Вечерни новини! Потресаващо! Опасна вода в югозапада! В Копривлен и Ново Ляски – с 4 пъти повече живак

World environmental ecology concept with rain forest tree planting on green globe with water faucet. Element of the image furnished by NASA

Данните са от годишния доклад за 2021 г. за качествата на питейната вода в Пиринско, пратен от РЗИ на държавния здравен инспектор

Наличие на живак, уран и превишение на нитратни йони в селата Кавракирово, Ново Ляски, Копривлен, Гълъбово, Кузьово, Право бърдо и др. в Благоевградска област периодично са установявани миналата година при проби. По тази причина някои от населените места са без вода и в 21 век все още разчитат на водоноски. Това става ясно от обобщен годишен доклад за качеството на водата в Пиринско, предназначена за питейно-битови нужди. Той е за миналата година, изготвен е от РЗИ – Благоевград и изпратен до главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев и Министерството на здравеопазването.

Въпреки цялостната констатация, че водата в Пиринско е с добър състав и годна за пиене, някои от данните за конкретни села в Благоевградска област звучат доста притеснително.

Едно от тях е петричкото село Кавракирово, където са констатирани трайни отклонения на питейната вода по показател нитрати.То, както и цялата Петричка община, се захранва отПодземно водно тяло с код BG 4G000000Q001 Порови води в кватернер – Струмешница, за което са установени превишения на нитратни йони и като цяло лошо състояние.

По тази причина през цялата минала година в селото е извършван учестен мониторинг на питейната вода по показатели нитрати, колиформи, ешерихия коли и ентерококи. В абсолютно всички изследвани проби по показател нитрати са констатирани над допустимите стойности от 50 мг/л. Процентът на несъответствие неизменно е 100%. Този показател е с известна динамичност в годините и е в зависимост от количествата валежи и експлоатацията на земеделските земи в района на водосбора, но процентът е твърде обезпокоителен. За миналата година най-ниската стойност на отчетените нитрати е била 65,6 мг/л, а най-високата – 116,0 мг/л.

В питейната вода на хаджидимовското село Ново Ляски пък е открит живак. Това станало на 3 юни 2021 г. при пробонабиране, направено от „ВиК“ ЕООД – Благоевград. Резултатът от изпитването показал 4,04 μg/l, при допустима стойност на показателя 1,0 μg/l.
На същата дата е открит живак и във водата на друго хаджидимовско село -Копривлен. Макар и в по-малко количество, той също бил над допустимите стойности – 1,21 μg/l.

2 седмици, а не е ясно и колко още време преди това, населението на двете села пило вода със завишените стойности на отровния метал и чак на 18.06.2021 г. институциите издават предписание да се ограничи ползването на вода за питейни нужди, приготвянето на храна и миене до отстраняване на несъответствието. Разпоредено е още да се организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в Копривлен и Ново Ляски и да се проведе проучване на източника на замърсяване.

Още същия ден „ВиК“ ЕООД – Благоевград праща в акредитирана лаборатория 13 водни проби, но те се оказват чисти от живак. За всеки случай са изпразнени резервоарите и са дезинфекцирани с натриев хипохлорит. Изискана е информация и за вида и химичния състав на пестицидите, с които се обработват насажденията в община Хаджидимово, но според ОДБХ те не съдържат живак и не могат да бъдат заподозрени за отравянето на водата.
В разследването се включва и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, която прави мониторинг на подземните води от четири пункта, но и там не са открити завишени нива на живак. Според институциитеполученото отклонение в качеството на питейната вода в двете села по показател живак е единично, но и до момента не е ясно кое го е предизвикало, колко време е продължило и какво количество е погълнало населението.

Миналия януари във водата на белишкото село Гълъбово е открит естествен уран в количества, граничещи с допустимите. В село Кузьово в същата община са засечени радионуклиди във водата, но експертна оценка я обявява за годна за употреба
за питейно-битови цели без ограничения.

Съмнения за радионуклиди във водата на петричкото село Право бърдо води до проучване на още 15 села в общината. Тогава пробонабиране показва тревожно положение в Кавракирово, за което е разпоредено един път месечно изследване за нитрати, колиформи и ентерококи, и 4 пъти годишно преценка на водата по показатели цвят, вкус, мирис, активна реакция, окисляемост, амониев йон, нитрити, хлориди, желязо, манган и ешерихия коли.

Община Петрич пък е задължена да намери спешно допълнителен водоизточник за водоснабдяване на Кавракирово. Още през 2018 г. тук започна реализирането на проект по програма ИНТЕРРЕГ, което би решило проблема, проектното предложение е одобрено за финансиране, сключен е и договор за финансиране, но до момента проектът не е финализиран. Своевременно са предприети и други мерки в посока подсигуряване на допълнителен водоизточник – направени са
предпроектни проучвания относно възможността за доизграждане на язовир „Самуилово” и ползването му като допълнителен водоизточник за град Петрич и населените места Митиново, Дрангово, Ръждак, Първомай и Кавракирово.

Засега живеещите в село Кавракирово 1518 души непрекъснато са уведомявани да не използват питейната вода за питейни нужди и за готвене.

Заради трайното  несъответствие по показател обща алфа активност през 2021 г. за зона село Долна Рибница и зона село Мендово в Петричка община е отчетен  сериозен риск за здравето на потребителите и от двете села.

В Благоевградска област зони с трайни несъответствия по показател нитрати е зона Кавракирово, община Петрич, а по радиологични показатели е зона Кръстилци, община Сандански.
Водоизточник на Кръстилци е галерия „Хралупата“, където водата не съответства по радиологични показатели, активна реакция, сулфати, колиформи и ешерихия коли, обща алфа – активност и естествен уран. Поради липса на друг алтернативен водоизточник от лятото на 2014 г. селото е на водоноски. Те са задължение на фирма УВЕКС ЕООД, а допълнително всяка седмица кметският наместник на село Кръстилци доставя на всеки жител на селото по 10 литра бутилирана вода за пиене, закупена от търговската мрежа. Засегнатото население в село Кръстилци е с 14 пребиваващи и 9 постоянни жители, но заради липсата на вода едва ли скоро ще станат повече.

На водоноски доскоро беше и белишкото село Палатик. Причината е, че водоизточникът „Робева махала“ показва трайно по-високи от контролните нива за обща алфа активност и обща бета активност стойности, както и с гранични стойности на естествен уран.Водоподаването е преустановено през 2017 г. Община Белица успя да финализира за 4 години процедурата по одобряване на водоизточник в местността Крънчова воденица и към днешна дата 223-мата жители на село Палатик вече могат да се чувстват истински европейци – с течаща от чешмите питейна вода.

На територията на област Благоевград водоснабдяването се извършва от 241 водоизточника, от тях 235 централни и 6 броя ведомствени. Изградени са и функционират 5 броя пречиствателни станции за питейни води.
От всичките контролирани водоизточници на територията на Благоевградска област единствено Национална спортна база „Белмекен“ миналата година не е изпълнила заложениямониторинг и е анализирала само микробиологичните показатели на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Този февруари тя е получила акт за установяване на административно наказание, но той не подобрява качеството на питейната вода и ако има отклонения в нея, те са изцяло за сметка на потребителите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене