Проекти в пограничните райони между България и Гърция ще получат 84 млн. евро

Новото, шесто поред издание на Програмата за трансгранично сътрудничество за предстоящия програмен период (Interreg VI-A) Гърция-България 2021-2027 г., бе одобрено от Европейската комисия на 13 септември. Така общо 84 млн. евро ще могат да се инвестират в съвместни проекти между двете държави, за развитие на пограничните им райони. Бюджетът е сравнително по-нисък от този на предходния програмен период (2014-2020), когато на разположение бяха 130 млн. евро.

Програма „Интеррег“ е насочена към конкретни проекти, които подобряват свързаността между граничните райони – като например изграждането на контролно пропускателния пункт Рудозем – Ксанти. Също така се финансират проекти, които имат трансграничен характер – като реконструкция на речни корита, електропреносна мрежа, туризъм и други.

Новата програма
В териториалният обхват на „Интеррег Гърция – България (2021-2027 г.)“ са четири български района – Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали. От гръцка страна пък са включени Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес. Това са около 475 км гранична линия.

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на тририоритета: „По-устойчив и по-зелен трансграничен регион“, „По-достъпен трансграничен регион“, „По-приобщаващ трансграничен регион“.

Първият е с бюджет от малко над 35 млн. евро, обхваща мерки за подпомагане на устойчивостта на икономическите сектори като туризъм и хранително-вкусова промишленост от изменението на климата. По този приоритет ще се финансират проекти, насочени към управление на риска от наводнения, управление на речните басейни, ефективно използване на ресурсите и кръгова икономика, въвеждане на зелени кръгови иновации, намаляване на производството на отпадъци, инвестиране в зелени инфраструктури.

Във вторият от приоритетите около 31 млн. евро ще бъдат насочени към развитие на два стратегически инфраструктурни проекта за България. Единият е изготвянето на технически проект и инвестиционно проучване за модернизация на жп линията Радомир – Кулата. Вторият предвижда доизграждане на главната пътна комуникация на Смолян, която да поеме натоварения трафик към граничните пунктове с Гърция при Рудозем и Златоград.

Гърция ще участва в тези две направления чрез надграждане на останалите части на пътната отсечка – от границата към Ксанти, заедно с мерки за цифрова инфраструктура и оборудване със системи за граничен контрол и сигурност по граничният път.

По третия приоритет ще се финансират проекти за развитие на туризма и културния обмен с бюджет от 17.5 млн. евро. Нова мярка тук е възможността за подкрепа за микро или семейни предприятия и социални кооперативи, работещи в областта на културата и туризма.

Предвидени са инвестиции в образование и обучение Това е стратегическа мярка за подобряване на икономиката, основана на знанието, увеличаване на доходите и осигуряване на нова, устойчива работа, което само по себе си е възможност да се задържи младото население и да се осигури социално развитие.

Кой може да кандидатства
Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

По програмата е предвидена и подкрепа за малки и средни предприятия, предоставена под формата на безвъзмездни средства чрез инструмент за малки проекти и със срок на продължителност до три години.

Национален орган от българска страна ще е дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Основните му функции ще са насочени главно към осигуряване на системата за първо ниво на контрол на разходите извършени от българските бенефициенти, както и предоставяне на национално съфинансиране.

Все още няма информация кога ще бъдат отворени за кандидатстване първите процедури, както и няма публикуван график за различните етапи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене