Проекто бюджет на община Сатовча

На основание чл. 84 от Закон за публичните финанси и чл. 27, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча, каним всички заинтересовани граждани и структури на общината на 26.01.2021 год. от 09.00 до 11.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча на среща за публично обсъждане на ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 г. на община Сатовча.

 

На читателите на  ТОП Преса и на заинтересованите лица от община Сатовча предоставяме –   МАКРОРАМКА – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

 

 

  1. Функция Общи държавни служби -1035237

Местни дейности разходи за заплати и осиг.вноски    150700

За издръжка предвидените средства са: 650900

За текущи трансфери и обещетения за домакинствата:      25000

За капиталови разходи   208637

 

  1. Функция Отбрана и сигурност -159802

Местни дейности разходи за заплати и осиг.вноски    8140 ,за издръжка    4730,текущи трансфери и обещетения за домакинствата капиталови разходи  146932

 

III. Функция Образование, предвидените средства в Макро –Рамката  са 435850

За местни дейности разходи за заплати и осиг.вноски               издръжка-   369050лв.

текущи трансфери и обещетения за домакинствата капиталови разходи        -66800   лв.

  1. За функция Здравеопазване предвидените средства по проекто –бюджета на община Сатовча са в размер на        185130        лв.

За  разходи за заплати и осиг.вноски -13500лв.

издръжка    91630    лв.

текущи трансфери и обещетения за домакинстватакапиталови разходи        80000лв.

 

  1. Функция Социално осигуряване,подпом.и грижи 562744  лв.

Местни дейности разходи за заплати и осиг.вноски    301411лв.

издръжка    -141333

текущи трансфери и обещетения за домакинствата     30000лв.

капиталови разходи        90 000лв.

 

  1. Функция Жил.строителство, БКС и ООС -3 228012

Местни дейности

разходи за заплати и осиг.вноски       -372 200лв. издръжка   -1192433лв.

текущи трансфери и обещетения за домакинствата     0

капиталови разходи        1663379       лв.

 

 

 

VII. Функция Поч.дело,култура и религ.дейности        -77110лв.

Местни дейности

разходи за заплати и осиг.вноски       2310лв.

издръжка    -19800лв.

текущи трансфери и обещетения за домакинствата     40000лв.

капиталови разходи        15000лв.

 

 

 

VIII. Функция Икономически дейности и услуги   513910лв.

Местни дейности

разходи за заплати и осиг.вноски       -199800 лв.

издръжка    205810  лв.

текущи трансфери и обещетения за домакинствата     капиталови разходи        108300лв.

 

  1. Разходи некласифицирани в др.функции 49400лв.

Местни дейности

разходи за заплати и осиг.вноски       лихви по дългосрочен кредит  49400лв.

текущи трансфери и обещетения за домакинствата

ОБЩО РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА ЗА 2021 ГОД.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ         -6 247 195

В ТОВА ЧИСЛО   2 379048 лв. КР.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене