Хороскоп за 17 август

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са мно­го дей­ни и ре­ши­тел­ни в де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Име­нно вър­ху ос­но­ва­та на та­зи ак­тив­ност се­га мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех и не съ­щес­тву­ват фак­то­ри, кои­то да ви спъ­ват. Ед­на цел фо­ку­си­ра ва­ши­те си­ли и же­ла­ния, а ус­тре­мът ви се под­дър­жа от ви­со­ка­та сте­пен на кон­цен­тра­ция. Де­ло­ви­те ви въз­мож­нос­ти са по­ви­ше­ни.

ТЕЛЕЦ

Сряда е ре­ши­те­лен ден за Тел­ци­те. Пред­стои ви теж­ка “бит­ка”, из­хо­дът от коя­то е нея­сен, но във всич­ки слу­чаи ще ви кос­тва мно­го. Въз­мож­но е ус­пеш­но­то раз­ре­ша­ва­не на ин­те­ре­су­ва­щия ви проб­лем, но е мно­го важ­но да за­щи­ти­те гър­ба си. Не е из­клю­че­но же­на да дей­ства про­тив ин­те­ре­си­те ви с цел да за­ба­ви по­ло­жи­тел­но­то раз­ви­тие на не­ща­та.

БЛИЗНАЦИ

Ва­ше­то вни­ма­ние днес трябва да бъ­де за­си­ле­но при кон­так­ти­те с же­ни. Мно­го е ве­роя­тно ко­ле­га да за­мисля не­щу сре­щу вас. Не би­ва да спо­дел­яте на­ме­ре­ния­та си за бъ­де­ще­то или ка­къв­то и да е план, кой­то въз­на­мер­ява­те да осъ­щес­тви­те. Ще има­те  сблъ­сък с не­доб­ро­же­ла­те­ли, но най-доб­ре ще бъ­де, ако от­ми­не­те без вни­ма­ние.

РАК

Сряда има от­но­ше­ние към ва­ше­то но­во раз­ви­тие. Денят е ус­пе­шен за ва­ши­те дей­ствия и пре­дос­тавя въз­мож­ност за пос­ти­га­не на на­ме­ре­ния­та. Прия­тен сюр­приз оча­ква оне­зи, кои­то търсят ра­бо­та. За ве­че ан­га­жи­ра­ни­те про­фе­сио­нал­но денят по всяка ве­роя­тност ще бъ­де те­жък, но на мно­зи­на ще до­не­се пред­раз­по­ло­же­ние.

ЛЪВ

Ве­роя­тно мно­го от вас имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми в мо­мен­та, но те­зи, кои­то все още са в доб­ро със­тоя­ние, не е зле пред­вид­ли­во да взе­мат про­фи­лак­тич­ни мер­ки. Сряда е ус­пеш­на за кон­так­ти, под­пис­ва­не на тру­до­ви до­го­во­ри, фи­нан­со­ви опе­ра­ции, парт­ньор­ска сре­ща и дей­ност, тър­го­вия и де­ло­ви пъ­ту­ва­ния. Не от­ла­гай­те ан­га­жи­мент.

ДЕВА

Сряда е един от доб­ри­те дни на сед­ми­ца­та за Де­ви­те, но­си къс­мет и без зат­руд­не­ния ще ус­пее­те да пос­тиг­не­те по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти в ра­бо­та­та. Ра­зум­но би би­ло се­га да дей­ства­те без от­ла­га­не по проб­ле­ми, чие­то раз­ре­ша­ва­не е пред­стоя­що. Днес то­ва ще ста­не бър­зо и съ­щес­тву­ват га­ран­ции за ва­ши­те спо­лу­ки. Оча­квай­те прия­тни из­не­на­ди.

ВЕЗНИ

В сряда Вез­ни­те ще ги съ­пътс­тва ус­пех в де­ла­та им. Най-доб­ри пос­ти­же­ния оча­кват те­зи от вас, кои­то ще имат де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти. За някои от Вез­ни денят ще е тягос­тен, тъй ка­то част от пла­ну­ва­ни­те сре­щи няма да се осъ­щест­вят. Въз­мож­ни са раз­ми­на­ва­ния по­ра­ди не­точ­ност или нео­чак­ван об­рат в кон­так­ти­те. От­дай­те се на по­чив­ка.

СКОРПИОН

Днес у мно­го от вас чувс­тво­то за от­го­вор­ност ще бъ­де по­ви­ше­но и сякаш на­пук на то­ва ще има­те неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та. Днес по­ве­че­то от Скор­пио­ни­те ще са с по­ни­же­но нас­трое­ние. За то­ва ще доп­ри­не­се не са­мо изо­стре­на­та об­ста­нов­ка в служ­ба­та, но и ва­ши нес­по­луч­ли­ви опи­ти да сте ак­тив­ни.

СТРЕЛЕЦ

За Стрел­ци­те сряда ще бъ­де те­жък ден, ма­кар че няма да ви лип­сват въз­мож­нос­ти за из­ява в лич­на­та дей­ност, слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния и кон­так­ти­те. Денят зап­лаш­ва да бъ­де дос­та нес­по­луч­лив за оне­зи от вас, кои­то ще под­ходят неан­га­жи­ра­но към за­да­чи­те си. Не е из­клю­че­но дей­ствия­та ви да бъ­дат ог­ра­ни­че­ни по­ра­ди недобро здра­вос­лов­но със­тоя­ние.

КОЗИРОГ

Днес трябва да дей­ства­те по пред­ва­ри­тел­ни­те си на­ме­ре­ния и да из­вър­ши­те оно­ва, кое­то сте пла­си­ра­ли за сряда. Денят ви но­си ус­пех в поч­ти всич­ки за­ни­ма­ния. Осо­бе­но из­год­но за вас ще се раз­вият опе­ра­ции, свър­за­ни с фи­нан­си, а про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де по­ве­че от ус­пе­шен. В кон­так­ти­те си мо­же­те да раз­чи­та­те на близки и прия­те­ли.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­лей сряда е мно­го ус­пеш­на от про­фе­сио­нал­на глед­на точ­ка. Осо­бе­но ус­луж­ли­ви сте днес, но по то­зи по на­чин няма да нав­ре­ди­те и на собс­тве­ни­те си про­фе­сио­нал­ни от­го­вор­нос­ти. Из­бягвай­те сре­щи с прия­те­ли, за­що­то те ще про­те­кат неб­ла­гоп­рия­тно днес и не е из­клю­че­но да пос­лед­ва раз­пра. Има­те въз­мож­ност за нас­тъ­па­тел­ни дей­ствия.

РИБИ

Неор­га­ни­зи­ра­но за­поч­ва сряда за вас и ще се сблъс­ка­те с дос­та проб­ле­ми. Не е из­клю­че­но да пос­тиг­не­те няка­къв ус­пех се­га, но той ще е нез­на­чи­те­лен или по­не няма да ви трябва на то­зи етап. Из­вес­тни ус­пе­хи ще има­те при уре­жда­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни днес на ра­бот­но­то си място, където е възможен конфликт. Не давайте израз на гнева си.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене