3 от 4 домакинства в Пиринско вече имат достъп до интернет

75.8% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 78.9% за страната. Това става ясно от резултатите на проведенот миналата година изследване за използването на информационни и комуникационни технологии вкъщи.

За десетгодишен период използването на ИКТ в Пиринско става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 33.5 процентни пункта.

През 2020 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област София (столица) (90.8%), а с най-нисък – област Видин (44.8%). По този показател област Благоевград заема 18-то място сред 28-те области.

Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в Пиринския край, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2020 г. е 71.9%, като спрямо предходната година е отбелязано увеличение от 6.7 проценти пункта.

В област Благоевград жените са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 74.8%, докато за мъжете той е 69.1%. При жените този дял е по-висок от средния за страната по пол със 7.0 процентни пункта, докато при мъжете той е по-нисък с 1.5 процентни пункта.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по образование – докато 92.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то 52.9% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 74.7%.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене