Общински съвет Благоевград ще заседава извънредно на 16 септември 2022 година

Днес на заседание на Председателски съвет, ръководено от Мехмед Вакльов, заместник- председател на Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от седем точки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 16 септември 2022 година /петък/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.
Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2.Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.
Докл. – Георги Корчев – Заместник-председател на ОбС

3.Предложение № 60-00-321/02.09.2022 г., относно изменение на финансиране на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2022 година.
Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

4.Предложение № 60-00-288/12.08.2022 г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

5.Предложение № 60-00-276/05.08.2022 г., относно проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
6.Предложение № 60-00-323/07.09.2022 г., относно изменение размера на годишния членски внос на БД „Зоопарк“ – Благоевград за участие в Сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите“ /БАЗА/, определен с Решение № 401 по Протокол № 16 от 29.11.2013 г. на Общински съвет Благоевград и определяне размера на годишния членски внос на Доброволното формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ при Община Благоевград в Националната асоциация на Доброволците в Република България /НАДРБ/.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

7.Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

РАДОСЛАВ  ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

09.09.2022 година
Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене