ВАС с много важно решение за пътуванията на деца в чужбина

Отменено е изискването за писмено съгласие от втория родител за пътуване на деца извън страната

Върховният административен съд отмени текст от Инструкция за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове, издадена от министъра на вътрешните работи през 2015 г., съобщиха от съда.

Решението, което не е окончателно и може да бъде обжалвано, се отнася за чл. 48, ал.1, според който при гранична проверка на малолетни и непълнолетни български граждани, напускащи територията на България, непридружавани от родителите, от придружителя или от самото лице се изисква писмено съгласие за пътуване от отсъстващия родител/родители, настойник или попечител – български гражданин.

Административно дело е от 2021 г. по жалба на физичеко лице, гражданин на САЩ, която оспорва инструкцията. Според жалбоподателя това противоречи на редица разпоредби от закони, сред които Конституцията, Семейния кодекс, Европейската конвенция за правата на човека, Наказателния кодекс и Закона за закрила на детето.

Върховните магистрати приемат, че не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове за публикуване на проекта на инструкцията на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите и доклада.

Не е спазен и 14-дневният срок за предложения и становища по проекта. По този начин административният орган е нарушил принципите на законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност, а също така – и принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, при изработването на проекта на нормативен акт.

blitz.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене