Редовна онлайн общинска сесия в Гоце Делчев утре

Редовно общинско заседание на ОБС  Гоце Делчев е насрочено за утре, 27-ми май . Заседанието ще  бъде проведено отново  онлайн от 14 часа ,съобщават от ОБС Гоце Делчев .

Според проекта за дневен ред , ще бъде гласувано от общинските съветници издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“. Ще бъде гласувано още провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в град Гоце Делчев и селата Баничан, Мосомище, Брезница, Корница и др.

Общинските съветници от  община Гоце Делчев ще разрешат предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, частна общинска собственост за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието град София, Национална служба за съвети в земеделието град София, на Регионална здравна инспекция град Благоевград. Ще бъде взето решение и за  отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „АА България“.Съветниците ще гласуват и Предложение за освобождаване от наеми, във връзка с пандемията Ковид – 19.

Ето и пълният списък на точките залегнали в проекта за дневен ред  за онлайн заседанието на ОБС Гоце Делчев насрочено за  утре 27-ми май от 14 часа .

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“.
 2. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в град Гоце Делчев.
 3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в с.Мосомище.
 4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Баничан.
 5. Продажба на урегулиран поземлен имот X, имот с планоснимачен номер 282 от квартал 54 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 6. Продажба на урегулиран поземлен имот I, имот с планоснимачен номер 833 от квартал 65 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 7. Продажба на урегулиран поземлен имот II, имот с планоснимачен номер 175 от квартал 78 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
 8. Продажба на урегулиран поземлен имот VI, имот с планоснимачен номер 436 от квартал 40 по плана на село Корница на собственика на построената в имота сграда.
 9. Продажба на урегулиран поземлен имот V, имот с планоснимачен номер 763 от квартал 54 по плана на село Мосомище на собственика на построената в имота сграда.
 10. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция град Благоевград.
 11. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, частна общинска собственост за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието град София.
 12. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „АА България“.
 13. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев.
 14. Предложение за освобождаване от наеми, във връзка с пандемията Ковид – 19.
 15. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПУР в имот с идентификатор 17395.501.2735, УПИ VIII, кв.80 по ПУП на гр. Гоце Делчев.
 16. Промяна на показателите за УПИ – 1572 от кв.7 по действащия план на гр. Гоце Делчев.
 17. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.180.9, местност „Текето“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „склад за съхранение, поддържка и ремонт на селскостопанска техника“.
 18. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод и водопровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имоти, собственост на Община Гоце Делчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене