Една страховита Бъдни вечер в Пирин планина, в която вярата проправя и благославя пътя към дома!

Един нестандартен начин да Ви пожелаем – една топля, щастлива и незабравима КОЛЕДА! Информационна агенция www.toppresa.com реши да публикува, един малко известен разказ на младия Иван Вазов – Бъдни вечер в Пирин! Коледа е тук, скъпи приятели а с нея и надеждите за по-добър свят, повече усмивки, сбъднати мечти, мъдрост и смирение, които да направят живота ни прекрасен! Весела Коледа! 

В ПИРИН!

Хубава е нашата Пирин планина!
Какви високи върхове, покрити цяла година със сняг; какви зелени долини, какви страшни борови гори, какви дивни
хубости!
Лете по ония ти широки пасбища пъплят вакли стада, мучат гойни крави, цвилят лъскаво-влакнести коне, пуснати на
свобода; а овчарският кавал пищи някъде, та оглащава долини и усои и весели цяла планина…
А бистри хладни поточета весело скачат от стръмните урви, лъкатушат из миризливите долини и сладко, сладко шумят,
сякаш че пеят нещо… Качиш ли се, хе, там на снежния връх, дето се въвира в небето, то ще видиш надалеко и нашироко други
долини и планини; и Струма, и Вардар, и красните картини на Македония; а на юг върховете светогорски, зад тях – Бяло море;
а погледнеш ли нагоре – ще видиш бога!…
Хубава е, хубава е пустата Ирин-Пирин! Но ние ще й идем на гости зимъска, когато са страшни нейните зимни веявици,
нейните снежни бури и фъртуни. Те бучат като ад и засипват пътища и долове с дебели преспи. Тя тогава прилича на едно гробно
царство. А гладни глутници вълци сноват по белия сняг и очите им светят в нощната тъмнота. Тежко на пътника, който се е
изгубил ноще из тая планина при такава буря!
То го кажи през една такава нощ (беше тъкмо срещу Коледа), в планинското село Р. дядовата Лазкова челяд очакваше
нетърпеливо Климе.
Защото Климе, Лазков син, беше отишъл през деня в Мелник да търгува и да накупи премени за майка, за млада булка и за
двегодишното си дете, та трябваше да се завърне най-късно привечер, а ето вече мръкна хубаво, пада нощ, а него го няма.
А как грозно и страшно фучи навън фъртуната. Тя удря в прозореца, хлопа на вратата, раздигва ръжаницата от покрива…
сякаш разбойници нападнали на хижата и искат да влязат вътре.
А на домашните се свиват сърцата от страх и безпокойство. Булката слухти при всяко удряне на прозорчето не ще ли
бъде това Климе.
Но не, Климе не иде и все фъртуната пее навън. Но как е тъмно, боже!
Детето, положено при огъня, дето ври котлето с коледната гостба, се плаши от шума и заплаква от час на час.
– Мълчи, мама, мълчи. Тате ще дойде да ти донесе червени буйки – котка го майка му.
То млъква при тия думи, обръща към майка си очички пълни с щастие и сълзи, и пита:
– Тате? Буйки?…
– Буйки, буйки, Гачко, нà, тате иде…
И тя му посочва към вратата, която пращи от вятъра.
И въздиша.
Въздиша и дядо Лазко в къта, сгърбен под товара на годините и на тежки мисли. Мисли той за Климе и пъшка глухо, защото
не на добро е това бавене. Планината е пълна с гад, нощта е страховита, халата не престая… Оная зима вълци нали изядоха
Горановия ратай край самото село, а преспи засипаха трима души… Та и кръвопийци не липсват тъдява… пусто турско!… И
Лазко преглъща страховете си и не смее да охне извисоко да не уплаши снахата и детето, които плачат.
– Какво хленчите вий там? – съди ги той намусено, а в гърдите му се задънил камък, и хъ-хъ… да заплаче и той с глас…
Вратата се бутна и се отвори.
Всички трепнаха.
Влезе баба Лазковица; тя се връщаше от църква; ходила бе да запали свещица пред свети Мина, да покрие Климе.
– Няма ли го още? – попита тя плахо, като изгледа стаята.
Вместо отговор булката заплака.
– Боже мили, къде остана това момче? – пъшка бабата и отива пред щампицата, дето гори кандилце.
И се кръсти пак.
А котлето с коледната гозба ври на огъня весело. Но го забравили. Полунощ приближи. Никой не мигнува.
Огънят хвана да гасне; котлето млъкна.
Вратникът стои все отворен към полето, защото къщата е на края.
Фъртуната навън вие и, сякаш и вълците вият там. И студени тръпки пълзят по кожата на всички.
Боже, боже, какъв Бъдни вечер!
Климе е изгубил пътя, веявиците засипали всичко: и долове, и рътлини, и пътища, и поля. Вчера остави селото по хубаво
време, а сега?… Цели часове той се скита из Пирин планина и не знае къде се намира, накъде отива, какво ще срещне. Разбрал е
той само едно: че далеко, далеко е сега от селото си, в непознати планински пущинаци, в царството на лютите зверове и на
гибелта. Нощта е видела от снега, но окото му нищо питомно, нищо, което да наумява за човека, за живота, не види: ни колиба, ни
село, ни егрек да се светне, дето да се подслони. Селото му е в падина: и да бъде близко, той няма да го види. Планината навред
пуста, бяла, страшна. Сякаш мъртвец, покрит с бяла плащаница. Но къде отива? Той върви напосока, само да не замръзне…
Фъртуната го бие в гърба и плаче зад него, и пищи, и фучи, като юди на самодивско хорище. И Климе върви напред, напред,
напред, и пущинакът става все по-безкраен и по-гибелен. Той знае, че домашните му сега го чакат и се кахърят… Боже, дали
ще бъда пак жив да ги види? Но кой излазя жив из такава пропаст? Той чувствува, че вкочанясва, че скоро ще затъне и остане в
ня коя пряспа и никой не ще да знае де е неговият гроб. А булката и Гачко!… Фъртуната изпищя страшно и прекъсна
размишленията му.
Внезапно той зърна в полумрака много черни сенки, които вървяха безшумно по снега. Какво е това? Вълци! Те са цяла сган
и идат към дясната му страна, вият… Той фукна, гладната глутница бързешката го подири с диви вияния… Колко време търча, той
не помни… Пред него беше все голо, все пусто, все снежна поляна. Веднага Климе видя, че отпреде му се замярка нещо, светли
точки лъскаха и го присрещаха: дружината беше пратила един отряд да му затвори пътя… Климе видя страшна, неминуема
смърт… Тогава фукна пак, като обезумял, наляво, по нова посока, из някакво стръмнище надолу, и вълците след него… Той се
дваж сплита в пояса си, който се влечеше, и пада. Кога се озова в дола, Климе видя с радост, че влазя в някакво село… Кое е,
помашко ли е, християнско ли е – той не мисли, защото глутницата го погна и там. Тя иде по петите му… Той се мръдна в една
вратня, която, види се, фъртуната бе отворила, и се затече към прозорчето, що още светеше. И вълците след него. Климе бутна
грубо вратата и влезе в непозната къща. Той въздъхна: видя българска, християнска къща и куностаса, и пред него
кандилце… Огънят едвам блещукаше и тлееше още. Из сянката скокнаха някакви хора… Той се озърна учуден. Къде се намира.
Изведнаж Климе позна, че е у дома си.
Привидението бе напътило лутанията му към тяхното село, към тяхната къща, когато той мислеше, че съвсем на друга
посока ударил.
–Тате! Булка! Ставайте! – викаше той, като сваляше торбата с коледните премени.
Те изкрещяха всички като луди и го прегърнаха.
– Синко, къде се губи в тая голяма буря? – шъпне старецът несъзнателно и плаче като дете.
– Бурята голяма, но Господ е още по-голям, тате… Хай стегнете се, да вървим на черква. Не чувате ли? Клепалото бие.
В същий миг, при едно утихване на вятъра, чу се клепалото. Христос се беше родил.
Скоро щастливата челяд излезе и се запъти към божия храм.
А котлето с кървавицата пак весело закъкра на oгъня!…
1889 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене