Поредният киров маймунджилък! Опитва с адвокатски ходове да не се плати дължима държавна такса

Разходите за адвокат са към 12 000 лева

Кирил Петков се опитва с познати, но неодоб­рявани адвокатски ходове, да спести дължими такси по шумно обявеното дело за клевета срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, коментираха пред “Труд” юристи. Според техния анализ на въпросния казус всичко до момента говори, че Петков изобщо не е уверен, че ще спечели делото.

На 24.08.2022 г., пред сградата на Софийски районен съд, Наказателно отделение, г-н Кирил Петков заяви, че е “завел дело за клевета за половин милион лева” срещу лидера на ГЕРБ, г-н Бойко Борисов.

Малката, но съществена подробност в случая е, че Наказателното отделение на Софийски районен съд не приема искове за присъждане на парични обезщетения. Разбираемо е Петков да е и юридически неграмотен. Всъщност, той е подал частна тъжба, съдържаща оплаквания за извършено спрямо него престъпление, а именно клевета.

Легалната дефиниция на клеветата, съдържаща се в чл. 147, ал.1 НК, гласи: “Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъплание, се назаква за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание”.

Една от фактурите за газ, която доказва, че сме плащали за руски газ, но не на “Газпром Експорт” по договор, а на търговската компания МЕТ. От ГЕРБ на няколко пъти показваха с документи, как доставките на синьо гориво стават отново с руски газ, но чрез посредници, с което държавата само за три месеца е била ощетена с близо 200 млн. евро. “МЕТ” е фирмата, откъдето идва бившият вече директор на “Булгаргаз” Людмил Йоцов, назначен от правителството на “Промяната”.

Видно е, че за това престъпление законодателят е предвидил глоба в размер на от 3 000 до 7 000 лева. Не повече.
По гражданскоправен ред вече, всеки може да подаде иск за присъждане на обезщетение по реда на чл. 45 на Закона за задълженията и договорите, а именно – непозволено увреждане, който иск да е за сума, по преценка на ищеца. За завеждането на този иск обаче, се дължи държавна такса в размер на 4 процента.

При този случай, ако Кирил Петков желае да бъде обезщетен със сумата от 500 000 лева, той следва да заплати на съда пропорционална такса в размер на 20 000 лева, за да се разгледа претенцията му.

За да избегне заплащането на държавна такса, в частната си тъжба бившият премиер Петков е направил искане за съвместно разглеждане в наказателното производство на граждански иск за сумата от 500 000 лева за твърдените за причинени му неимуществени вреди във връзка с изявлението на г-н Борисов. Допускането за съвместно разглеждане е по преценка на съда. Ако съдът го допусне, тогава държавна такса за гражданския иск не се дължи. Единствената такса, която Петков е платил за подаване на частна тъжба в наказателното отделение на Софийски районен съд е в размер на 12 лева.
Ако съдът не допусне за съвместно разглеждане иска за репариране на вреди за 500 000 лева, Петков ще трябва да предяви същия пред компетентния граждански съд, а именно – Софийски градски съд, и да заплати държавна такса в размер на 20 000 лева, ако разбира се не се откаже от търсенето на обезщетение в този размер. Друг вариант е да предяви частичен иск, като например 5 000 лева частично от 500 000 лева, за да заплати само 4% от 5000, а именно 200 лева.

Отделно от това, адвокатските възнаграждения за процесуално представителство по граждански дела с материален интерес от 500 000 лева възлизат на сумата от 11 530 лева. Това означава, че Кирил Петков ще трябва да плати тази сума на адвоката си, освен ако последният не желае да му води делото безплатно.

Освен това, ако Петков загуби делото, ще трябва да плати съдебните разноски и на другата страна в производството за адвокатски хонорар, които също ще възлизат на 11 530 лева.

“Може би увереността на Петков, че искът му ще бъде допуснат за съвместно разглеждане в наказателното дело от частен характер и няма да му струва нищо, идва от обстоятелството, че дъщерята на г-н Бойко Рашков, който е водач на листата на “Продължаваме промяната” в град Перник в предстоящите избори на 2-ри октомври 2022 г., е съдия в същия съд. Съдия Илиана Рашкова. Тя разбира се, би си направила отвод, но същото не се отнася за нейните колеги в Софийски районен съд”, коментираха странния казус юристи.

И допълниха, че в случая е напълно възможно Петков да използва похвати за избягване заплащането на държавна такса, защото е наясно, че заявеното от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов всъщност съставлява самата истина и няма да бъде осъден.

Представените множество фактури по безспорен и категоричен начин доказват, че държавата, под ръководството на Петков е купувала газ през посредници, през румънския “Газпром”, но с 28% по-висока цена.

Ноторно известен факт е съдържанието на ал.2 на същия чл 147 НК: “Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.”

“Прави впечатление, обаче, нещо много важно. Важно, защото засяга моралната страна на нещата и тяхната принципност. Когато г-н Петков се разпорежда с държавни средства, с лека ръка подписва договори за адвокатски хонорари от по 16 хил. лева на месец, та дори е готов и да вдигне правителствения самолет за една вечеря в Солун. Когато обаче, се налага да харчи от личните си средства, е изключително пестелив и пресметлив”, коментираха още юристи обявеното от Петков.

ЗАКОНЪТ

Наказателен кодекс

Обида и клевета 
Чл. 147. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2000 г.) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.
(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

Закон за задълженията и договорите

Непозволено увреждане (чл.45-54)
Чл. 45. Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене