Официално: Публикуваха Националния план за справяне с COVID-19

https://www.vbox7.com/play:a6c8838264

Здравното министерство публикува Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. В него е разписано какви мерки ще се налагат на регионално ниво и при какви условия.

В плана е предвидено страната да бъде разеделена на шест клъстераПротивоепидемични мерки ще бъдат въвеждани на регионално ниво в зависимост от натовареността на интензивните отделения и на медиците.

Въвеждат се четири етапа, по които ще се преценява какви мерки да бъдат налагани.

Първи етап е с най-малка заетост на интензивните легла – 50%. Няма да се въвеждат допълнителни ограничения, но ще бъде засилен контролът по спазване на вече съществуващите противоепидемични мерки – носене на маски, осигуряване на физическа дистанция, „зелен сертификат“ и тестване в училище.

Втори етап е с 60% заетост на леглата. Такава е ситуацията в много от областите в страната към момента. Предвижда се наблюдение относно спазването и срока на валидност на документите за ваксинация и на документите за преболедуване и при необходимост, след експертно обсъждане, ще бъдат предприети действия за промени. В образователната система ще се преустановят заниманията по интереси, с изключение на тези в рамките на целодневната организация на обучението, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.

Етап три е когато се достигне опасно ниво на заетост от 70%. Публичните обекти ще работят с до 50% от своя капацитет заедно с изискването за „зелен сертификат“. В училищата ще бъде въведена ротация за класовете от V и XII клас, които ще редуват присъствено с онлайн обучение през седмица, като тестването в клас ще продължи.

Етап 4 – при 80% заетост на интензивните легла. Тогава ще работят само магазините за хранителни стоки, дрогериите, аптеките, оптиките, зоомагазините, банките, пощите и куриерските фирми, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори. Училищата ще преминат към обучение от разстояние в електронна среда. Детските градини ще останат отворени.

Една част от мерките касаят обучението в училищата, друга част – граничния контрол, а трета – работата на търговските обекти:

 I етап: Разширяване на обхвата на обекти и дейности, спрямо които са въведени противоепидемични мерки. Осигурена физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, на места съгласно заповеди на министъра на здравеопазването; Носене на защитна маска за лице, на места, определени със заповед на министъра на здравеопазването; Наблюдение за спазването на определените със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, определяне на отговорни институции и лица за контрол за спазване на мерките, разширяване при необходимост на контролиращите органи, контрол за спазване на мерките; Подобряване на техническите възможности за проверка на цифрови сертификати от държавните здравни инспектори, чрез осигуряване на подходящи устройства за валидиране на QR кодове.

– II етап: Синхронизиране на подхода „Зелен сертификат“ с издаваните Цифрови COVID сертификати на ЕС чрез: Наблюдение относно спазването и срока на валидност на документите за ваксинация и на документите за преболедуване и предприемане на действия за промени при необходимост, след експертно обсъждане, критерии за достъпност.

– III-ти етап: Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейностите със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.

– IV-ти етап: Преустановяване на работата на обектите и дейностите със значение за общественото здраве. Преустановяване на подхода „Зелен сертификат“. Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, 17 доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори. Допълнителни индикатори: възрастова структура на COVID-19 (седмична заболяемост по възрастови групи), териториална характеристика на епидемичния процес (регистрирани епидемични взривове, спорадично/повсевместно разпространение). Въвеждането на мерки спрямо училища, обекти и дейности със значение за общественото здраве се въвеждат на общинско/областно или на национално ниво, в зависимост от степента на разпространение на COVID-19 и равномерността на неговия териториален обхват. Контролът по изпълнението на мерките ще се реализира от регионалните здравни инспекции, МВР, областни и общински власти и техните структури, БАБХ и други оторизирани институции.

Въвеждат се противоепидемични мерки от работодателите

I етап: Изготвяне на указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2;  изготвяне на планове за непрекъснатост на работния процес, чрез повишаване защитата на работещите чрез въвеждане на подхода „Зелен сертификат“, работа от разстояние и др.;  въвеждане на подхода „Зелен сертификат“ от държавна и общинска администрация, други ведомства и структури, след обсъждане;  предприемане на действия по намаляване на периода на изолация и карантина според научнообосновани данни; осигуряване непрекъснатост на работния процес на критичните структури.

II етап: Въвеждане на препоръка за дистанционна работа до 50% от персонала и наличие на зелен сертификат, след анализ.

III етап: Задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на зелен сертификат, очестяване графика за движение на транспортните средства от градския транспорт, при възможност и след анализ.

IV етап: Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори и други.

Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 вижте тук:

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ
COVID-19
Въведение
 
На 30 януари 20
20
г. Световна здравна организация
(
СЗО
)
обяви спешност за общественотоздраве от международно значение, свързана с разпространението на коронавирусна инфекция,наречена по
късно
COVID-
19. На 11 март СЗО, поради силното разпространение на COVID
19 ислед оценка на обстановката определя ситуацията като „пандемична“.Ситуацията, възникнала с появата на коронавируса, е с невиждани досега мащаби. Тованаложи въвеждането на нови мерки в световен мащаб, което постави под изключителен натисккапацитета на здравните системи.Предизвикателствата на пандемията от COVID
19 създадоха безпрецедентносътрудничество в рамките на Европейския съюз
(
ЕС
)
, което надхвърли традиционната рамка надействия. Трансграничният характер на кризата наложи търсенето на решения за общи действия иприлагането на по
структурирана и всеобхватна политика в рамките на Общността, основана назасилена координация на всички нива и приемането на решения с консенсус на ниво Европейскисюъз. Институциите на Общността одобриха документи с пакет от мерки, които обхванаха все по
голям брой сфери на здравеопазването и други политики на обществения живот, с целкоординиране на действията на държавите членки и подпомагането им при мониторинга иограничаването на последствията от пандемията.Възникващите пандемии налагат решения за справяне да се търсят и налагат и нанационално ниво. До настоящия момент през страната са преминали четири
COVID-19
вълни,последните две със сериозен натиск върху болничната система.
 
България е в началото на нова – 
 
пета вълна, при която доминиращ вирусен вариант се очаквада е вариантът
 
на безпокойство наречен
Omicron.
Предвид наблюдаваното експлозивно нарастване на броя на новозаразените лица при тозивариант на
COVID-19
, водещо до едновременно боледуване, изолиране, карантиране и свързанотосъс съществено отстъствие от работа на съществен брой лица се
 
налага
 
адаптиране и корекция нанационалния план за справяне с пандемията
.
Необходимо е да се изготви
 
нов адаптиран
 
Национален план
,
базиран на Националния План за справяне с пандемията от
SARS-CoV-2,
2
осигуряващ
 
готовност за максимално адекватен отговор при петата вълна на пандемията от
COVID-19,
и
 
въвеждащ междуведомствен и комплексен подход за управление на подобнинеобичайни ситуации, чрез който да се противодейства на свързаните с масовото разпространениена дадено заразно заболяване неблагоприятни здравни и обществени последици.
 
ЦЕЛ
 
Основна цел на Националния план за
 
справяне с пандемията от
COVID-19
е
 
създаването наадекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за:
 
ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от
COVID-19;
 
осигуряване на оптимални възможности за лечение на заболелите
 
според световноприетите стандарти
;
 
поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби;
 
осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относнохода на пандемията и предприетите мерки.
 
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯЗаболяемост от
COVID-19
 
Брой лица, отговарящи на дефиницията запотвърден случай
 
на 100 000 души отнаселението
Смъртност от
COVID-19
 
Брой починали от
COVID-19
на 100 000души от населението
Епидемия
Необичайно голям брой (над обичайнотониво) заболели в определен географски район за определен период от време
3
Епидемиология
Клон на медицината, който се занимава с разпространението и контрола назаболяванията (Дефиниция на ЕС от 2012 г.)
Пандемия
Разпространение на заболяване в широкгеографски район (Дефиниция на ЕС от 2012г.). Глобална епидемия
Заразно заболяване
Заболяване, което се причинява от бактерии,вируси или гъбички, предавани на човека отдруги хора, животни или предмети(Дефиниция на ЕС от 2012 г.)
Имунитет
Степента на невъзприемчивост на организмакъм причинителите на заразни заболявания
Изолация
отделяне на лица, болни от заразна болест ина заразоносители с цел предотвратяване разпространението на съответната заразна
 
болест
 
Карантина
отделяне на контактни на лица, болни отзаразна болест или на заразоносители, с цел
4
предотвратяване разпространението насъответната заразна болест
Риск
 
Вероятност за унищожителни последициили очаквани загуби (умирания,наранявания, увреда на собствеността исредствата за преживяване, поразяване наоколната среда и икономическите активи),като резултат от природни или човешкидействия
 
Оценка на риска
 
Тя е част от цялостното управление на рискаи съдържа в себе си оценка
 
на опасността,оценка на експозицията и оценка навъзприемчивостта
 
Спешност
 
Внезапна поява на явление, предизвикано отепидемия, природен катаклизъм илитехнологична катастрофа, изискващонезабавна ответна реакция
 
Мултифакторен анализ за натоварване
 
Математически модел за комплексенпредиктивен анализ и оценка на риска занатоварването на болничната система,включващ комплекс от показатели: процент
5
на натовареност на интензивните легла,скорост на запълване на интензивните легла;
14-
дневна заболяемост
 
ПРАВИТЕЛСТВЕН ПОДХОД
Министерски съвет (МС) ръководи държавната здравна политика, вкл. и при пандемия отинфекциозно заболяване, като осъществява общото ръководство на дейностите и предвиждафинансови средства за защита. При необходимост, МС предлага на Народното събрание
 
изменения в националното законодателство, с цел предприемане на адекватни мерки заограничаване разпространението на пандемията на територията на страната.Правителството, което е с изразена политическа воля
 
за оптимално противодействие напандемията, определя отговорните лица от всички сектори и административни нива (държавниоргани, неправителствени организации, участници от частния сектор), с конкретните имзадължения,
 
ключовите принципи на националния отговор и механизмите
 
на действие по времена пандемията. От особено значение е всички лица и служби да са информирани за задълженията
 
и отговорностите си, както и да са сформирани и работещи ясни структури за контрол икомуникация.
 
Съществуващите структури и механизми за спешен отговор трябва да се използват за реакция при пандемия. Координацията между секторите и различните административни ниватрябва да бъде ясно дефинирана, като е посочено кой ще е отговорен за отговора на пандемиятаи това може да се
 
променя в зависимост от нейната тежест и въздействие. Ефикаснатакоординация е в основата на управлението на пандемията. Правителството трябва активно дапопуляризира дейностите за изграждане и поддържане на готовност при пандемия
,
както вдържавния, така
 
и в частния сектор.
 
