Кмета Арбен Мименов отчете до стотинка събраните средства в Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”

На основание чл.15 от Глава трета на Вътрешен правилник на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”  кмета на община Сатовча, Албен Мименов в качеството си на председател и основател на  фонда предостави  пред обществеността на общината и ОБС  отчет в който се казва :

През периода на 2020 година Комисията, съгласно Вътрешен правилник на Фонда периодично оповестява принципите и пра- вилата за набиране, изразходване и контрол на финансовите средства, необходими за осъществяване на дейността си по предназ- начение. Периодично се организират и провеждат дейности по набиране на финансови средства за осъществяване на дейността на Фон да по кметства, училища, детски градини, детски ясли, читалища, пенсионерски клубове, производствени предприятия, фирми и търговски обекти, чрез разпращане на ин формационни материали, в които се разяснява целта на Фонда, начините за набиране на финансови средства, правилата и контрола по разходването им, както и процедурата по разглеждането на молби на граждани от община Сатовча, нуждаещи се от лечебни процедури в страната и чужбина.

Съгласно чл.8 и чл.14 от Вътрешен правилник Комисията е изготвяла и предоставяла информация за всяко четиримесечие на 2020 година пред Общински съвет и в пълният им текст ги е публикувала във „Вестникът на Община Сатовча” и сайта на Общината.

Към 31.12.2020 година в набирателната сметка на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от Община Сатовча” са постъпили общо 157 977,88 лева.

За календарната 2020 година са постъпили общо 12 921,52 лева, от които 9 157,14 лева от Общинската администрация и поделения към нея, като кметства по населени места, стопански дейности, училища, детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове и домашни социални патронажи ,3104,38 лева от Общински съвет Сатовча, Гюрсел Башчобанов -490 лева, Читалище Вълкосел 130 лева и 40 лева от Мехмед Бостанджиев.

В периода на календарната 2020 година е постъпила само една молба за финансово подпомагане: от семейството на Рафейка Джевдетова Коруасанова и Ракип Фаиков Коруасанов от село Плетена за подпомагане на дъщеря им Евелина Ракипова Коруасанова, комплектовани съгласно изискванията на Вътрешния правилник на Фонда.

След разглеждане на молбата, Комисията е приела решение за подпомагане на детето: Евелина Ракипова Коруасанова, от село Плетена с парично подпомагане в размер на 500 лева Отпуснатите от Комисията средства са получени от родителите на детето, съгласно изискванията на Фонда.

Общо изплатени по решение на Комисията от създаването на Фонда – 01.08.2006 година до 31.12.2020 година са 103 979,67 лева.

Парично подпомогнати от Фонда са 61 деца, от които 23 допълнително.

Към 31.12.2020 година наличните средства в набирателната сметка на Фонда са в размер на 53 998,21 лева.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене