СЪЗДАВА СЕ ЗВЕНО ЗА ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ стартира информационна кампания за популяризиране на Звено за подкрепа на бизнеса, което ще  бъде създадено.

Звеното за подкрепа ще включва екип от експерти и консултанти и ще има за цел повишаване на предприемаческата култура, насърчаване и подпомагане създаването на бизнес, подобряване на бизнес уменията на предприемачите, посредством обучения и консултации.

Ще бъдат разработени два тематични модула за обучение на предприемачи – по „Оперативен мениджмънт“ и „Финанси и счетоводство“, които ще станат част от общ  инструментариум в 8 тематични области, разработен от всички проектни партньори.

След разработване на тематичните модули предстои консултиране на предприемачи за първоначална диагностика на конкурентоспособността на техните предприятия и компетенции,  консултирането им с цел дефиниране на цели, визия и стратегия за развитие на бизнеса и установяване на нуждите от обучения.

Предприемачите ще могат да повишат знанията си чрез обучения в 8 тематични области:  Първоначална диагностика на конкурентоспособността; Оперативен мениджмънт; Финанси и счетоводство; Управление на човешките ресурси; Обслужване на клиенти; Продажби, Брандиране; Комуникационен маркетинг и промоция.

 

 

 

 

 

 

Предприемачите ще имат възможността да се включат в консултации към Лаборатория за иновации, в която ще бъде извършено групово консултиране в областта на иновациите, обмен на опит, добри практики и бизнес идеи.

Целевите групи, които могат да се включат в тези дейности са:

  • Потенциални предприемачи, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес, вкл. младежи завършили университетите;
  • Ръководители на съществуващи микро, малки и средни предприятия;
  • Служители и мениджъри, работещи в микро, малки и средни предприятия

Предстои провеждане на информационната кампания за привличане на участници в проектните дейности.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене