Общинските предприятия и фирми в петък се отчитат пред ОБС Гоце Делчев

Общински съвет  гр. Гоце Делчев на 30 юли  (петък) от 14.00 часа ще  проведе редовно заседание . Според проекта за дневен  ред , на заседанието  общинските предприятия и фирми ще представят своите годишни финансови отчети за 2020 година.

Това са  МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД , „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД , „Общински пазари“ ЕООД , ОП „Чистота, ОП „Селскостопански и благоустройствени услуги“ , ОП „Гробищни паркове“ ,ОП „Поддържане и ремонт на обекти общинска собственост“ и  ОП „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ и др.

Общинските съветници на предстоящото заседание ще определят  представител на община Гоце Делчев за извънредно заседание на 10.08.2021 г. на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневния ред.

В тази връзка на  сесията ще бъде гласувано и предаване на съществуващи публични общински ВиК активи за управление от Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на придобити активи от община Гоце Делчев.

Съществуване на самостоятелни паралелки в училищата на територията на община Гоце Делчев през учебната 2021/2022 г. също  е  важна  част от дневния ред на предстоящата общинска  сесия както и  провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от Спортна зала „Арена Неврокоп“

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от Арена Неврокоп в град Гоце Делчев.

Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.5226 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.

Продажба на 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 17395.501.2664 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.

Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот VII, имот с планоснимачен номер 889, 950 от квартал 65 по плана на село Брезница.

Изменение на договор за предоставяне на концесия – особено право на ползване върху минерална вода от сондаж №273, находище с. Баничан, община Гоце Делчев, сключен между община Гоце Делчев и „Пирин Спринг“ АД на 13.12.2005 г.

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №05606.27.15, местност „Балтовици“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев, за „склад за строителни материали“.

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.139.20, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „паркинг“.

Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.107.3, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „склад за строителни материали“.

Промяна на показателите за УПИ VI-1323 от квартал 243 по действащия план на град Гоце Делчев.

Промяна на показателите за УПИ XI-476 от квартал 178 по действащия план на град Гоце Делчев , са останалите точки от роектния Дневен ред на предстоящото в петък  заседание на ОБС Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене