Жителите на Разлог имат думата за развитието на общината до 2027 година

Община Разлог очаква препоръки, мнения и коментари на граждани по проекта на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на общината, средносрочните цели и приоритети. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Всички заинтересовани жители на общината могат да изпратят своите коментари и предложения по проектите на документа на следната електронна поща: kmet@razlog.bg в срок до 13.01.2023 година. На 16 януари 2023 г. (понеделник) от 11.00 часа в залата на Общински съвет – Разлог в сграда на Младежки център на ул. „Стефан Стамболов“ №2, I-ви етаж, ще се проведе публично представяне и обсъждане на проекта на ПИРО.

Всички постъпили предложения и препоръки ще бъдат внесени в Общинския съвет. ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Има 7-годишен период на действие, като времето за неговото изпълнение съвпада с програмния период на ЕС – до края на 2027 година.

ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.
За повече повече информация може да се посети следният линк (сайта на Община Разлог) – https://razlog.bg/wps/portal/municipality-razlog/actual/announcements/PIRO

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене