Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 2 ноември

Published

on

зодии

ОВЕН
Мно­го ен­ту­си­а­зъм има днес у Ов­ни­те и си­ли за ре­а­ли­за­ция в про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние. Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра и с но­ви на­деж­ди и про­е­к­ти. При ня­кои от вас е въз­мож­но да въз­ник­нат проб­ле­ми, ко­и­то ня­ма да ви поз­во­лят да осъ­щес­т­ви­те пла­ни­ра­но­то пъ­ту­ва­не. Дру­ги от зна­ка, ма­кар и ам­би­ци­ра­ни, из­пит­ват нес­го­ди­те на не­у­с­той­чи­вост­та.

ТЕЛЕЦ
Тел­ци­те са прип­ре­ни в неделя и кол­ко­то по­ве­че бър­за­те, тол­ко­ва по­ве­че труд­нос­ти ще въз­ник­нат. Дру­ги от вас раз­пи­ля­ват си­ли­те си и се ув­ли­чат по де­ла, чий­то ус­пех е дос­та съм­ни­те­лен. Неделя ид­ва с но­ви пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва от ма­те­ри­а­л­но ес­тес­т­во, не­о­б­хо­ди­мо е да под­хо­ди­те пред­паз­ли­во и об­мис­ле­но. Не се пре­по­ръч­ва да рис­ку­ва­те.

БЛИЗНАЦИ
Де­нят е мно­го къс­мет­лийс­ки за ра­бо­та­та ви, но въз­мож­нос­ти­те ви за дейс­т­вия в ед­на или дру­га об­ласт са ог­ра­ни­че­ни. Мно­зи­на от Близ­на­ци­те се сблъс­к­ват с до­маш­ни и об­щес­т­ве­ни проб­ле­ми, за раз­ре­ша­ва­не­то на ко­и­то тряб­ва да се въ­о­ръ­жи­те с тър­пе­ние. Сре­щи­те с при­я­те­ли ще ви доне­сат ху­ба­ви пре­жи­вя­ва­ния и емоции.

РАК
Неделя пред­ла­га на из­пи­та­ния мно­зи­на от Рак. Сега мно­го важ­но е да бъ­де­те из­к­лю­чи­тел­но стрик­т­ни при из­пъл­не­ние на за­да­чи­те си за деня. Мо­же да се го­во­ри за ра­дос­тен ден, но не е ло­шо да кон­т­ро­ли­ра­те емо­ци­и­те си. Изяс­ня­ват се важ­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, вли­я­ещи вър­ху лич­ния ви жи­вот и ра­бо­та­та.

ЛЪВ
Неделя не съз­да­ва проб­ле­ми и мно­зи­на ще от­х­вър­лят ра­бо­та­та си ка­то на ше­га. Дейс­т­ви­я­та ви ще бъ­дат бър­зи и точ­ни. Из­пък­ват ху­ба­ви но­ви­ни, изяс­ня­ват се ин­те­ре­су­ва­щи ви об­с­то­я­тел­с­т­ва. При­я­т­ни емо­ции обе­ща­ват кон­так­ти­те, но вни­ма­вай­те да не пра­ви­те га­фо­ве. За­бе­ляз­ва се про­мя­на, ко­я­то за­ся­га лю­бов­ни­те ви де­ла.

ДЕВА
Не би­ва да от­с­тъп­ва­те от по­зи­ци­и­те си, не­за­ви­си­мо че ня­кой би мо­гъл да ви ата­ку­ва. Мо­же­те да ока­же­те мощ­на съп­ро­ти­ва, ка­то се за­щи­та­ва­те с всич­ки сред­с­т­ва до пос­ти­га­не на кра­ен ус­пех. От­к­ри­ват се из­год­ни въз­мож­нос­ти за про­фе­си­о­на­лен нап­ре­дък и ре­а­ли­за­ция. Пъ­ту­ва­ни­я­та, сре­щи­те и кон­так­ти­те ви се свър­з­ват с при­до­бив­ки.

ВЕЗНИ
За Вез­ни­те неделя е свър­за­на със за­гу­би. То­ва, ко­е­то сте очак­ва­ли да по­лу­чи­те от из­вър­ш­ва­не­то на да­де­на дей­ност, да­леч не от­го­ва­ря на по­лу­че­но­то. В то­ва от­но­ше­ние тряб­ва да се при­ми­ри­те със си­ту­а­ци­я­та. В неделя са проб­ле­ма­тич­ни и кон­так­ти­те ви, но мно­зи­на ще бъ­дат за­рад­ва­ни от съ­о­б­ще­ние, ко­е­то ка­сае про­фе­си­о­нал­ния жи­вот.

СКОРПИОН
Ве­ро­я­т­но неделя ще ви сблъс­ка с неп­ри­я­т­нос­ти, кон­т­ро­ли­рай­те по­ве­де­ни­е­то си. Не си поз­во­ля­вай­те про­пус­ки и не­мар­ли­вост в ра­бо­та­та. Не от­ла­гай­те за­да­ча за друг ден. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни в кон­так­ти­те си свър­за­ни с ра­бо­та­та. Ху­ба­ви въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки и при­я­т­ни емо­ции пред­ла­гат кон­так­ти­те и пъ­ту­ва­не.

СТРЕЛЕЦ
Та­зи неделя е труд­на за вас. По­бе­ди­те и ус­пе­хът не ви лип­с­ват, но са не­пос­то­ян­ни и то­ва из­важ­да мно­зи­на от рав­но­ве­сие. Пог­реш­но е да при­бър­з­ва­те или да дейс­т­ва­те от по­зи­ци­я­та на емо­ци­о­нал­на пре­въз­бу­де­ност, ко­я­то днес е ха­рак­тер­на за мно­зи­на. В час­т­ния жи­вот не са из­к­лю­че­ни ня­кои неп­ри­я­т­ни мо­мен­ти и ра­зо­ча­ро­ва­ния.

КОЗИРОГ
Твър­де ак­тив­ни са Ко­зи­ро­зи­те, но та­зи ак­тив­ност е двус­т­ран­но про­я­ве­на. При ед­ни­те от вас га­ран­ти­ра ус­пеш­ни­те дос­ти­же­ния. За ос­та­на­ли­те има от­но­ше­ние към лю­бов­та и вза­и­м­ни­те емо­ци­о­нал­ни усе­ща­ния. Очак­ват ви мал­ки неп­ри­я­т­нос­ти от се­мей­но ес­тес­т­во. Из­пък­ват из­год­ни въз­мож­нос­ти за в ра-ботата.

ВОДОЛЕЙ
Мно­го стег­на­ти и дейс­т­ве­ни са ро­де­ни­те под Во­до­лей днес и та­зи по­зи­ция е про­дик­ту­ва­на от ус­ло­ви­я­та, в ко­и­то ви се на­ла­га да ра­бо­ти­те. Въз­мож­нос­ти­те ви – ка­то во­ля и къс­мет, са доб­ри. За съ­жа­ле­ние ус­ло­ви­я­та, в ко­и­то сте при­ну­де­ни да дейс­т­ва­те, съз­да­ват мно­го преч­ки и труд­нос­ти, ко­и­то спи­рат лич­на­та ви изя­ва.

РИБИ
Неделя е ус­пеш­на и обе­ща­ва при­до­бив­ки, но тряб­ва да бъ­де­те тър­пе­ли­ви и от­но­во да ос­мис­ли­те пла­но­ве­те си. Мно­зи­на от вас за­ла­гат на при­я­тел­с­ка под­к­ре­па във връз­ка с важни раз­го­во­ри, но тя ще се ока­же фал­ши­ва. Днес из­пък­ват но­ви сти­му­ли за де­ло­во­то раз­ви­тие, изяс­ня­ват се важ­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва от про­фе­си­о­нал­но ес­тес­т­во.

Хороскоп

Хороскоп за 4 декември! Кошмарен ден за три зодии

Published

on

ОВЕН

Петък е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия, делата ви ще се развиват успешно, защото сега липсват пречки, които могат да окажат негативно влияние. Днес са характерни и добрите новини, но денят не ви предоставя положителни възможности за осъществяване на пътуване.

ТЕЛЕЦ

Петък се характеризира с придобивки за родените под Телец. Те ще дойдат от вашата работа. Днес денят е много щастлив за вас и всеки може да се възползва от възможностите си, но това трябва да става в рамките на умереното. Ще ви изненадат приятни новини, свързани с възможност за нови придобивки. Бизнесмените да внимават.

БЛИЗНАЦИ

Много положителен ден е петък и се характеризира за вас с новини, придобивки, домашен успех, служебна реализация. Радостната новина при някои от вас днес идва от чужбина и се отнася до материално имущество, което ще ви бъде осигурено по линия на наследство. Денят не е много добър за пътуване.

РАК

Петък се характеризира с успехи за родените под Рак, но само при положение че сте физически здрави. Не е много сигурно, че е така, и е хубаво да обърнете сериозно внимание на състоянието си. Много добри контакти се очертават днес при Раците, както и положителните възможности в сферата на бизнеса.

ЛЪВ

Днес Лъвовете ще имат доста късмет в областта на финансите и деловия живот, но едновременно с това се прокрадва една негативна тенденция, която сочи за вероятността да бъдете измамени по някакъв начин. Още една част от вас е в неблагоприятно положение днес и това се отнася до здравословното състояние.

ДЕВА

Доста добър е петък за вас. Сега можете да се реализирате по неочаквано полезен начин. Мобилизарани сте и действате пряко по задачите си. За това главна причина могат да се явят двама души, чиито възможности са огромни, а благосклонността им към вас подчертана. Действайте без забавяне и не бъдете подозрителни. Ще съумеете да запазите позициите си в службата.

ВЕЗНИ

Петък е негативен от гледна точка на вашите контакти, както и за пътуване. И ако действително ви предстои да пътувате по делови въпроси, просто се откажете. Този ден може да изиграе важна роля за бизнесмените и по-скоро в отношенията с партньорите или съдружниците им. Става дума за ново, успешно развитие на вашия бизнес.

СКОРПИОН

На много категории се делят днес Скорпионите. За едни денят ще бъде успешен, при други той е изпълнен с проблеми. Всички от тях са разрешими, достатъчно е само да действате последователно и да не попадате под влияние на емоционалното мислене. Почти на всички от знака днес ще бъде невъзможно да действат в сферата на финансите. За бизнесмените – положителни новини от партньорите.

СТРЕЛЕЦ

В петък негативността при някои от вас се свързва със здравословното състояние, иначе, общо взето, денят е добър. Професионалните успехи са част от същността ви днес. Бизнесмените имат добри възможности за печалби и това най-често става с подкрепата на партньорите. В петък едва ли ще осъществите полезни контакти с приятели. Денят ще завърши с някакво празнуване в дома ви, очаквайте изненада.

КОЗИРОГ

Козирозите могат да се надяват на един прекрасен петък. Известен негативизъм хвърля фактът, че трябва да върнете нещо, което дълго време сте ползвали, но не ви е принадлежало. Но това по никакъв начин не може да наруши възходящата градация на развитие по делови въпроси. Потърсете помощ от колега да довършите професионалния си ангажимент. Добри възможности имате за контакти.

ВОДОЛЕЙ

Вие ще се сблъскате с трудности днес, но те не са непреодолими и в повечето случаи касаят личните ви дела. За сметка на това добро развитие имат вашите професионални възможности и най-често става въпрос за реализация на планове. От гледна точка на придобивките в петък вие не сте лишени. Много от вас ще бъдат зарадвани от добри вести. Днес ще имате ново запознанство.

РИБИ

Сега са характерни някои професионални трудности за Рибите, които обикновено имат конфликтно начало и се свързват с емоционалните взаимоотношения между вас и началниците ви. Проблемът има няколко страни, но той ще бъде разрешен с помощта на човек от службата ви. Добри възможности имат бизнесмените между вас и сега сте в състояние да осъществите действията си. Работете, без да показвате непрекъснатото си недоволство. Отърсете се от притесненията, които блокират работата ви.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 3 декември

Published

on

ОВЕН

Чет­вър­тък ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас, ма­кар че мно­зи­на от Овен се при­тесн­яват за от­но­ше­ния­та си с чо­век, на чия­то по­мощ раз­чи­тат, и по та­зи при­чи­на мно­зи­на днес няма да бъ­дат ак­тив­ни на ра­бот­но­то място. Не се влияй­те от със­тоя­ние­то си и не дей­ствай­те про­тив ин­те­ре­си­те си. В биз­не­са и до­ма са въз­мож­ни про­ти­во­ре­чия.

ТЕЛЕЦ

Мно­го от преч­ки­те по де­ло­ви и лич­ни въп­ро­си въз­ник­ват по ва­ша при­чи­на. Не об­ръ­ща­те дос­та­тъч­но вни­ма­ние на важ­ни­те не­ща, а на­соч­ва­те вни­ма­ние­то си към оно­ва, кое­то е ма­ло­важ­но. Вслу­шай­те се в ду­ми­те на хо­ра­та око­ло вас или по­не на оне­зи, на кои­то вярва­те. За днес ха­рак­тер­ни но­ви­ни от чуж­би­на и но­во за­поз­нанс­тво.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е твър­де про­дук­ти­вен за ва­ша­та про­фе­сио­нал­на дей­ност. По­ве­че­то от ро­де­ни­те под Близ­на­ци са из­ра­зи­тел­ни днес и ще дей­стват поч­ти бе­за­пе­ла­цион­но за раз­ре­ша­ва­не на те­ку­щи­те проб­ле­ми. Някои ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни, ако днес имат съ­деб­ни от­но­ше­ния, тре­ти­ра­щи имо­ти или нас­ледс­тве­ни въп­ро­си.

РАК

Ако Ра­ци­те са по-упо­ри­ти днес, ще се за­рад­ват на при­до­бив­ки в слу­жеб­но от­но­ше­ние, кои­то не е за­дъл­жи­тел­но да са неп­ре­мен­но ма­те­риал­ни. Не би­ва да до­пус­ка­те греш­ка­та да тър­си­те по­мощ от ва­ши­те ръ­ко­во­ди­те­ли или да ис­ка­те ли­чен раз­го­вор за раз­ре­ша­ва­не на ис­ка­ния­та ви. Денят е по­ле­зен за кон­так­ти, вклю­чи­тел­но и лю­бов­ни сре­щи.

ЛЪВ

Оп­ре­де­ле­но мо­же да се ка­же, че чет­вър­тък за­поч­ва дис­ком­фор­тно за вас. То­ва нас­трое­ние бър­зо ще от­ми­не, но слу­жеб­ни­те де­ла ще бъ­дат въз­препя­тства­ни по раз­лич­ни при­чи­ни. Лъ­во­ве­те днес трябва да раз­чи­тат по­ве­че на кон­так­ти­те си, кои­то ще пре­ми­нат в ат­мос­фе­ра­та на близ­ко об­щу­ва­не. Не се на­ла­гай­те.

ДЕВА

Днес Де­ви­те ще бъ­дат фу­рии в из­пъл­не­ние на ан­га­жи­мен­ти­те си и няма да бъ­де чуд­но, ако ве­чер­та ос­та­не­те оза­да­че­ни от из­вър­ше­но­то. Ед­на от най-доб­ри­те въз­мож­нос­ти през деня ще ви пред­ло­жат кон­так­ти­те. Има­те прек­рас­на въз­мож­ност да да­де­те път на къс­ме­та си, ако прояв­ява­те по­ве­че ло­ги­ка по пред­ло­же­ния­та, кои­то ще ви нап­равят.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са мощ­ни в чет­вър­тък и ако не се са­моог­ра­ни­ча­ват за дей­ствия, мо­гат да се за­рад­ват на доб­ри пос­ти­же­ния. В мно­го слу­чаи са­моог­ра­ни­ча­ва­не­то е плод на ва­ше­то по­доз­ре­ние във връз­ка с раз­ви­тие­то на де­ла­та ви. Все­ки про­пуск на ва­жен въп­рос за раз­ре­ша­ва­не ще се про­то­чи в след­ва­щи­те дни в про­дъл­жи­тел­но “хо­де­не по мъ­ки­те”.

СКОРПИОН

В чет­вър­тък Скор­пио­ни­те са твър­де при­тес­не­ни, а по­доз­ри­тел­нос­тта им е из­ра­зи­тел­на. На­ли­це са до­маш­ни проб­ле­ми, за кои­то се ока­зва­те в не­въз­мож­ност да ги раз­ре­ши­те. Оби­кно­ве­но ста­ва въп­рос за не­доб­ре пре­це­не­на так­ти­ка и пре­неб­рег­ва­не на важ­ни фак­то­ри. Доб­ри но­ви­ни мо­же да оча­ква­те от ва­ши­те ра­бо­то­да­те­ли.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те мо­гат да про­валят деня си чрез пла­но­ве­те, кои­то градят, или са­ми да ста­нат при­чи­на за въз­ник­ва­не­то на препя­тствия в тази посока. Не трябва да се дър­жи­те по­доз­ри­тел­но в кон­так­ти­те си с дру­ги хо­ра, ни­то пък да по­каз­ва­те без­по­кой­ство­то си по по­вод да­де­на дей­ност. Ус­пе­шен ден за оне­зи, кои­то ще пъ­ту­ват по слу­жеб­ни въп­ро­си.

КОЗИРОГ

Чет­вър­тъ­кът на Ко­зи­ро­зи­те за­поч­ва с неп­рия­тнос­ти, кои­то въз­ник­ват в до­ма им. То­ва раз­ви­тие ще сло­жи пе­чат вър­ху це­лия ви ден и ще бъ­де­те раз­сея­ни, пазете се от допускане на грешки. Неед­нок­рат­но ще въз­ник­не же­ла­ние­то да се от­пус­не­те в прия­тел­ска ком­па­ния и прос­то да се раз­вли­ча­те. Из­ник­ват при­тес­не­ния от фи­нан­сов ха­рак­тер, но бързо ще ги решите.

ВОДОЛЕЙ

Тру­ден ден за Во­до­леи­те, но то­ва не оз­на­ча­ва, че трябва да се от­чай­ва­те и още по-мал­ко да спи­ра­те дей­ствия, ако днес та­ки­ва са на­ло­жи­тел­ни в да­де­на об­ласт. Не сте за­гу­би­ли ни­то час­ти­ца от про­фе­сио­на­лиз­ма, дип­ло­ма­ция­та и ко­рек­тния си на­чин на дей­ствие. От днес за­поч­ва про­цес на про­ме­ни, кой­то во­ди на­ча­ло­то си от до­ма, където цари пълна хармония.

РИБИ

Нео­чак­ва­ни преч­ки за кон­так­ти­те, кои­то пред­ва­ри­тел­но сте оп­ре­де­ли­ли, ще бъ­дат при­чи­на за ва­ше­то не­доб­ро­на­ме­ре­но от­но­ше­ние към дру­ги­те. То е по-ско­ро не­до­ве­рие и съм­не­ние в чуж­да­та лоя­лност. Денят е дос­та до­бър за фи­нан­со­ви дей­нос­ти и за при­до­бив­ки. Ак­тив­нос­тта в об­щес­тво­то ни­как няма да е из­лиш­на. Неочаквана среща.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2020
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНИ


Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al