Работодателите имат важната роля да осигуряват подходяща информация за своя персонал,за да го защитят от заразяване и да намалят разпространението на пандемичния причинител на работното място и по време на пътуване до работа. Синдикатите са също важни участници в
6
дейностите за готовност при пандемия, които ще гарантират, че работодателите изпълняватсвоите задължения за информиране и предпазване на персонала.
 
Водещият
 
индикатор за преминаване от един към друг етап на противоепидемични меркие натовареността на системата на здравопазване, измерена чрез броя на наличните интензивнилегла, като преминаването е съответно при нива 50%,
>60%, >70%
и
>80%.
Стремежът е, че чрезмеждуведомствена координация ще дадем на обществото предвидимост в прилагането намерките.
Национален пандемичен комитет
 
Със Заповед № 2 от 2022 г. на Министерския съвет бе създаден Национален пандемиченкомитет (НПК) за изпълнение на Националния план на Република България за готовност припандемия, приет с Решение № 884 на МС от 2020 г.
 
В състава
 
на НПК са включени представители на отговорните министерства
 
(МЗ, МФ, МТ,МВнР, МОН, МТСП, МК, МО, МИИ, МИР, МП, МЗем., ММС, МВР и МЕ
).
НПК осьществява консултативни и оперативни функции, свързани с изпълнението наосновните
 
дейности за готовност при пандемия, съгласно Националния план на РепубликаБългария за готовност при пандемия, приет с Решение № 884 на Министерския съвет от 2020 г.,както следва:
 
 
Прогнозиране и оценка на епидемичната обстановка, с цел подготовка на здравните илечебните
 
заведения и медицинските и немедицинските специалисти в тях за действие повреме на пандемия
;
 
Създаване на организация за медицинското осигуряване
 
на населението и за оптималнивъзможности за лечение на заболелите
;
 
Сьздаване на организация за провеждане на противоепидемични мерки и контрол натериторията на страната
;
 
Провеждане и засилване на епидемиологичния и лабораторния надзор на заразнитезаболявания в България
;
 
Изготвяне на национален план/стратегия/указания за осигуряване, в условията напандемия, с пандемични ваксини и антиинфекциозни лекарствени продукти за приоритетнигрупи от населението
;
7
 
Изготвяне на предложение за създаване на резерв от противовирусни препарати, другилекарствени продукти, лични предпазни средства, апаратура и консумативи като част отдържавния резерв, управляван от Дьржавна агенция „Дьржавен резерв и военновременнизапаси”
;
 
Провеждане на проучвания в областта на епидемиологията и профилактиката напандемичното заболяване и осигуряване на научно достоверна информация за пандемиятаза медицинската и широката общественост
;
 
Оказване на подкрепа на Министерството на здравеопазването в
 
прилагането на дейноститеза ограничаване разпространението на пандемичното заболяване. По време на пандемия сеочаква да има засилено безпокойство и обществено притеснение, особено при тежкопротичане на заболяването и смърт. Министерството на вътрешните работи разработвапланове и механизми за работа при липса на служители и възможности за осигуряване назащита от други сходни сектори
;
 
Изготвяне на план за ограничаване на рисковете от заразяване и отсъствие на персонал восновните служби по транспорт, летища
 
и пристанища, товарни и разтоварващи структури,с което да се осигури продължителна доставка на лекарства и храна. Разработва имеханизми за комуникация и обучение на служителите и пътниците в градския транспорт.Осигурява работата на комуникационните канали по време на пандемия и активно участвав изготвянето на комуникационнле планове на правителството и въвеждането наархитектурни и технологични решения
;
 
Планиране на поддръжката на основната парична наличност, кредити, банкиране,плащания, заплати, пенсии, фондови трансфери и др. при значително отсъствие от работа.Финансирането на Националния план във фаза на пандемия е от компетентността на МФ итрябва да се създадат механизми за спешно финансиране на дейности
;
 
Планиране на кои военни части ще мобилизира в случай на пандемия в зависимост отоценката на риска
;
 
Надзор и намаляване на риска от заразяване по време на пандемия в общностите.Мониторингът на отсъствието от училище може да се използва като индикатор за предаванена инфекцията в обществото
;
 
Гарантиране на основните доставчици на енергия
 
да имат добре разработени и тестванипланове за готовност. Извършване на оценка на необходимостта от изготвяне на
8
алтернативни планове за енергийни
 
доставки
,
в случай на значителни смущения венергоподаването
;
 
Надзор на зоонози и изготвяне на механизми за готовност, превенция, оценка на риска инамаляване на вьзможностите за заразяване на хора от животни от инфекции с епидемиченпотенциал.
 
 
Съдействие и логистична подкрепа по осигуряване на лични предпазни средства,оборудване, дезинфектанти и други дейности по осигуряване на непрекъснатост накритични за икономиката предприятия.
 
 
Осигуряване на непрекъснатост на социалните дейности за рискови групи от населениетои социално подпомагане.
 
Министерствата планират поддръжката на всички юридически и административнидейности по време на пандемия. Разписват се и мерки за ограничаване разпространението напандемичната инфекция в затворите и други институции в структурата на МП. Плановете запротивоепидемичен контрол в посочените институции се тестват съвместно с МЗ, за да сегарантира правилното прилагане на принципите на общественото здравеопазване.
 
По време на пандемията дейностите от Националния план за готовност при пандемия сеприлагат чрез изпълнението на оперативни планове. Оперативните планове трябва да са изграденина базата на съществуващи национални подходи за управление по време на бедствия/извънредноположение/извънредна епидемична обстановка и ключовите институции за справяне с тях, кактои да бъдат периодично ревизирани при промяна в обстоятелствата или при наличието на новаинформация. Плановете трябва ясно да дефинират последователността на разпоредбите иотговорностите, които ще се поемат по време на пандемията на областно и регионално ниво.
 
Отговорни министерства и основни дейности
Основните дейности за готовност при пандемия са от компетентността на
Министерство наздравеопазването
и са насочени към:
 
Прогнозиране и оценка на епидемичната обстановка, с цел подготовка на здравните илечебни заведения и медицинските и немедицинските специалисти в тях за действие повреме на пандемична вълна от
COVID-19;
9
 
Създаване на организация за медицинското осигуряване на населението и за оптималнивъзможности за лечение на заболелите
;
 
Създаване на организация за провеждане на противоепидемични мерки и контрол натериторията на страната
 
по време на извънредната епидемична обстановка, свързана с
COVID-19;
 
Провеждане и засилване на епидемиологичния и лабораторния надзор на
COVID-19
вБългария
;
 
Изготвяне на предложение за създаване на резерв от противовирусни препарати, другимедикаменти, лични предпазни средства, апаратура и консумативи като част от държавния резерв, управляван от Държавна агенция „Държавен резерв и военовременни запаси“
;
 
Провеждане на проучвания в областта на епидемиологията и профилактиката на
COVID-19
и осигуряване на научно достоверна информация за пандемията за медицинската ишироката общественост.По време на пандемията от
COVID-19
министерствата изпълняват своите отговорности,съгласно Националната програма за защита от бедствия, както и следните специфични дейности:
 
 
Министерство на вътрешните работи
(
МВР
)
оказва подкрепа на Министерство наздравеопазването в контрола
 
по
 
прилагането на дейностите за ограничаване разпространението на пандемичното заболяване. По време на пандемия се очаква да имазасилено безпокойство и обществено притеснение, особено при тежко протичане назаболяването и смърт. При тежка пандемия, фактори като натиск върху здравните служби,приоритизация на клиничната грижа и на противоепидемичните мерки, както и вероятниятнедостиг на стоки и услуги от първа необходимост или прекъсване за кратко време нафункционирането на основните служби може да доведе до смущения или нарушения наобществения ред. Трябва да се има предвид, че всяко искане на полицейска подкрепавероятно ще бъде в условията на намалена полицейска численост поради заболяване.Министерство на вътрешните работи разработва планове и механизми за работа при липсана служители и възможности за осигуряване на защита от други сходни сектори.
 
Министерство на транспорта и съобщенията
 (
МТС
)
изготвя план за органичаване на рисковете от заразяване и отсъствие на персонал в основните служби по транспорт, летища
10
и пристанища, товарни и разтоварващи структури с което да се осигури продължителнадоставка на лекарства и храна. Разработва и механизми за комуникация и обучение наслужителите и пътниците в градския транспорт. Осигурява работата на комуникационнитеканали по време на пандемия и активно участва в изготвянето на комуникационнитепланове на правителството и въвеждането на технологични решения
 
при намален работенсъстав.
 
 
Министерството на финансите (МФ)
 
гарантира устойчивост на публичните финанси,осигурявайки ресурс за финансиране на основните функции на държавата съобразнопараметрите на приетия от Народното събрание годишен закон за държавния бюджет наРепублика България и в съответствие с одобрената от Министерския съвет средносрочнабюджетна рамка. В условията на пандемия Министерството на финансите ще използвавсички налични законови инструменти и механизми за осигуряване на неотложнофинансиране на дейности, заложени в Националния план. При необходимост отобезпечаване на евентуален недостиг на средства Министерството на финансите може дапредложи на Министерския съвет актуализация на държавния бюджет
 
 
Министерство на правосъдието
(
МП
)
определя специфични мерки за отраничаване разпространението на пандемичната инфекция в затворите и други институции вструктурата на МП. Плановете за противоепидемичен контрол в посочените институции сесъгласуват с МЗ, за да се гарантира правилното им и навременно прилагане.
 
 
Министерство на отбраната
(
МО
)
планира кои военни части може да мобилизиразаконтрол на мерките в зависимост от оценката на риска.
 
Министерство на образованието и науката
(
МОН
)
има ключова роля в намаляването на риска от заразяване по време на пандемия в общностите. Мониторингът на отсъствието отучилище може да се използва като индикатор за предаване на инфекцията в обществото.
 
Министерство на енергетиката
трябва да гарантира, че основните доставчици на енергияимат добре разработени и тествани планове за готовност. Извършва се оценка нанеобходимостта от изготвяне на алтернативни планове за енергийни
 
доставки, в случай назначителни смущения в енергоподаването.
 
Министерство на
 
земеделието
има ключова роля по отношение на надзора на
COVID-19
при животни
 
и в изготвянето на механизми за готовност, превенция, оценка на риска инамаляване на възможностите за заразяване на хора със
SARS-CoV-2
от животни, както и
11
за извършването на официален контрол на обектите за производство, преработка и
/
илидистрибуция на храни и други елементи на агрохранителната верига.
 
 
Министерство на икономиката
 
и индустрията
оказва съдействие и логистична подкрепапо осигуряване на лични предпазни средства, оборудване, дезинфектанти и други дейностипо осигуряване на непрекъснатост на критични за икономиката предприятия.
 
Министерство на труда и социалната политика
 
осигурява непрекъснатост на социалнитедейности за рискови групи от населението и социално подпомагане.На областно ниво, областният управител организира и ръководи дейностите по предпазване нанаселението при пандемия в областта и контролира изпълнението на превантивните мерки занедопускане или намаляване на последиците от нея. Дейностите за готовност за пандемия сеприлагат чрез изпълнението на областни оперативни планове, които периодично се развиват
 
иобновяват
 
в зависимост от оценката на риска
.
На общинско ниво, кметът на общината организира и ръководи дейностите по предпазване нанаселението при пандемия в общината и контролира изпълнението на превантивните мерки занедопускане или намаляване на последиците от нея. Дейностите за готовност за пандемия сеприлагат чрез изпълнението на общински оперативни планове, които периодично се развиват
 
иобновяват
 
в зависимост от оценката на риска
.
Основните дейности, които следва да бъдат предприети за постигането на тези цели са
:
А) Противоепидемични мерки
.
Б) Организация на
 
извънболничната и болничната помощ
.
В) Лекарствена политика
.
Г) Медийна стратегия и политика
.
Д) Осигуряване непрекъснатост на работата на основните служби по време на пандемичнавълна
.
Е) Дългосрочни
 
мерки
.
В допълнение на разгледаните по
долу мерки, се прилагат на национално ниво мерки закомпенсация
,
от съответните министерства
 
 – 
 
Министерство на икономиката и индустрията,Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Министерство наиновациите и растежа, Министерство на туризма
 
и др
.
12
А) Противоепидемични мерки
 1.
Създаване
 
на организация за провеждане на противоепидемични мерки иконтрол на територията на страната
.1.
1. Оценка и прогнозиране на епидемичната обстановка и планиране напротивоепидемичните мерки
.1
.1.1. Периодично провеждане на епидемиологични анализи, оценки и прогнози.
 
Въвежда се математически модел за комплексен предиктивен анализ и оценка на риска занатоварването на болничната система с оглед предприемане на съответните превантивни действияпреди достигане на критичните нива на натовареност. В този модел са включени следните водещикритерии: % заетост на интензивните
COVID
легла
 
спрямо
 
максималния брой интензивни легла
;
скорост на запълване на интензивните легла на седмична база; 14
дневна заболяемост.
1.1.2. Планиране на противоепидемични мерки на база на извършените анализи
етапи
 
Развитието на епидемичната обстановка, свързана с
COVID-19
към 11.01.2022 г. сочитенденция на
 
отчетливо
 
нарастване на основните епидемиологични показатели, вкл. броя нановорегистрираните случаи, на лицата, приети за болнично лечение, както и на тези от тях, коитоизискват интензивна грижа и реанимация, на броя на починалите. Регистрираният седмичен ръстна новооткритите
 
заразени със
SARS-CoV-2
лица в 2/3 от областите в страната е над 100%, коетоизисква стриктно наблюдение на ситуацията и въвеждане на последващи противоепидемични инефармацевтични (изолационно
ограничителни) мерки за справяне с поредната (пета) вълна инамаляване на натиска върху здравната система в страната. Нараства и броят на доказаните встраната при целогеномно секвениране проби, положителни за вариант на безпокойство
Omicron,
като за последната седмица техният брой достигна 10% от общо изследваните
 
за периодаположителни за
SARS-CoV-2
клинични материали.Основа за предложените етапи са въведените към 11.01.2022 г. в странатапротивоепидемични мерки със заповеди на министъра на здравеопазването №№ РД
-01-
968 от26.11.2021 г., РД
-01-
973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД
-01-
991 от
2.12
.2021 г. иЗаповед № РД
-01-
977 от 26.11.2021 г., изменена със заповеди №№ РД
-01-
1036 от 17.12.2021 г. иЗаповед № РД
-01-
4 от 05.01.2022 г.
 
Мерките по деескалация са в
 
зависимост от развитието на епидемичната ситуация.
 
13
1.1.2.1. Прилагане на мерки за ограничаване разпространението на COVID
19 вобразователната система.
 – I
ви
 
етап:
 
Присъствено провеждане на учебния процес в училищата и в центровете заспециална образователна подкрепа
 
(ЦСОП)
:
1.
 
Присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас сеосъществява при следните условия:
 
а) създадена е организация за провеждане на изследване за COVID
19 с бързи антигеннитестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, койтоучаства в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат свалидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;
 
б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане наизследване за COVID
19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурявавъзможност за обучение от разстояние в електронна среда
.2.
 
Преустановява се смесването на ученици от различни паралелки в целодневнаорганизация на учебния ден, при занимания по интереси и при групови дейности за общаи допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 3.
 
Преустановява се провеждането на организирани дейности с ученици, включващипосещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна,опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристическипътувания и др.
4.
 
Преустановява се присъственото провеждане на педагогически съвети, родителскисрещи, заседания на обществените съвети, събрания на училищните настоятелства,квалификация на педагогическите специалисти.
 5.
 
Присъственото провеждане на олимпиади и състезания от календара на Министерствотона образованието и науката се допуска само при:а) провеждане на място на изследване за COVID
19 с бързи антигенни тестове на ученицитеи на педагогическия и непедагогическия персонал, участващи в провеждане на олимпиадата илисъстезанието, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация,преболедуване или изследване.б) осигурена физическа дистанция от най
малко 1,5 метра в залата;
 
14
в) носене на защитна маска за лице от всички участници по време на целия престой вучилището.
 6.
 
Индивидуални дейности (индивидуални часове, консултации, индивидуални дейностиза обща и допълнителна подкрепа, изпитвания за текуща оценка, изпити и др.) може дасе провеждат присъствено на територията на училището/ЦСОП и без прилагане наизискванията за изследване за COVID
19 на учениците с бързи антигенни тестове, акоиндивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес напаралелките.
 7.
 
Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият инепедагогическият персонал носят защитна маска за лице по време на целия си престойв училищата/ЦСОП, а учениците от
 
първи до четвърти клас
извън класната стая (привлизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения,в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал), както и в класнатастая от пристигането им в училище/ЦСОП до приключване на изследването на ученикас бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – 
 
в дните наизследване.
 8.
 
Дейностите в училищата/ЦСОП се провеждат при стриктен контрол по спазване навъведените правила във връзка с извънредната епидемична обстановка, указани сНасоки на министъра на образованието и науката.
– II
ри
 
етап:
 
Ограничаване на други дейности
 
1.
 
Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение назаниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се провеждатбез смесване на ученици от различни паралелки
.2.
 
Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие сепровеждат присъствено след изследване за COVID
-19
един път
 
седмично с бързиантигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, сизключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация,преболедуване или изследване, както и онези, които вече са изследвани заосъществяване на присъствено обучение.
 
Останалите мерки
 
от I
ви
 
етап остават непроменени.
 
15
– III
ти
 
етап:
 
Въвеждане на присъствено обучение на 50% от паралелките наротационен принцип.
 
1.
 
Присъствен учебен процес се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от пети додванадесети клас с въведена ежеседмична ротация.
 2.
 
Всички ученици от първи до четвърти клас, както и учениците от пети до дванадесети класв специалните училища за ученици със сензорни увреждания и учениците от паралелките вЦСОП при възможност продължават да се обучават присъствено, без ротация,
 
след изследванеза COVID
19 с бързи антигенни тестове при условията на II
 ри
 
етап.
3.
 
Изследването за COVID
19 с бързи антигенни тестове на всички ученици по т. 1 и т. 2,както и на педагогическия и непедагогическия персонал, се осъществява при условията на II
 ри
 
етап.
 
Останалите мерки от II
 ри
 
етап
 
остават непроменени.
 
– IV
ти
 
етап: Преустановяване
 
на присъственото обучение в училищата и в центроветеза специална образователна подкрепа.
 
1.
 
Присъствен учебен процес може да се осъществява само за ученици от първи до четвъртиклас след изследване, проведено при условията на II
 ри
 
етап
 
или да бъде преустановен запериод не повече от една седмица.
 2.
 
Целодневна организация на учебния ден може да се осъществява само за ученици от първидо четвърти клас без смесване на ученици от различни паралелки
 
или да бъде преустановенза период не повече от една седмица.
 
Допълнителни
 
индикатори:
 
При оценката на риска в образователната система освенпосочения
 
фактор „комплексен анализ“ следва да се вземат предвид и следните специфичнииндикатори:
 
% на отсъствие на ученици поради заболяване; % отсъствие на персонал; възрастово разпространение
седмична заболяемост при децата, както и при възрастни на 30
40 г
.
Когато комплексният анализ и оценката на риска изискват преминаване към III или IV етапза съответната област, но в областта има достатъчно на брой свободни болнични легла заспециализирано лечение на децата от определена община, в която заболяемостта е
 
2 пъти по
16
ниска от средната за областта, то за училищата от тази община се прилагат мерките от II,съответно III етап, след съгласуване с Министерство на здравеопазването.
 
1.1.2.2.
Противоепидемични (нефармацевтични
)
мерки спрямо обекти и дейности, собществено значение
:– I
ви
 
етап: Разширяване на обхвата на обекти и дейности, спрямо които са въведенипротивоепидемични мерки.
 
Осигурена физическа дистанция от най
малко 1,5 метра, на места съгласно заповеди наминистъра на здравеопазването
;
Носене на защитна маска за лице, на места, определени със заповед на министъра наздравеопазването
;
Наблюдение за спазването на определените със заповед на министъра на здравеопазванетопротивоепидемични мерки, определяне на отговорни институции и лица
 
за контрол за спазванена мерките, разширяване при необходимост на контролиращите органи, контрол за спазване намерките
;
Подобряване на техническите възможности за проверка на цифрови сертификати отдържавните здравни инспектори, чрез осигуряване на подходящи устройства за валидиране наQR кодове
.
– II
ри
 
етап: Синхронизиране на подхода „Зелен сертификат“
 
с издаваните Цифрови
COVID
сертификати на ЕС
 
чрез:
 
 
Наблюдение относно спазването и срока на валидност на документите заваксинация и на документите за преболедуване и предприемане на действия за променипри необходимост, след експертно обсъждане, критерии за достъпност
.
 – III-
ти етап: Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лицав обектите и дейностите със значение за общественото здраве, въвеждане на работно времедо 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.
 – IV
ти
 
етап: Преустановяване на работата на обектите и дейностите със значение заобщественото здраве. Преустановяване на подхода „Зелен сертификат“. Функциониратсамо търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки, оптики, зоомагазини, банки,
17
доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежниуслуги, офиси на телекомуникационни оператори.
 
Допълнителни
 
индикатори:
 
възрастова структура на
COVID-19 (
седмична заболяемостпо възрастови групи
),
териториална характеристика на епидемичния процес (регистрираниепидемични взривове, спорадично/повсевместно разпространение)
.
Въвеждането на мерки спрямо училища, обекти и дейности със значение за общественотоздраве се въвеждат на общинско/областно или на национално ниво, в зависимост от степента на разпространение на
COVID-19
и равномерността на неговия териториален обхват
.
Контролът по изпълнението на мерките ще се реализира от регионалните здравниинспекции, МВР, областни и общински власти и техните структури, БАБХ и други оторизираниинституции.
 
1
.1.2.3. Въвеждане на противоепидемични мерки от работодателите
 I
ви
 
етап:
 
 
изготвяне на указания, съставени от компетентните органи по сектори,
 
занамаляване на риска на работното място от заразяване със
SARS-CoV-2;
 
изготвяне на планове за непрекъснатост на работния процес, чрез повишаванезащитата на работещите чрез въвеждане на
 
подхода „Зелен сертификат“, работа от разстояние и др.
;
 
въвеждане на подхода „Зелен сертификат“ от държавна и общинска администрация,други ведомства и структури, след обсъждане;
 
 
предприемане на действия по намаляване на периода на изолация и карантинаспоред научнообосновани данни
;
 
осигуряване непрекъснатост на работния процес
 
на критичните структури
.
II
ри
 
етап:
Въвеждане на препоръка за дистанционна работа до 50% от персонала и наличиена зелен сертификат, след анализ
.
III-
ти етап:
Задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на зеленсертификат, очестяване графика за движение на транспортните средства от градскиятранспорт, при възможност и след анализ
.
18
IV
ти
 
етап:
Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, дрогерии, аптеки,оптики, зоомагазини, банки, доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи,доставчици на платежни услуги, офиси на телекомуникационни оператори и други
.
Контролът по изпълнението на мерките ще се реализира от регионалните здравниинспекции, МВР, областни и общински власти и техните структури, БАБХ и други оторизираниинституции.
 
Следва да се има предвид, че мерките, касаещи въвеждането на режим на работа от разстояние, изискване за „Зелен сертификат“
 
за достъп до работните места и
/
или ротация наперсонала са приложими за ограничен кръг от икономически дейности, свързани предимно садминистрация и управление, както и дейности, които се извършват в офис, както и за случаите,в които дейността на съответното предприятия позволява тяхното въвеждане изцяло иличастично.
 
1.1.2.4.
Опазване на страната от внос на COVID
19 чрез въвеждане на здравниизисквания спрямо пристигащи от държави с различна степен на разпространение напандемията
:
 
въвеждане на допълнително изследване и карантина, съгласно Препоръка 9603/21 от 10юни 2021 г. на Съвета за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/1475 на Съвета от 13октомври 2020 г. относно координиран подход за ограничаване на свободното движениев отговор на пандемията от COVID
19 (въвеждане на механизъм, наречен „аварийнаспирачка“
);
 
периодичен преглед на разпространението на COVID
19 по
 
държави и актуализация насписъка с държавите и задморските територии по цветови зони, държавите, за които еналице информация за установена значителна негативна промяна в
 
епидемичнатаситуация
;
 
промяна в изискванията за влизане в страната при необходимост на база наличнаинформация в света или ЕС за появата и разпространението на варианти на безпокойство
,
включително регламентиране на изискванията за влизане в страната
;
 
осигуряване на места за изолация и карантина на чуждестранни туристи в страната
;
 
осигуряване на задължително 24/7 присъствие на граничните здравни инспектори
 
наопределени за целта ГКПП
 
на територията на
 
Република България
.
19
Контролът по изпълнението на мерките ще се реализира от специализирани звена и екипи заграничен контрол в структурите на регионалните здравни инспекции и МВР.
Таблицата отразява в обобщен вид описаните по
горе мерки и етапите за тяхнотоприлагане.
Етапи
Образование
Обекти и
дейности с
общественозначениеРаботодатели Граничен контролI етап
Изследване за COVID
19 с бързиантигенни тестове веднъжседмично на учениците и напедагогическия инепедагогическияперсонал
.
Преустановява сепровеждането на организиранидейности с ученици, включващипосещения на музеи, изложби,природни обекти и другимероприятия с културна,опознавателна и възпитателнацел, планирани екскурзии, зелениучилища, туристическипътувания и др.Разширяване на обхвата на обекти идейности, спрямо които са въведенипротивоепидемични мерки,контролиране спазването на мерки,създаване на организация за контроли наблюдение на мерките.
Общи препоръкии указанияСпрямо приложимите ЕС регламентии изисквания, приложимотобългарско законодателство, всъответствие със зонирането по ниваи степен на развитие на епидемичнатаобстановка в държавите. За целтаизискванията се определят съсзаповед на министъра наздравеопазването.
II
етап
Преустановява се провежданетона занимания по интереси, сизключение на заниманията в рамките на целодневнатаорганизация, които се провеждатбез смесване на ученици от различни паралелки
.
Изследванеза COVID
19 един път седмичнос бързи антигенни тестове
.
Наблюдение относно спазването исрока на валидност на документитеза ваксинация и на документите запреболедуване и предприемане надействия за промени принеобходимост, след експертнообсъждане, критерии за достъпност
.
Въвеждане напрепоръка задистанционна работа
до 50% отперсонала иналичие на зеленсертификат, следанализ
.
III
етап
Присъствен учебен процес сеосъществява за 50 % отпаралелките с ученици от пети до12 клас
с въведена ежеседмична ротация
.
Въвеждане на ограничения до 50% вкапацитет/работна площ/брой лица вобектите и дейности, определени съсзаповед на министъра, със значение заобщественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, приспазване на подхода „Зеленсертификат“.
Задължителновъвеждане надистанционнаформа на работа иналичие на зеленсертификат,очестяванеграфика задвижение натранспортнитесредства отградскиятранспорт, привъзможност и след анализ.
Етапи
 
Образование
 
Обекти и
 
дейности с
 
общественозначениеРаботодатели Граничен контролI етап
Изследване за COVID
19 с бързиантигенни тестове веднъжседмично на учениците и напедагогическия инепедагогическияперсонал
.
Преустановява сепровеждането на организиранидейности с ученици, включващипосещения на музеи, изложби,природни обекти и другимероприятия с културна,опознавателна и възпитателнацел, планирани екскурзии, зелениучилища, туристическипътувания и др.Разширяване на обхвата на обекти идейности, спрямо които са въведенипротивоепидемични мерки,контролиране спазването на мерки,създаване на организация за контроли наблюдение на мерките.
 
Общи препоръкии указанияСпрямо приложимите ЕС регламентии изисквания, приложимотобългарско законодателство, всъответствие със зонирането по ниваи степен на развитие на епидемичнатаобстановка в държавите. За целтаизискванията се определят съсзаповед на министъра наздравеопазването.
II
етап
 
Преустановява се провежданетона занимания по интереси, сизключение на заниманията в рамките на целодневнатаорганизация, които се провеждатбез смесване на ученици от различни паралелки
.
Изследванеза COVID
19 един път седмичнос бързи антигенни тестове
.
Наблюдение относно спазването исрока на валидност на документитеза ваксинация и на документите запреболедуване и предприемане надействия за промени принеобходимост, след експертнообсъждане, критерии за достъпност
.
Въвеждане напрепоръка задистанционна работа
 
до 50% отперсонала иналичие на зеленсертификат, следанализ
.
III
етап
 
Присъствен учебен процес сеосъществява за 50 % отпаралелките с ученици от пети до12 клас
 
с въведена ежеседмична ротация
.
Въвеждане на ограничения до 50% вкапацитет/работна площ/брой лица вобектите и дейности, определени съсзаповед на министъра, със значение заобщественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, приспазване на подхода „Зеленсертификат“.
 
Задължителновъвеждане надистанционнаформа на работа иналичие на зеленсертификат,очестяванеграфика задвижение натранспортнитесредства отградскиятранспорт, привъзможност и следанализ.
20
IV
етап
 
Присъствен учебен процес можеда се осъществява само заученици от първи до четвъртиклас, след изследване, проведенопри условията на II
 ри етап
 
илида бъде преустановено, но запериод не по
дълъг от еднаседмица.Целодневна организацияна учебния ден може да сеосъществява само за ученици отпърви дочетвърти клас без смесване наученици от различни паралелки.
 
Преустановяване на работата наобекти и дейности, със заповед наминистъра на здравеопазването.Преустановяване на подхода „Зеленсертификат“. Функционират самотърговски обекти за хранителнистоки, дрогерии, аптеки, оптики,зоомагазини, банки, доставчици напощенски и куриерски услуги,застрахователи, доставчици наплатежни услуги, офиси нателекомуникационни оператори.
 
Функциониратсамо търговскиобекти захранителни стоки,дрогерии, аптеки,оптики,зоомагазини,банки, доставчицина пощенски икуриерски
 
услуги,застрахователи,доставчици наплатежни услуги,офиси нателекомуникационни оператори идруги
.
Отговорнни законтрола
 
Регионалните инспекторати пообразование, директори научилища и упълномощени от тяхлица
 
Регионалните здравни инспекции,МВР, областни и общински власти итехни структури, БАБХ
 
Регионалнитездравниинспекции, МВР,областни иобщински властии техни структури,БАБХ. Принеобходимост сеопределят и другиинституции, коитода се включат вконтролнатадейност.
 
2
. Засилване на епидемиологичния и лабораторния надзор на COVID
-19:
 
Осигуряване на кадрови ресурси на РЗИ или включване и на други структури и ведомстваза уведомяване на лицата, поставени под изолация и определяне на контактните лица вусловие на пандемичен подем
;
 
Обсъждане и прилагане на промени при необходимост относно начина и реда за поставянепод изолация и карантина и тяхното съобщаване
;
 
Осигуряване на техническа възможност лицата да проверяват своя статус – 
 
подизолация/под карантина чрез: Националната здравно
информационна система, мобилноприложение
Virusafe
, получаване на електронна поща или на мобилен номер насъобщение при неговото предварително заявяване от лицето в мястото на пробовземане
;
 
Засилване на лабораторния надзор на
COVID-19
чрез периодично провеждане на външнаоценка на качеството на изследванията
 
от Национална референтна лаборатория
;
 
Увеличаване капацитета на страната за провеждане на секвениране чрез увеличаване налабораториите,
 
които го провеждат и тяхното обезпечаване.
21
С цел подобряване организацията по карантиниране на потвърдени случаи на COVID
-19
следва да се обсъди разработване и внедряване на уеб
базирана платформа за самокарантиниранена подлежащите лица. Предложението е и в съответствие с подобен опит на някои страни
членкина Европейския съюз.
 
2.1
. Осигуряване на устойчивост по обезпечаване на надзора, в т.ч. граничния здравенконтрол, лечебната мрежа и образователната система с необходимите количества бързиантигенни тестове за SARS
-CoV-2.
С цел подобряване организацията на граничния здравен контрол, следва да се
 
въведе
 
автоматичен чек на пътникопотока. На лицата, имащи „зелен“ сертификат да се предоставивъзможността за бързо преминаване през проверка за налични здравни документи, съгласнодействащата заповед на министъра на здравеопазването чрез самочекиране на специално разположени за целта четящи устройства.
 
Б) Организация на извънболничната и болничната помощ
 
1. Организация на извънболничната помощ
Първият контакт със здравната система на лица със съмнение за заразяване с коронавируснаинфекция се осъществява по установения ред:
 
 
в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ – 
 
общопрактикуващи лекари
(
ОПЛ
)
, лекари специалисти на индивидуална практика, медицински центрове, ДКЦ,
COVID
зони“ в лечебни заведения, лаборатории;
 
 
от спешни мобилни екипи на ЦСМП и при амбулаторни прегледи във филиалите им;
 
 
в спешните отделения и диагностично
консултативните блокове на лечебни заведения заболнична помощ;
 
 
от РЗИ – 
 
по телефон или при провеждане на епидемиологично проучване
.
В извънболничната помощ, скринингът на суспектни за заразяване с коронавируснаинфекция пациенти се извършва на база анамнеза с епидемиологична насоченост за възможенконтакт със заразен и при възможност клиничен преглед, като по преценка на лекаря, приналичие на основателно съмнение, могат да се назначават и осъществяват допълнителниконсултации и изследвания, в т.ч. PCR или друго потвърждаващо коронавирусната инфекция
22
изследване, образни и клинико
лабораторни изследвания, допълнителна консултация с лекари
специалисти и др.
 
Следва да се отчете факта, че при нарастване на броя на случаите, възможността задопълнителна консултация със специалисти може да бъде затруднена. За пациентите с доказанакоронавирусна инфекция, лечебните заведения за извънболнична помощ осъществяват ипървоначална оценка на здравословното състояние и определяне на потребностите от лечение.Проследяването на лицата с безсимптомно протичане и лечението и наблюдението на
 
леките и неусложнени форми на коронавирусна инфекция се извършва в домашни условия, подконтрола и наблюдението на общопрактикуващите лекари. Домашното лечение се извършвасъгласно индивидуалния опит на лекаря, препоръчаните и използване към момента протоколи задиагностика и лечение, индивидуалното здравословно състояние на пациента, наличието напридружаващи заболявания и др.
 
Домашното лечение и наблюдение на болните с леки форми се организира така, че даосигурява възможност за бърза преоценка на поведението, в случай на влошаване на състояниетои възникване на индикации за последващо болнично лечение. Пациентите се информиратподробно при какви обстоятелства и към кого могат да се обърнат в тези случаи (ЦСМП; ОПЛ).Използвайки натрупания опит и регистрираните симптоми на болестта и нейното клиничнотопротичане, общопрактикуващите лекари проследяват (включително и дистанционно, по телефон)състоянието на заразените лица, както и на пациентите на домашно лечение.
 
Заразените лица, при които е необходимо болнично лечение, се транспортират от ЦСМПдо съответното лечебно заведение за болнична помощ.
 
2.
Организация на спешната медицинска помощ
 
Към 31.12.2021 г. центровете за спешна медицинска помощ
 
(ЦСМП)
 
са ресурсно иматериално обезпечени с мобилни екипи и достатъчно количество медицинска апаратура илинейки и 24 часа в денонощието през цялата година
.
Центровете за спешна медицинска помощизпълняват дейността си средно с 380 мобилни екипа. Системата за извънболнична спешнамедицинска помощ е структурирана с 27 ЦСМП, съответстващи на областите съставляващиадминистративното деление на страната, с разкрити към тях 199 филиала за спешна медицинскапомощ
(
ФСМП
)
и 6 изнесени екипа, с 386 мобилни екипи. Основен проблем, който изпитватЦСМП при изпълнение на дейността си са незаетите щатове от лекари и специалисти по здравнигрижи.
23
Пандемията с COVID
19 поставя на изпитание цялата здравна система на страната и най
вече спешната медицинска помощ. Пандемията от C
OVID-
19 повлия съществено върхунатовареността на спешните екипи. Въпреки относителния недостиг на персонал в условията напандемията от COVID
19 мобилните медицински екипи, успешно и навреме изпълняват приетитеобаждания за пациенти с COVID
-19.
Създадена
 
е организация за допълнително назначаване на лекари и други медицинскиспециалисти, преструктурират се спешни мобилни екипи. С наличния кадрови ресурс и наличенавтопарк, ЦСМП
 
са в състояние да посрещнат предизвикателствата на нова вълна от COVID
-19.
Болшинството от приетите повиквания в районните координационни централи /РКЦ/ наЦСМП със съмнения за COVID
19 се определят в триажните категории критичен спешенпациент /А 1
код червено/ и нестабилен пациент /В 2 код жълто/, съгласно разпоредбите намедицинския стандарт „Спешна медицина“ и се предават на мобилните екипи за незабавноизпълнение.
 
Мобилните спешни екипи са в състояние да извършват навременна диагностика напосочения адрес и транспортирането на пациентите при нужда до съответно лечебно заведение
 
за болнична помощ. В условията на пандемия, центровете за спешна медицинска помощ саорганизирали дейността си с оглед осигуряване транспортирането
,
както на пациенти междулечебните заведения, така и на пациентите, подлежащи на хоспитализация. В състояние са даизвършват и транспорт на изписани, но подлежащи на карантина пациенти от болничнотолечебно заведение до дома.
 
Осигурено е защитно облекло, лични предпазни средства и дезинфектанти.
 
3.
 
Организация на медицинската помощ за деца
 
Лечението на децата
 
с коронавирусна инфекция се извършва в условията на изолация, катоболните само от COVID
19 (без придружаващи заболявания) могат да бъдат лекувани в клиникии отделения по инфекциозни болести, педиатрия, неонатология и детска пневмология ифтизиатрия. Пациенти под 18 години, които имат и други заболявания
,
освен COVID
19, могатда бъдат хоспитализирани в структури по инфекциозни болести, в които се осигуряванаблюдение и лечение от педиатри или в условия на изолация в отделението по педиатрия сконсултация и
 
проследяване от специалист по инфекциозни болести във връзка скоронавирусната инфекция. В случаите когато състоянието на детето, болно от COVID
-19,
изисква интензивно наблюдение и лечение, то трябва да бъде проведено в структура по
24
анестезиология и интензивно лечение. Преди всичко следва да се има предвид, че COVID
19 еинфекциозно заболяване, което протича различно при отделните пациенти и може дапредизвиква усложнения в различни органи и системи, в зависимост от индивидуалнотоздравословно състояние и наличието на придружаващи заболявания. С оглед това при лечениетоможе да се наложи намесата на лекари от различни специалности. Медицинският подход припациентите деца
 
с COVID
19 и с други заболявания, налагащи болнично лечение, зависи оттежестта на коронавирусната инфекция, както и от степента на спешност на лечението на друготозаболяване.
 
Повечето деца с SARS
-CoV-
2 не се нуждаят от специфична терапия. Нужда отхоспитализация може да се установи при деца с тежка или критична форма. Децата с лека илисредно тежка форма биха се нуждали от хоспитализация, ако са рискови за развитие на тежкаформа поради наличие на подлежащи заболявания или фебрилни кърмачета. Предполага се, чедецата с анамнеза за придружаваща патология
неврологични нарушения, изоставане в нервнопсихическото развитие, генетични синдроми, затлъстяване, хронични пулмо
кардиопатии илиимунокомпроментирани са с повишен риск за по
тежко протичане.
 
Всички препоръки за лечение на децата следва да се основават на текущите познания и дабъдат разгледани
 
в зависимост от обстоятелствата и медицинските доказателства.
 
4.
 
Организация на болничното лечение и координация на хоспитализациите
При управлението на болничния капацитет, основен момент е осигуряването на адекватенотговор относно необходимостта от хоспитализация за пациенти с COVID
19, катосъщевременно се осигурят и условия за необходимото болнично лечение на пациенти с другиинфекциозни и незаразни заболявания, които не са инфектирани с коронавирусна инфекция – 
 
т.е.функционирането на безопасен и ефективен поток от пациенти чрез скрининг, триаж исъответното насочване.В центъра на организацията се поставя медицинският подход, който зависи както оттежестта на коронавирусната инфекция, както и от степента на спешност на лечението наевентуални придружаващи и/или обострени хронични заболявания. От друга страна, в болницитее необходимо да се осигури и безотказна хоспитализация на всеки пациент с основно заболяване, различно от COVID
19, лечението на което не може да бъде отложено във времето, независимодали пациентът е с положителна или отрицателна проба за COVID
-19.
25
От натрупания опит до момента е ясно, че заболяването при пациентите с коронавируснаинфекция в отделните случаи протича с разнообразни клинични прояви, предизвиквайкизасягане на различни органи и системи. Съответно лечението на това заболяване не попада визключителния обхват само на една медицинска специалност (Инфекциозни болести). Порадивъзможността от заразяване, задължително е лечението на пациентите с установенакоронавирусна инфекция да бъде извършвано в условията на изолация, като болните само от
COVID-
19 се лекуват в структури (отделения, клиники) по инфекциозни болести или другаструктура по специалност с терапевтична насоченост (Пневмология и фтизиатрия, Вътрешниболести, Педиатрия, Неонатология и Детска пневмология и фтизиатрия и др. при условия наизолация и спазване на противоепидемичните мерки). Пациенти, които същевременно имат идруги заболявания, съобразно тежестта на заболяването и необходимостта от остро лечение,могат да бъдат хоспитализирани в структури по инфекциозни болести с наблюдение и лечениеот специалисти по профила на заболяването или в условия на изолация в отделението поосновното заболяване с консултация и проследяване от специалист по инфекциозни болести въввръзка с коронавирусната инфекция; в случаите когато състоянието на болния от COVID
-19
изисква интензивно наблюдение и лечение, то
 
трябва да се осигури в условията на изолация, вструктура по анестезия и интензивно лечение.При обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразниболести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемичнаобстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона заздравето
,
министърът на здравеопазването разпорежда
 
на регионалните здравни инспекциивъвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебнитезаведения на територията на съответната област за определен период от време. Създаването наорганизация на здравните дейности, свързани с COVID
19, тяхната координация и контрол савъзложени на директорите на РЗИ, които работят в тясно взаимодействие с лечебните заведения.
 
Временните мерки и дейности в болничната помощ се въвеждат на територията на всякаотделната област със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция ивключват:
 
1. определяне на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които даизвършват диагностични и/или лечебни дейности само на заразени лица, независимо отмедицинските дейности, които лечебното заведение осъществява съгласно разрешението/регистрацията му за лечебна дейност;
 
26
2. промяна на броя легла в лечебните заведения за болнична помощ;
 
3. определяне на брой легла в лечебните заведения за болнична помощ за дейности подиагностика и лечение на болни лица, в съответствие с разрешението за лечебна дейност насъответното лечебно заведение;4. командироване на медицински специалисти между лечебни заведения съобразно план,определен от съответната регионална здравна инспекция, със заповед на ръководителите насъответните лечебни заведения, издадена по реда на Кодекса на труда.
 
За центровете за психично здраве, комплексните онкологични центрове и центровете закожно
венерически заболявания се определя съответният брой легла за диагностика и лечение назаразени лица, за които се извършват дейности, в съответствие с разрешението за лечебна
 
дейност на съответното лечебно заведение (за онкологично болни, лица с психични разстройства,заразени с коронавирусна инфекция).
 
За специализираните болници за активно лечение (по белодробни болести, акушеро
гинекологични и др.) и държавните психиатрични
 
болници се определя съответният брой леглаза диагностика и лечение на заразени лица, които са хоспитализирани за лечение поспециалността, по която болницата е специализирана. Основно място при специализиранитеболници заемат специализираните болници за активно лечение по пневмология.
 
При необходимост, директорът
 
на регионалната здравна инспекция може да определи взаповедта и изисквания относно персонала, апаратурата и други изисквания за изпълнение насъответните дейности. В съответствие с нормативно определените правила, лечебните заведенияизвършват дейностите, разпоредени в заповедта на директора на регионалната здравна инспекциясамостоятелно или при взаимодействие с други лечебни заведения на територията на областта.
 
Регионалните здравни инспекции
 
 ръководят и контролират ситуацията на територията насъответната област в динамика при проследяване на заболеваемостта, ангажирания капацитет наздравната система, условията и спецификата в разпространението на инфекцията (наличие наогнища) и др. В допълнение, в условията на динамично проследяване и анализ на заетостта налегловия фонд на територията на областта, при необходимост от осигуряване на допълнителнилегла за лечение на болни от COVID
-19,
 регионалните здравни инспекции създават организацияза своевременно осигуряване на възможности за хоспитализация на пациенти в структури налечебни заведения за болнична помощ, които отговорят на изискванията за лечение на товазаболяване, съобразно тежестта на заболяването и необходимостта от остро лечение на случаите
27
и при отчитане на спецификата на съответните лечебни заведения и потребностите насъответните области.
 
Целта на описаната организация е болничните лечебни заведения да създадат условия захоспитализация на пациенти, заразени с коронавирусна инфекция, при отчитане разнородносттана клиничните случаи при отделните пациенти, при което пациентите да се лекуват в условия наизолация, тъй като често може да се наложи
,
както лечение на пациент с тежко протичащасамостоятелна коронавирусна инфекция, така и
 
например спешно оперативно лечение призаразен пациент, провеждане на раждане за пациентка, заразена с коронавирусна инфекция и др.Динамиката на заетостта на болничните легла се проследява на национално и областнониво, като в зависимост от заболяемостта и ангажираността
 
на легловия фонд (вкл. и заинтензивно лечение) в оперативен порядък
.
На областно ниво:
 
Създаването на организация на здравните дейности, свързани с COVID
19, тяхнатакоординация и контрол е възложено на директорите на РЗИ. Регионалните здравни инспекции ръководят и контролират ситуацията на територията на съответната област в динамика припроследяване на нивото на заболеваемостта на територията на съответната област (съгласно бройноворегистрирани случаи на 100
 
000 население
 
на областта,
 
т.е. на база брой регистриранислучаи в съответната област), интензивност на епидемичното разпространение в областта,тенденцията при промяната на броя и възрастовата структура на лицата, при които се налагалечение в лечебно заведение за болнична помощ, както и динамиката в броя на пациентите,нуждаещи се от интензивни грижи поради влошаване на здравословното състояние и/илинастъпили усложнения, наличния и заетия капацитет на здравната система и др.Проследявайки и анализирайки заетостта на легловия фонд на територията на областта
 
привсички нива на заболяемост, в случай на необходимост от осигуряване на допълнителни легла залечение на болни с коронавирусна инфекция, регионалните здравни инспекции създаваторганизация и координират своевременно дейностите за осигуряване на болнични легла залечение на пациенти с или без коронавирусна инфекция в зависимост от конкретнатанеобходимост, съобразно тежестта на заболяването и необходимостта от остро лечение наслучаите и при отчитане на спецификата на съответните лечебни заведения и потребностите насъответните области.
Фази
 
на реакция
степенуване на отговора на областно и национално ниво:
 
28
Фаза
 
1: При ограничено местно разпространение или нисък, задържащ се илибавнонарастващ среднодневен брой случаи, лечебните заведения за болнична помощ са внормален режим на работа и в готовност за прием на пациенти
.
Лечението на болните с COVID19 се осъществява на място в лечебни заведения за болничнапомощ на територията на съответната област в рамките на съществуващите структури поинфекциозни болести, както и в структури за интензивно лечение с осигурена възможност заизолация на болните.Във всички лечебни заведения се установяват ефективни мерки за скрининг на лица съссъмнение на COVID
-19
чрез използваните в лечебните заведения протоколи, анамнеза сепидемиологична насоченост за възможен контакт със заразен, епидемиологична анкета иевентуално извършване на тест, а случаите на доказана коронавирусна инфекция
триаж напациенти с клинични прояви и определяне на потребностите от лечение.
 
Хоспитализацията на болните с неусложнени форми се осъществява в най
близкотолечебно
 
заведение
 
за болнична помощ, разполагащо със структура по инфекциозни болести.В случай, че състоянието на болния налага интензивно лечение, което не може да бъдеосигурено в структурата по инфекциозни болести, лечението се провежда в най
близкатаструктура за интензивно лечение, при осигурена изолация на болния и обслужващия персонал испазване на всички противоепидемични мерки.Пациенти с COVID 19, които в хода на провежданото лечение са получили усложнения,налагащи интензивно лечение, се превеждат от структури по инфекциозни болести къмструктури за интензивно лечение.
 
Фаза
 2:
Броят на болните с COVID 19 с показания за болнично лечение надхвърлякапацитета на съществуващата лечебна мрежа за лечение на инфекциозни заболявания исе налага ангажиране на допълнителен болничен капацитет.
Участват всички болници
 
за активно лечение.
 
В
 
съответствие с наличните болнични ресурси този етап се достига при регистрирано бързонарастване на хоспитализациите на национално ниво и отчетеният брой на новосъобщенитеслучаи на COVID
19 на 100 000 души от населението се задържа или увеличава или се регистрира рязко повишение на среднодневния брой на хоспитализираните с необходимост от интензивнолечение.
29
В тази фаза, лечението на болните със средно тежка и тежка форма на
COVID-
19 сеосъществява в лечебните заведения, които извършват трансформиране на съществуващиялеглови фонд и осигуряват легла за лечение на болни с
COVID-
19 на базата на съществуващитетерапевтични легла за активно лечение. Това са болници с наличие на разкрита
 
структура/дейност по инфекциозни болести и/или пневмология
 
и фтизиатрия и/или вътрешниболести/профилни специалности на вътрешните болести и възможност за осигуряване накислородолечение
.
В тази фаза
 
ще се наблюдава прогресивно нарастване на потребностите
 
от хоспитализацияна болни с
COVID-
19, което налага лечебните заведения постепенно да увеличават броя наопределените за лечение на тези болни легла.Ограничава се плановия прием и лечение, с изключение на болнично лечение, което неможе да бъде отложено
 
без медицински риск за пациента.Многопрофилните болници, които осигуряват и прием и лечение за пациенти със спешнисъстояния
(
хирургични, травматологични, инвазивна кардиология и др.
)
задължителногарантират леглови фонд за резерв и прием на спешни случаи с друга патология.За осигуряване на приема на пациенти с друга патология, налагаща болнично лечение,което не може да бъде отложено
 (
включително и за заразени с коронавирусна инфекция лица
)
, сеопределят лечебни заведения, които се задължават да поддържат капацитет за лечение, в т.ч. заинтензивно лечение
 (
специализираните болници за активно лечение по определени специалности – 
 
АГ, медицинска онкология, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, кардиология,педиатрия и др.
).
При пространствена възможност и кадрова осигуреност, могат да се разкрият идопълнителни легла, надвишаващи броя на разкритите до момента общ брой болнични легла.Извършва се промяна на графиците за дежурства, осигуряване на допълнителни служители,вкл. и
 
доброволци и на екипи за обслужване на големи групи от болни.Във всички отделения, лаборатории и други структури на лечебните заведения се засилвати стриктно се съблюдават мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с COVID
19 намедицинския персонал и пациентите с други заболявания.
 
Фаза
 3:
Лечебните заведения отделят почти пълния си леглови капацитет за лечениена заразени пациенти.
30
При рязко увеличаване на броят на лицата, нуждаещи се от хоспитализация,Ангажирани са всички болници
 
за активно лечение.В многопрофилните болници се поддържа не по
малко от 10% капацитет от наличнителегла за лечение на болни с друга патология.Лечебните заведения, които не осигуряват обслужване на спешни случаи с друга патология,трансформират целият
 
си леглови фонд за лечение на пациенти с
COVID-19.
Специализираните болници за активно лечение по белодробни болести, акушеро
гинекологични, ортопедо
травматологични и др. отделят легла за диагностика и лечение назаразени лица, които се хоспитализират при необходимост от лечение по специалността, по коятоболницата е специализирана.
 
Гарантира се във възможно най
голяма степен и достъпа на пациентите без коронавируснаинфекция до лечение по повод друга тежка патология или специфични състояния
бременност и раждане, травматизъм, тежка сърдечносъдова и мозъчносъдова патология, лечение наонкологични заболявания, спешни хирургични интервенции и др.
 
Фаза
 
4: Голям брой случаи/екстремно бързо увеличаващ се брой случаи, широкоразпространение сред населението, бързо се увеличава броят на хоспитализациите напациенти с коронавирусна инфекция и/или броя на хоспитализираните, нуждаещи се отинтензивно лечение.
 
В тази фаза
 
настъпва максимално натоварване на здравната система, респективно на всичкиболници. Ангажиран е в най
висока степен активния леглови капацитет на всички болници. Призадържаща се среднодневна хоспитализация на множество пациенти при 15 дни среден престойили продължителна във времето среднодневна хоспитализация на голям брой пациенти заинтензивно лечение при 20 дни среден престой, максималния леглови капацитет за активнолечение на страната ще се запълни в рамките на около 14 дни и ще остане блокиран за най
малкооще 15
20 дни, в зависимост от тежестта на състоянието и клиничното протичане.
 
В случай на развитие на този неблагоприятен сценарий с трайно задържане и нарастване назаболяемостта, при което броят на пациентите с потребност от болнично лечение надхвърлямаксималния капацитет на съществуващата лечебна мрежа, се предприемат действия за разкриване на временни структури за лечение чрез използване на капацитета на военнополевиболници, подходящи обществени сгради, в т.ч. хотели и др., в които се разкриват допълнителни
31
легла и се използват медицински специалисти от лечебни заведения за извънболнична помощ,здравни заведения и др.
 
Фаза
 5:
Фаза
 
на възстановяване
 
Броят на заразените с коронавирусна инфекция, в т.ч. нуждаещите се от болнично лечениезапочва постепенно да намалява до достигане на стойностите във Етап 1.
 
Лечебните заведения постепенно намаляват разкритите допълнителни легла ивъзстановяват наличната си структура и организация на работа, като преминават поетапно внормален режим при поддържане на възможността и готовността за лечение на пациенти вусловия на изолация, при съмнение или в случай на хоспитализация на пациенти с коронавируснаинфекция.
В)
 
Лекарствена
 
политика
 
Един
 
от
 
основните
 
приоритети
 
на
 
Министерство
 
на
 
здравеопазването
 
за
 
овладяване
 
на
 
сложната
 
пандемична
 
обстановка
 
е
 
осигуряването
 
на
 
достатъчни
 
количества
 
от
 
качествени,
 
ефикасни
 
и
 
безопасни
 
лекарствени
 
продукти
 
за
 
всички
 
нуждаещи
 
се
 
пациенти.
 
Министерство на здравеопазването следи отблизо динамичната епидемична обстановка встраната и зараждащата се поредна пета вълна от SARS
-Cov-
2 и най
актуалните данни поотношение на терапевтичните възможности за лечение на коронавирусна инфекция.
1. Противовирусна терапия за болнично лечение:
 
Лекарственият продукт Veklury (INN Remdesivir) е първото лекарство срещу COVID
-19,
получило централизирано разрешение за употреба под условие от Европейската комисия заспецифично лечение на коронавирусна инфекция за пациенти с пневмония, нуждаещи се отдопълнителен кислород. Лекарственият продукт Veklury се осигурява на територията на странатана основание Рамково споразумение на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки примерки за медицинско противодействие, ратифицирано от Народното събрание на РепубликаБългария със закон (обн. ДВ, бр. 26 от 2020 г.) и Рамков Договор No SANTE/2020/C3/048 задоставка на Veklury за лечение на пациенти с COVID
19, подписан между Европейската комисияи Gilead Sciences Ireland UC
притежател на разрешението за употреба на лекарствения продуктVeklury. Въз основа на Рамковия договор Република България в лицето на министъра на
32
здравеопазването текущо осигурява необходимите количества за лечение на българскитеграждани.
2. Противовирусна терапия за домашно лечение:
 
Към
 
настоящия момент Европейската агенция по лекарствата е в процедура по текущпреглед на два лекарствени продукта за перорална противовирусна терапия за пациенти с
COVID-
19, които са подходящи за домашно лечение. Те са на различен етап на оценка, но сеочаква да бъдат разрешени за употреба в рамките на ЕС през първото тримесечие на 2022г. Товаса лекарствените продукти Lagevrio (INN Molnupiravir) на фармацевтичната компания, MerckSharp & Dohme и лекарствения продукт Paxlovid (INN
– PF07321332; Ritonavir), Pfizer.
3. Моноклонални антитела
 
Моноклоналните антитела са вид протеини, проектирани да разпознават и да се прикрепяткъм специфична структура
антиген. През последните месеци се наблюдава извънреднаизменчивост на вируса SARS
-Cov-
2, която се характеризира с висока вирулентност. Сприложението на моноклонални антитела в амбулаторни условия в началните стадии назаболяването при пациенти с положителен резултат за COVID
19 и придружаващи хроничнизаболявания и с висок риск от усложняване на заболяването, се
 
очаква да се намалинеобходимостта от хоспитализация и леталния изход от COVID
19 при тази група пациенти.За 2021 година, Министерство на здравеопазването е осигурило терапията на българскитеграждани с моноклонални антитела за лечение на коронавирусна инфекция с два лекарственипродукта, съответно
Regkirona (INN Regdanvimab)
на притежателя на разрешение за употреба
Celltrion Healthcare Hungary Kft
 
и
 Casirivimab and Imdevimab 120 mg/mL concentrate forsolution for infusion
на Hoffmann– 
La Roche Ltd 
.
На
 
база потреблението на лекарствените продукти при четвъртата вълна на епидемията презпоследните седмици и предвид провеждащите се клинични проучвания и данни от Европейскатаагенция по лекарствата (ЕМА) относно нови възможности за лечение с моноклонални антитела,при задълбочаване на пандемичната обстановка.
 
4. Имуносупресори
 
Имуносупресорите са група лекарствени продукти, които намаляват активността наимунната система като неутрализират
 
биологичната активност на интерлевкините чрез
33
конкурентно инхибиране на тяхното свързване към рецепторите. Интерлевкините са основнипроинфламаторни цитокини, медииращи множество клетъчни отговори. Главна роля вблокирането им в ранен стадий на заболяването може да има важно въздействие върхупрогресията на COVlD
-19.
Към настоящия момент в Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) се разглеждатняколко лекарствени продукта, които до момента са разрешени за употреба за разширяване натерапевтичните показания и включване на показание, което да позволи употребата им прикоронавирусна инфекция. Следните лекарствени продукти са с разширени показания за терапияна средно тежка коронавирусна инфекция:
 – RoActemra (INN Tocilizumab)– Kineret (INN Anakinra)
С предстоящо разширяване на терапевтичните показания – 
 Olumiant (INN Baricitinib).
Горепосочените лекарствени продукти са включени в изготвения от МЗ и БЛСИнтерактивен терапевтичен справочник за лечение на Covid
19 (Второ издание).
5. Резерв от лекарствени продукта прилагани за лечение
на COVID
-19
През 202
2
г. чрез министъра на здравеопазването, ще се създаде организация за текущоосигуряване и поддържане на необходимите колечества
 
лекарствени продукти за лечение на
COVID-19
, като ще се оценяват и потребностите от поддържане на резерв.
Г) Медийна стратегия и политика
Министерството на здравеопазването изцяло промени подхода за информираност наобществото по отношение разпространението на COVID
19, популяризирането на ползата отваксинацията срещу коронавирусната инфекция и стимулирането на ваксинационния процес встраната.Провеждат се срещи с представители на редица заинтересовани страни
 (
съсловни инеправителствени организации в сектор „Здравеопазване“, с Офиса на Световната здравнаорганизация в България, с представители на Министерството на образованието и науката,
 
сНационалния съвет на религиозните общности, с кмета на град София, с представители наекспертни съвети към министъра на здравеопазването, с асоциациите на хотелиерите и ресторантьорите и т.н.). Целта е чрез подобряване на диалога и обединяване около целенасочении последователни съвместни усилия да бъде повишена осведомеността на
 
българските граждани,
34
както по отношение безопасността и ефективността на ваксините, така
 
и относно възможнитеусложнения след преболедуване на COVID
19 (т.нар. пост
COVID), които усложненияваксинацията има потенциал да превантира.
 
Една от първите мерки, които правителството предприе, за да стимулира процеса поваксинация в страната, беше осигуряването на възможността пенсионерите и гражданите над 65
годишна възраст да получат еднократна финансова добавка в размер на 75 лв. към пенсията си, аков периода 1.01.2022 г. до 30.06.2022 г. започнат своя ваксинационен цикъл срещу
COVID-19
илиимат поставена бустерна доза
.
Националната здравноосигурителна каса разпространи до всичкиобщопрактикуващи лекари в страната информация относно новата мярка на Министерския съвет – 
 
за еднократния стимул от 75 лв., за пенсионерите и лицата над 65 г. – 
 
най
застрашената от тежкопротичане на коронавирусната инфекция група лица. Успоредно с това, за да достигнеинформацията до всички заинтересовани граждани, Здравната каса изпрати до хората, навършили65 г., кратки телефонни съобщения и имейли, с които ги информира за стартираната инициатива.
 
Към личните лекари бяха адресирани и наличните в министерството 28 становища наекспертни съвети по различни клинични специалности. Това би подпомогналообщопрактикуващите лекари при извършването на професионална оценка на ползите и рисковетеот ваксинация по отношение на лицата от пациентските им листи. Отделно от
 
това, министърът наздравеопазването изиска експертните съвети да актуализират всички свои становища във връзка сваксинацията на пациенти с различни основни и съпътстващи заболявания.За да се постигне по
добра координация между отделните структури в Министерството наздравеопазването, е
 
създаден Вътрешноведомствен пандемичен комитет, чиято задача е даанализира и координира дейностите по изпълнение и контрол на въведените в странатапротивоепидемични мерки, както и да предлага решения във връзка с оптимизирането наваксинационния процес.Със заповед на министър
председателя на Република България е
 
създаден Националенпандемичен комитет, чиято задача е подобряване на координацията на правителствено имеждуинституционално ниво, така
 
че всички належащи въпроси, свързани с пандемията и нейнотоотражение върху икономическия, културния и социалния живот на българските граждани, бързода намират решение. И двата комитета провеждат
 
заседанияна които се очертават
 
приоритети ицели, които в спешен порядък трябва да бъдат реализирани.
 
Във връзка с представително
 
проучване, реализирано по поръчка на Офиса на Световнатаздравна организация в България,
 
което показа, че българските граждани се доверяват преди всичко
35
на своите лекари и
 
фармацевти, МЗ провежда интензивни разговори със съсловните организациина лекарите, фармацевтите и
 
професионалистите по здравни грижи. В поредица дискусии сеочертават най
наболелите проблеми, в.т. ч. организационни, комуникационни и технически,механизмите за бързото и трайно справяне с тях и произтичащите оттук нови възможности заускоряване на ваксинационния процес в страната.Към момента Министерството на здравеопазването разработва мащабна информационнакампания (респ. разяснителна) за ползите от ваксините и ваксинацията срещу коронавируса катоединственото досега известно на науката и доказало ефектовността си за справяне с тежкотопротичане на заболяването средство, а и като начин за преодоляване на пандемията. За целите накампанията предстои да бъдат изработени лого и слоган
,
предложени, като цялостна криейтивконцепция, от външен изпълнител и тествани в нарочни фокус групи. Кампанията ще разполагасъс собствен сайт
,
за да имат гражданите бърз и лесен достъп
 
до цялата база достоверни данни,необходими им, за да упражнят право си на информиран избор по отношение на ваксинацията. Наедин клик разстояние представители на различните таргетни групи (напр. хора с различни основниили придружаващи заболявания – 
 
с диабет, на хемодиализа, трансплантирани граждани и т.н.,планиращи бременност,
 
бременни, кърмещи, провеждащи инвитро процедури жени, възрастнихора, лица, при чиито професи рискът от заразяване с
COVID-19 e
по
голям, заради характера наупражняваната дейност и др.) ще могат да получат категорични отговори на въпросите, които сизадават. Сред задължителните секции в електронната страница на кампанията са: „
ФАКТЧЕК 
(където да се опровергават подвеждащи и неверни твърдения – 
 
напр. „ваксините не са преминаливсички фази на клиничните проучвания“, „естественият имунитет е по
добър от този, придобитслед ваксинация“, „по
добре да го преболедувам, отколкото да се ваксинирам“ и др.);
 Говорители“
 
(по този начин ще бъдат легитимирани хората, чието публично говорене по тематае научно и медицински обосновано)
;
 Въпроси и отговори“
(
мястото за въпросите на българскитеграждани и отговорите на лекарите, фармацевтите, професионалистите по здравни грижи иекспертите
)
. Отделни рубрики ще бъдат посветени на ваксинацията при децата (от 5 до 11 г, вкл.,и от 11 до 17 г., вкл.), на очакваните странични нежелани реакции след ваксинация, на типоветеваксини, на процедурата по одобряването им, на технологията на разработване на ваксините, нат.нар. „лонг
-COVID
 
и „пост
-COVID
“, на рисковите фактори като наднормено тегло и др.
 
За да бъде дадена и друга гледна точка спрямо преболедуването на COVID
19, ваксините иваксинацията, Министерството на здравеопазването вече инициира изработването, заснемането и
 
монтажа на няколко видео материала, в които преживяли COVID
19 хора да разкажат своите
36
истории за боледуването, съпътстващите го усложнения и за отношението си към ваксините. Целтана тази инициатива е българските граждани да видят реални лични истории на засегнати лица катоконтрапункт на невярната информация, разпространявана предимно в интернет пространството исоциалните мрежи (мястото, където хората най
често търсят информация „за“ или „против“ваксините срещу COVID
19). По тази причина заснетите видеоматериали ще бъдат разпростанявани с акцент именно върху социалните мрежи.
 
За целите на кампанията ще бъдат заснети и два клипа с видео и аудио версия, заизработването на които е сключен договор с Българската национална телевизия. Тези клиповетеса предназначени за радио и телевизия и ще бъдат безвъзмездно предоставени на всички медийнипартньори на кампанията, както и на публични институции.Националната кампания ще бъде рамкирана от провеждането на две националнопредставителни социологически проучвания по метода лице в лице. Анкетните карти ще дадатотправните точки на кампанията и ще спомогнат за прецизно формулиране на посланията към различните таргетни групи и за определяне на подхода към тях. Ключова за успеха на кампаниятаще бъде работата със социологичска агенция, която във всеки един момент да дава накомуникационния екип обратната връзка – 
 
стигат ли посланията до хората, как се върприемат,необходима ли е промяна.
 
Ще бъдат създадени
Facebook
и
Instagram
страници, както и
youtube-
канал на кампанията,където ще бъде публикувана актуална, достоверна и на достъпен език информация за ваксините иваксинацията срещу COVID
19, както и инфографики, и кратки разяснителни видеа на експерти,истории на хора, които са преболедували вируса, послания на лидери на обществено мнение,инфлуенсъри и др. по темите на деня, свързани с ваксините.Създаването на информационен център за всички въпроси, свързани с ваксините иваксинацията, също е сред елементите на планираната информационна кампания. Практиката отпоследните 2 години
(
„Горещ телефон за въпроси, свързани COVID
19 и ваксините“
)
показва, чегражданите предпочитат пряк контакт с експерт, който да отговори на всички зададени му въпроси.На сайта на кампанията ще са посочени контакти: телефонни номера, имейл адреси и т.н.
 
В рамките на кампанията ще бъдат отпечатани брошури, насочени към различните групи вобществото:
 
1) общи – 
 
най
важното за ваксините; 2) за женското здраве и ваксините – 
 
планиращизабременяване, бременни, родилки, кърмещи, с ин витро процедури; 3) за децата и ваксините; 4)за хората с хронични заболявания; 5) за фармацевти, за общопрактикуващи лекари; 6) завъзрастните хора; 7) за персонала в училищата и социалните институции и т.н.
 
37
Кампанията ще разполага и с дигитални банери, които ще бъдат публикувани на сайтоветена партньорите, лечебни заведения, РЗИ, медии. Банерите ще дават отпратката към
 
официалниясайт на инициативата.Предвижда се да бъдат провеждани обучения на общопрактикуващи лекари и медици отцентровете за спешна медицинска помощ в населените места с по
ниско ваксинационно покритие.За разясняване на ползите от ваксинацията сред педадагогическия персонал в страната също сапредвидени насочени информационни инициативи. Тази професионална група също е изложена наповишен риск от заразяване с
COVID-19.
Друга инициатива, е организирането на мобилен ваксинационен екип на кампанията, който,по предварително оповестен график, да посещава най
малките, отдалечените и труднодостъпнитенаселени места в страната.
 
През целия период на кампанията водещ елемент в нея ще бъде провеждането на интервютаи популяризирането на позиции и научни публикации на водещи медицински специалисти, учении експерти в областта на медицината, както и на международни организации, сред които СЗО,УНИЦЕФ, Европейския център за контрол на заболяванията и др.
 
От 27 декември 2020 г., когато в България започна приложението
 
на първата одобрена в ЕСваксина срещу
SARS-CoV-2
, до сега бяха реализирани множество комуникационни инициативи – 
 
на МЗ, на Представителството на ЕК в страната, на Българския Червен кръст, на Офиса на СЗО унас, на съсловни организации в сектор „Здравеопазване“ и т.н. Всички те обаче бяхафрагментирани, липсваше таргетиране на групи, ясно формулиране и насоченост на посланията.Сред основните недостатъци, които експертите идентифицираха и които следва да бъдат санирани,са: липсата на цялостна разположена
 
във времето концепция за информационна кампания,допускането без отговор да остават циркулиращите в социалните мрежи манипулативни твърденияза ефикасността и безопасността на ваксините, закъснялото или липсващо опровергаване наневярна информация, намираща място в обществения дневен ред през някои медии и социалнитемрежи, както и недоверието в институциите като източник на достоверна информация.Към момента усилията на изброените по
горе организации са обединени от настоящия ръководен екип на Министерството на здравеопазването около един основен приоритет
ускоряване на ваксинационния процес. За целта ще бъдат използвани всички комуникационниканали, чрез които до българската общественост да достигне максимално достоверна и проверенаинформация, която да се базира на научните достижения и изследвания за ползите от ваксините.
38
Дългосрочни мерки1. Осигуряване на ваксини срещу
COVID-19
1.1. Осигуряване на доставки на ваксини срещу
COVID-19
, тяхното правилно хладилносъхранение и разпределение по области в страната
:
извършване на териториален анализ за всяка област относно силните и слабите места впровежданата ваксинационна кампания, необходимостта от фокусен подход спрямо отделнигрупи от населението, улесняване достъпа до ваксинация на социални групи и др., оптимизиранена дейностите по ваксиниране на желаещите лица
.1
.2. Осигуряване на достъп на населението до широко портфолио от ваксини срещу
COVID-19.1
.3. Изготвяне на интерактивен справочник за ваксините и ваксинацията срещу
COVID-191.4.
Поддържане на високо ниво на информираност на медицинските специалисти чрезпровеждане на регулярни онлайн обучения и работни срещи, свързани с процеса наваксинирането и работата с въведените информационни системи в тази област
.1
.5. Повишаване на информираността на населението относно ползите от ваксинацията
.
4. Провеждане на проучвания в областта на епидемиологията и профилактиката напандемичното заболяване и осигуряване на научно достоверна информация за пандемията замедицинската и широката общественост
 
4.1. Създаване на научен съвет по анализ на пандемията от
COVID-19
за извършване напериодична оценка и анализи на епидемична обстановка и предлагане на мерки свързани сограничаване на нейното разпространение, включващ специалисти в областта наепидемиологията, вирусологията, статистическия/математически анализ, управление на кризи,комуникация и др.
 
5. Повишаване на кадровия ресурс на РЗИ за извършване на държавен здравен контрол поспазване на въведените в страната противоепидемични мерки
 
Системата за опазване на общественото здраве в страната, включваща 28

те РЗИ инационалните центрове, работещи в тази област (НЦЗПБ, НЦОЗА и НЦРРЗ), изпълняваизключително широк спектър от задачи, като осигуряване на висок имунизационен обхват,опазване на страната от внос и разпространение на заразни болести, опазване на населението отпредлагането на опасни продукти и стоки, неблагоприятното въздействие на факторите нажизнената среда, вкл. източници на радиоактивно излъчване, нейонизиращи лъчения идейностите със значение за здравето на човека, и много други. Непрекъснато променящата се  

39
обстановка в страната, в контекста на настоящата пандемия, засилената миграционна вълна, поотношение риска от възникване и разпространение на заразни заболявания и необходимостта от
 
своевременна детекция на възникващи епидемични ситуации, оценка на риска на факторите нажизнената среда и предприемането на мерки за ранен отговор с цел недопускане възникванетона събития от национално и международно значение води до допълнително натоварване наструктурите в системата на общественото здравеопазване.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене