С празнична програма деца и младежи от уязвими групи посрещнаха Дядо Коледа

С празнична програма децата и младежите, посещаващи Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в Община Благоевград посрещнаха Дядо Коледа. Чувалът на Добрия Старец бе пълен с подаръци, осигурени от Община Благоевград и Сдружение „Операция: Плюшено мече“. За всички имаше питка с късмети и лакомства.

Тържеството бе подготвено с любов и грижа от ръководителите и работещите в центровете.
Трите социални услуги – Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа, намиращи се на ул. „Братя Миладинови“ № 23 са разкрити по проект на Община Благоевград „Нови социални услуги за деца и младежи в Община Благоевград“, Договор №BG05M9OP001-2.019-0024-С01, Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд.

В трите социални услуги са обособени помещения за индивидуална и групова работа. Обзавеждането и оборудването е изцяло съобразено с целевата група – деца и младежи с увреждания.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене