Оранжерия до Сандански гори бракувани памперси и парцали

Оранжерия в района на Сандански гори освен твърдо гориво и отпадъци от хартиени и текстилни изрезки, както и с негодни памперси. Това е установила проверка на Регионалната инспекция по околна среда и води в Благоевград. Проверката е направена по сигнал на граждани за замърсяване на атмосферния въздух и миризми от изгаряне на гуми и пластмаси в района на стъклени оранжерии в близост до жилищната зона на Сандански. На място е установено, че за отопление на оранжериите са налични два водогрейни котли с предкамери за изгаряне на твърдо гориво (дърва и въглища). В момента на проверката на обекта е установено и наличие на отпадъци от хартиени и текстилни изрезки, както и с негодни памперси. Работи единият от котлите, като при отваряне на горивната камера е установено изгаряне на дърва – картонени шупли. Димните газове от двата котела се изпускат от общо изпускащо устройство, което не е съоръжено с точка за вземане на проби и не са предприети действия за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

На дружеството, експлоатиращо обекта, са дадени предписания да представи в РИОСВ – Благоевград, документи, удостоверяващи произхода на наличните на обекта отпадъци. За установените нарушения ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки срещу извършителя.

През месец февруари екоинспекцията е извършила общо 73 проверки на обекта. Съставен е един акт и са издадени две наказателни постановления.

Рилският манастир ще бъде глобен 500 лв., според наказателно постановление за това че като титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води не е извършил собствен мониторинг на количеството и качеството (концентрацията на емитираните замърсители) на отпадъчните води за трето тримесечие на 2022 г., съобразно определената в разрешителното честота на пробовземане, за което нарушение на Закона за водите. Наложена е имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене