Хороскоп за 13 май!

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са пред­прием­чи­ви и ще дей­стват бър­зо и пре­циз­но. Без­по­кой­ство­то на мно­зи­на се свър­зва с ра­бо­та­та и об­щес­тве­ни­те за­дъл­же­ния или про­фе­сио­нал­ни­те взаи­моот­но­ше­ния. Ще по­лу­чи­те съоб­ще­ние, кое­то ще ви оза­да­чи. Чет­вър­тък пред­ла­га въз­мож­нос­ти за пе­чал­ба.

ТЕЛЕЦ

В чет­вър­тък ус­пе­хи­те и ого­рче­ние­то са по­рав­но при Тел­ци­те. За ед­ни денят ще до­не­се ус­пе­хи, при дру­ги ого­рче­ние­то ще над­де­лее, а за тре­ти денят бе­ле­жи спо­лу­ки при кон­так­ти­те с прия­те­ли. Оча­кват ви фи­нан­со­ви пе­чал­би. Мо­мен­тът е под­ходящ да поис­ка­те уве­ли­че­ние на зап­ла­та­та.

БЛИЗНАЦИ

Всич­ки Близ­на­ци в чет­вър­тък са склон­ни да мислят по­ве­че за до­ма си, от­кол­ко­то за ан­га­жи­мен­ти­те и де­ла­та, кои­то им пред­стоят. Мо­же би има­те пра­во, за­що­то се­га няма да се сблъс­ка­те с про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти. Денят ще за­рад­ва мно­зи­на с при­до­бив­ка или нео­чак­ва­но съоб­ще­ние.

РАК

Чувс­тво­то за неу­добс­тво и ми­съл­та за някак­ва пред­стоя­ща за­гу­ба ще ви при­тесн­ява днес. При някои Ра­ци нас­трое­ние­то се свър­зва с ра­бо­та­та, за дру­ги е по­ра­ди па­рич­ни лип­си. Ще има­те кон­такт с хо­ра от де­ло­ви­те кръ­го­ве, кои­то ще ви да­дат из­вес­тна на­деж­да за ус­пе­хи в най-близ­ко бъ­де­ще.

ЛЪВ

В чет­вър­тък при Лъ­во­ве­те при­тес­не­ния­та зае­мат пред­но място. Най-чес­то те се свър­зват със служ­ба­та и фи­нан­си­те ви. Има и дру­ги фак­то­ри, кои­то по­тис­кат нас­трое­ние­то ви. Ще по­лу­чи­те съоб­ще­ние, кое­то ще го про­ме­ни в по­ло­жи­тел­на по­со­ка. Пред­стои пъ­ту­ва­не с ху­ба­ва ком­па­ния.

ДЕВА

Мно­го раз­ли­чен чет­вър­тък, той е ден на по­бе­да. Го­ле­ми­те ви при­тес­не­ния за­ра­ди па­ри няма да от­пад­нат на­пъл­но днес. Пред­стои ви кон­такт, кой­то в пър­вия мо­мент ще въз­прие­ме­те ка­то не­за­до­во­ли­те­лен, тъй ка­то ще смет­не­те, че от­пра­ве­но­то към вас пред­ло­же­ние е с прак­ти­чес­ка ог­ра­ни­че­ност.

ВЕЗНИ

Ден на прия­тни из­не­на­ди и оча­ро­ва­ние за мно­го Вез­ни. То­ва има от­но­ше­ние на пър­во място към ва­ши­те об­щес­тве­ни кон­так­ти, в някои слу­чаи – към ра­бо­та­та ви. При мно­зи­на не е из­клю­че­на слу­жеб­на пе­чал­ба и не е за­дъл­жи­тел­но тя да бъ­де са­мо па­рич­на. Объ­рне­те вни­ма­ние на нер­ви­те си.

СКОРПИОН

Бла­гоп­рис­той­ни и стрем­ящи се към съг­ла­сие, Скор­пио­ни­те мо­гат да се над­яват на ус­пе­шен ден. Денят е по­ло­жи­те­лен за кон­так­ти от лич­но ес­тес­тво, как­то и за дей­ствия­та ви в служ­ба­та или ва­шия биз­нес. Неб­ла­гоп­рия­тен ден за фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния. Не да­вай­те па­ри на­заем. Не е вре­ме за то­ва.

СТРЕЛЕЦ

Днес вие сте при­тес­не­ни и пре­въз­бу­де­ни. Но чет­вър­тък няма да ви из­не­на­да с ни­що неп­рия­тно, та­ка че спо­кой­но мо­же­те да се от­пус­не­те и да из­пълн­ява­те ан­га­жи­мен­ти­те си в оби­чай­ния ри­тъм. При­чи­на­та за пре­въз­бу­да­та у някои Стрел­ци е в ра­бо­та­та, къ­де­то се усе­ща някак­во нап­ре­же­ние и сте ви­ди­мо при­тес­не­ни. Ус­пе­хи ще има­те в лю­бов­ни­те кон­так­ти.

КОЗИРОГ

Днес вие сте мно­го спо­кой­ни вън­шно, но при по­ве­че­то Ко­зи­ро­зи са на­ли­це скри­ти при­тес­не­ния от­нос­но ра­бо­та­та. Ни­що страш­но няма, ус­по­кой­те се, за­що­то не­га­тив­ни­те мис­ли ще ви нап­равят твър­де мрач­ни се­га. Доб­ри кон­так­ти пред­ла­га чет­вър­тък. Въз­мож­на е но­ва връз­ка за някои. Бъ­де­те по-от­стъп­чи­ви днес в ис­ка­ния­та си на чо­ве­ка до вас.

ВОДОЛЕЙ

Сил­но е из­ра­зе­но ва­ше­то же­ла­ние за дви­же­ние и ак­тив­нос­тта на мно­зи­на ще бъ­де из­вън служ­ба­та. В то­зи сми­съл ус­пе­хи­те в об­щу­ва­не­то не под­ле­жат на съм­не­ние, но са­мо оне­зи, кои­то имат де­ло­ви ха­рак­тер. Лич­ни­те ви раз­го­во­ри с прия­те­ли ще бъ­дат в из­вес­тна сте­пен за­тор­моз­ява­щи. По­ро­ди­ло­то се съм­не­ние във вас е неос­но­ва­тел­но, хо­ра­та са ви пре­да­ни.

РИБИ

В чет­вър­тък ус­пе­хи­те на Ри­би­те ще бъ­дат из­ра­зи­тел­ни. Има някои неу­добс­тва, кои­то ще въз­ник­нат, и те се от­насят пре­дим­но към ра­бо­та­та и про­фе­сио­нал­ния ден. Мно­го Ри­би са не­до­вол­ни от зап­ла­ща­не­то на тру­да им, но не из­ла­гай­те виж­да­ния­та си се­га на ва­ши­те ра­бо­то­да­те­ли. Из­бе­ре­те друг, по-под­ходящ ден, тъй ка­то днес сте дос­та на­то­ва­ре­ни. Необ­хо­ди­мо е да тър­си­те из­чер­па­тел­на ин­фор­ма­ция за пъл­ни де­ло­ви ус­пе­хи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене