Сдружение „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ ще обяви през 2022 година процедура за кандидатстване с проекти по Мярка 7

МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПЛАНИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 7 „СЪХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО“

Сдружение „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ ще обяви през 2022 година процедура за кандидатстване с проекти по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Цели на предоставяната  безвъзмездна финансова помощ по мярката са:

 • Оживление на територията на МИГ чрез изпълнението на дейности за популяризиране на местната идентичност, развитие на културно-историческо и природно наследство;
 • Повишаване капацитета за устойчиво развитие на територията на МИГ чрез активно включване на местната общност и особено младите хора в съвместни инициативи за популяризиране на общата идентичност на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово;
 • Повишаване на обществената осведоменост и привличане на интереса на посетителите към богатството на културното, историческото и природното наследство на територията на МИГ;
 • Превръщане територията на МИГ в привлекателно място за живот и почивка чрез инициативи и иновативни проекти за опазване на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за  развитие на селските райони, чрез приноса на ПРСР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати по мярката/процедурата са:  Юридически лица с нестопанска цел  в обществена полза, читалища, настоятелства, регистрирани, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и културни организации, регистрирани по Закон за закрила и развитие на културата.

Допустими за финансиране са дейности за:

 1. Организиране и провеждане на събития:
 2. Тематични фестивали, свързани с местния фолклор и популяризиране на традиционни местни ресурси и продукти; честване на местни празници, възстановка на обичаи, организиране на събори, панаири, тематични изложби, състезания, конкурси, концерти, литературни четения и др. събития за съхранение и популяризиране на местното наследство;
 3. Семинари, клубове, кръжоци, творчески ателиета, школи, информационни дни, отворени врати, кръгли маси, обсъждания и други за идентифициране на местни отличителни характеристики, повишаване на осведомеността на населението и привличане на интереса към съхранение и промотиране на местното културно-историческо и природно наследство, опазване на околната среда, опазване на природни елементи и защитени биологични видове, растения, дървесни видове и животни, типични за територията на МИГ, трансфер на знания и добри практики;
 4. Повишаване на осведомеността и популяризиране делата на местни личности от национално значение и важни исторически моменти от развитието на трите обхванати общини;
 5. Организиране на събития за привличане интереса на децата и младежите към историята, културата и природата на територията на МИГ и активното им включване;
 6. Общи инициативни и кампании и иновативни проекти за опазване на околната среда и подобряване екологичното състояние на територията на МИГ като събиране и оползотворяване на отпадъци, поставяне на кошчета, указателни табели за опазване на околната среда, събиране на дъждовна вода, почистване на почви, паркове и други обществени места, организиране на събития за повишаване осведомеността за опазване на околната среда, организиране и провеждане на открити уроци и събития за деца и ученици, еко-излети и др.
 7. Провеждане на проучвания и изследвания
 8. Провеждане на проучвания, необходими за организиране на събитията и/или изготвяне на материалите – анкетни проучвания, документални проучвания, интервюта, проучвания на място и др., свързани с местните обичаи, идентичност, културно-историческо и природно наследство;
 9. Провеждане на проучвания за приложимостта на възобновяеми енергийни източници и др. инструменти за опазване на околната среда.
 10. Разработване и разпространяване на документи и материали за културно-историческото и природно наследство и опазване на околната среда
 11. Макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит;
 12. Сборници, албуми, каталози и др. с елементи от местния бит, култура, обичаи и др.
 13. Брошури, книжки, плакати, наръчници, тематични стикери и др., свързани с тематиката на проекта;
 14. Информационни табели за природни елементи и защитени биологични видове, растения, дървесни видове и животни, типични за територията на МИГ (със снимка и информация за съответния вид) и поставяне на видно място в паркове и обществени места;
 15. Указателни табели за опазване на околната среда;
 16. Други материали, необходими за изпълнение на дейностите по проекта;
 17. Дигитализация на културното и природно наследство.
 18. Заснемане и разпространение на филми
 19. Заснемане на филми, видео клипове или други мултимедийни възстановки на местни обичаи и традиции;

  р) Заснемане на филми и видео клипове и разработване на радио излъчвания за насърчаване опазването на околната среда.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 137 075,05 лв.

Проектът на документи по процедурата е публикуван за обществено обсъждане в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion) и на интернет страницата на Сдружението ( http://mig-gotsedelchev.com) на 14.12.2021 г.  Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 28.12.2021 г. (включително) на електронна поща: mig_gotsedelchev@abv.bg и чрез информационната система ИСУН 2020/Процедури за БФП/За обществено обсъждане.

Подробна информация за планирания прием по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ може да получите в офиса на МИГ на адрес: град Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, електронната страница на МИГ  –  Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/ и информационната система ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/).

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене