Областен конкурс „В страната на Справедливостта“ 2022 година, организирани от ОС ‑ Кюстендил, в партньорство с районните съдилища в Дупница и Кюстендил. В четирите раздела на конкурса участваха рекорден брой ‑ 170 ученици, от 15 училища в 6 общини от област Кюстендил, като и деца със специални образователни потребности и ученици от средното училище към Затвор ‑ Бобов дол; Изложба „Колекция Ананиеви“, подредена в Съдебната палата по повод Денят на юриста и Конституцията, срещи с ученици и гостувания в училища по Образователната програма на ВСС и МОН.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене