Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 20 януари 2022 г.

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 20 януари 2022 година /четвъртък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Местният парламент ще заседава по дневен ред от несъстоялото се заседание на 12.01.2022г.

На провелото се днес извънредно заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, на което присъства и кметът на община Благоевград Илко Стоянов, бе приет дневен ред от две точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

Извънредното заседание на местния парламент ще се проведе при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 20 януари 2022 година /четвъртък/ от 9.30 часа, в зала „22-ри Септември” на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-349 от 29.12.2021 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решения № 547, 550, 552, 553, 554 по Протокол № 19 от проведено заседание на Общински съвет Благоевград на 17.12.2021 г., като незаконосъобразни за ново обсъждане в общински съвет.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград

2. Разглеждане на писмо с изх. № 35/05.01.2022 година, на вх. № 11-03-9/07.01.2022 година, на наш вх. № в-00-2/07.01.2022 година от Окръжен съд Благоевград, представляван от изпълняващия функцията председател – съдия Катя Бельова, образуване на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели и избор на членове на временната комисия.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на Общински съвет Благоевград

РАДОСЛАВ ТАСКОВ

Председател на Общински съвет Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене