42 са паралелките за държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. в област Смолян

Областната комисия по заетост на свое заседание съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година. Това съобщиха от Областна администрация – Смолян.

Заседанието бе открито и водено от областния управител Стефан Сабрутев. На него бе направен доклад-анализ за осъществения държавен прием в област Смолян през учебната 2022/2023 година. Инж. Нина Алексиева – старши експерт по професионално образование и обучение в Регионално управление на образованието Смолян, презентира основните приоритети в предложението за план-приема.

Училищната мрежа в област Смолян обхваща 24 училища, от които – 14 са средни /в т.ч. 7 паралелки с професионална подготовка/; 2 профилирани гимназии; 6 професионални гимназии; 1 спортно училище и 2 училища по изкуствата към Министерство на културата /които не участват в план-приема по настоящата процедура/.

Съгласно справката за броя на учениците, завършващи основно образование след VІІ клас, предстоящата година включва общо 751 ученика.

По отношение изпълнението на държавния план прием за предходната учебна година бе отчетена 93 % изпълняемост, тъй като от 41 паралелки са реализирани 38.

Общият брой на планираните паралелки за 2023/2024 учебна година за област Смолян е 42, от които 20 профилирани и 22 професионални. Очакваният недостиг от 25 ученика е оптимален и се предвижда да бъде обхванат при разпределението на общия брой паралелки по общини. От общия брой паралелки 3,5 са в дуална форма на обучение по 7 специалности, което бележи ръст спрямо същия показател от предходната година. Единадесет от предложените паралелки са с очакван недостиг по 16 специалности. Планирана е половин паралелка по защитена професия – „Хидрогеология и геотектоника“ в ПГ „Васил Димитров“ – гр. Мадан. Над 30% са предвидени като STEM профили и специалности. Остава паралелката с природо-математически профил в ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян с прием V клас.

Предложението за държавния план-прием 2023/2024 учебна година за област Смолян, предстои да бъде окончателно одобрен от Министерство на образованието и науката.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене