Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 24 ноември! Успешен ден за три зодии

Published

on

ОВЕН
Във вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостави много нови възможности. В службата си не се опасявайте от нечия атака, а изцяло се концентрирайте върху делата си.

ТЕЛЕЦ
Много вероятно е да възникнат проблеми за Телците от контактите. Но до голяма степен за тях ще бъдете самите вие причина. Ако избързвате с обещанията си, ще навредите на деловата си дейност. Изчакайте поканата на хората, с които сте в постоянно общуване, и това ще бъде печеливш ход.

БЛИЗНАЦИ

Ще се отложи набелязаното за вторник пътуване поради несвършена работа или липса на важен документ. Финансовият проблем е почти неразрешим днес. Това се дължи на разсеяността на някои от вас, които няма да забележат очевидни възможности за разрешаването на кризисната ситуация. Необходимо е да бъдете по-гъвкави на работното.

РАК
Във вторник най-ярко са изразени вашите лични професионални въпроси – проблеми, които можете да разрешите само по пътя на обединените действия. Ще проведете важни разговори с близки приятели или колеги. Не търсете съдействието на високостоящи.

ЛЪВ
Лъвовете търсят нови възможности за постигане на някои дела, върху които вече сте работили. Но пътят, който сте избрали, е доста труден и ще ви сблъска с невъзможност за осъществяване на желанията ви. Обикновено действате самостоятелно. Мнозина имат шанс за придобивки чрез пътуване или осъществяване на нови сделки.

ДЕВА

Позитивният вторник зависи само от вас. Звездните влияния са твърде добри за различните видове придобивки. Малко по-неизразителни са те относно финансовата печалба, там съществуват обективни пречки, които ще спрат активността ви. Положителни ще бъдат контактите ви днес. През целия ден ще ви спори работата.

ВЕЗНИ
Везни, големи са вашите проблеми, не спирайте в действията си за тяхното разрешаване. Организирайте се и действайте по всички направления. Днес шансът е изключително във ваши ръце. Върху каквото и да работите, ще постигнете положителни резултати и материални придобивки. Избягвайте конфронтациите в службата с ваши колеги.

СКОРПИОН
Важен е вторник за Скорпионите, ако имат намерение да работят съвместно с някого. Това е успешен ход, който ще увеличи вашите финансови придобивки. Ще имате много добри контакти с различни хора. Известни трудности ще отложат пътуването на някои от Скорпион. Възможни са семейни проблеми, но резултатът ще е добър.

СТРЕЛЕЦ
Много добър е вторник за родените под Стрелец. Освен възможността за финансови придобивки през този ден вие имате и твърде изразителен професионален вторник. Някои от вас са доста забързани в делата си, което води до грешки, като по този начин си вредите и пропускате следващите си възможности. Печеливши са бизнес контактите ви.

КОЗИРОГ
Козирозите не бива да бързат в стремежа си за придобивки днес. Това може да ви изолира от околните, след което да последват професионални трудности. Заредени сте с достатъчно енергия и сте в състояние да се справите с всички възникнали проблеми. Необходимо е само да се концентрирате за отстраняването им, като ще ви бъде предложена помощ. Денят е положителен за бизнесмените и за работата им с партньорите.

ВОДОЛЕЙ
Днес Водолеите са твърде ангажирани с личните си дела и ще проявят пренебрежение към работния ден. Това е грешка от ваша страна. Ще възникнат проблеми, с които не можете да се справите самостоятелно. Други от вас са твърде затворени във вторник, което по всяка вероятност се дължи на домашни проблеми или някакви други възникнали трудности.

РИБИ
Мнозина от Риби са доста изтерзани психически днес. Редно е да отстранявате негативните емоции колкото е възможно по-бързо, защото те са в състояние да ви причинят и физически неприятности. Някои от вас изживяват тежки разочарования от интимния си партньор. Успешно е професионалното ви развитие днес, напредъкът ви е осезателен. В личния ви живот ще закрепите връзката си.

Advertisement
loading...

Хороскоп

Хороскоп за 15 януари

Published

on

ОВЕН

Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие се из­ключ­ват пре­го­во­ри­те по де­ло­ви въп­ро­си. По-доб­ре е, ако днес про­веж­да­те та­ки­ва, да ги от­ло­жи­те, за да ос­та­не все пак из­вес­тна на­деж­да, че ще пос­тиг­не­те же­ла­ни ре­зул­та­ти.

ТЕЛЕЦ

В пе­тък Тел­ци­те са из­цяло ан­га­жи­ра­ни с реа­ли­зи­ра­не­то на свое на­ме­ре­ние, кое­то при ед­ни от вас има об­щес­тве­на или про­фе­сио­нал­на на­со­че­ност, до­ка­то при дру­ги но­си съв­сем лич­на ха­рак­те­рис­ти­ка. По­ве­че­то от вас са не­тър­пе­ли­ви и склон­ни към до­пус­ка­не на греш­ки. Вни­ма­вай­те!

БЛИЗНАЦИ

Сму­те­ни и обе­зпо­кое­ни са днес Близ­на­ци­те и по­ве­че­то от вас ще се зат­варят в собс­тве­ни­те си мис­ли и по­доз­ре­ния. От дру­га стра­на, сте са­мос­тоя­тел­ни и с гол­яма си­ла на са­мооб­ла­да­ние, но мно­зи­на са при­тес­не­ни от оча­ква­ни неп­рия­тнос­ти, кои­то мо­же да ви съз­да­де же­на.

РАК

Кон­цен­три­рай­те се вър­ху най-съ­щес­тве­ни­те проб­ле­ми, кои­то пред­стои да раз­ре­ши­те, и дей­ства­те не­за­бав­но. Ре­фор­ма­та е на­ло­жи­тел­на и по­ве­че­то от вас ве­че ясно я съз­на­ват. Ва­ши­те лич­ни и про­фе­сио­нал­ни на­ме­ре­ния ще на­мерят пер­спек­тив­на реа­ли­за­ция, ако раз­чи­та­те на здра­вия ра­зум.

ЛЪВ

Ис­тин­ски ус­пех мо­же­те да за­вою­ва­те днес в про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла, но трябва да не поз­вол­ява­те да ви вла­деят страс­ти и при­бър­за­ни ре­ше­ния. Денят е на­ча­ло на пло­дот­во­рен пе­риод, през кой­то ва­ши­те неп­рия­те­ли ще ви ос­тавят на­ми­ра. Греш­ки мо­же­те да до­пус­не­те при фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ДЕВА

Към всич­ко, кое­то пред­стои днес да реа­ли­зи­ра­те в днев­на­та си прог­ра­ма, трябва да прис­тъ­пи­те мно­го от­го­вор­но. Денят е мно­го до­бър за за­сил­ва­не на об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Въз­мож­но е при та­ки­ва да не пос­тиг­не­те оно­ва, кое­то ви ин­те­ре­су­ва. Де­ло­вият из­раз в пе­тък е до­бър.

ВЕЗНИ

Пе­тък е ус­пе­шен ден за де­ло­ва­та дей­ност. В про­фе­сио­нал­ни де­ла то­зи ус­пех няма да се из­ра­зи при всич­ки от Вез­ни, но ус­ло­вия­та са мно­го бла­гоп­рия­тни за съд­руж­на ра­бо­та. Днес мо­же­те да осъ­щес­тви­те но­ви кон­так­ти и да пос­тиг­не­те спо­ра­зу­ме­ние за взаим­ни дей­ност.

СКОРПИОН

Не би­ва да прояв­ява­те не­ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на пре­ки­те си за­дъл­же­ния или при кон­так­ти, кои­то са ре­ши­тел­ни за ва­ши­те бъ­де­ща дей­ност. Шан­сът ви днес е до­бър, но не е из­клю­че­но ус­ло­вия­та за ус­пех да са про­мен­ли­ви. То­ва до гол­яма сте­пен за­ви­си от вас и от на­чи­на ви на под­хож­да­не.

СТРЕЛЕЦ

Сил­на про­фе­сио­нал­на из­ява имат Стрел­ци­те днес и мно­зи­на ще се справят с мно­го ра­бо­та. Ус­той­чи­ви сте на про­ме­ни и няма да ви лип­сва шанс за реа­ли­за­ция, но той е ог­ра­ни­чен в рам­ки­те на про­фе­сио­нал­ни­те дей­ствия. Заели сте се с работа, която не е присъща за вас и не се чувствате способни да я довършите. Не трябва да тър­си­те на­чи­ни да за­до­во­ли­те фи­нан­со­ви стре­ме­жи.

КОЗИРОГ

Об­вър­за­ни сте с мно­го ра­бо­та днес, но е съм­ни­тел­но, че ще ус­пее­те във всич­ко. При някои та­зи въз­мож­ност ще бъ­де въз­препя­тства­на по­ра­ди фи­зи­чес­ко не­раз­по­ло­же­ние, кое­то е въз­мож­но да пре­ми­не в бо­лест. Обърнете внимание на здравето си и потърсете компетентна помощ. Пе­тък пре­дос­тавя от­лич­ни въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и успешни делови срещи.

ВОДОЛЕЙ

Пе­тък е един от доб­ри­те дни за вас, ха­рак­те­рен с об­щес­тве­ни кон­так­ти, въз­мож­нос­ти за фи­нан­сов къс­мет и ве­роя­тност при някои от вас за пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ние от­нос­но осъ­щест­вява­не на идея. Не­до­волс­тво­то ви ще се из­ра­зи във връз­ка със слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти. Днес очаквайте обаждане по телефона, за да ви съобщят за края на някаква фамилна сага.

РИБИ

За Ри­би­те пе­тък е из­пъл­нен с мно­го къс­мет. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва денят со­чи края на тру­ден пе­риод за вас. Се­га трябва да из­хвър­ли­те от съз­на­ние­то си всяка ми­съл за препя­тствия и да се ак­ти­ви­зи­ра­те как­то в про­фе­сио­нал­на­та си дей­ност, та­ка и за кон­так­ти. Те имат зна­че­ние за об­щес­тве­на из­ява. Съдебно дело ще се разреши във ваша полза.

Continue Reading

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 14 ЯНУАРИ

Published

on

ОВЕН

Непредвидени събития ще преобърнат плановете ви, ще предизвикат неприятности. Избягвайте словесни сблъсъци, въздържайте се от скандали. Вероятно проблемите засягат личния живот, но сте склонни да си създадете главоболия и на работното място.

ТЕЛЕЦ

Днес денят може да ви изненада с проблеми, бъдете внимателни. Не взимайте прибързани решения, обстоятелствата са неизяснени. Необходима е изчерпателна осведоменост, преди да предприемете каквото и да било. Особено важно е по отношение на професионалните дела.

БЛИЗНАЦИ

Не са изключени неприятности днес, главното е да контролирате нервите си. Бъдете ведри и общителни, контактите ви сега са много благоприятни. Имате възможност да осъществите желана промяна във финансовите си дела. Четвъртък е хармоничен и благоприятен за семейни дела. Любимият човек подкрепя амбициите ви.

РАК

Четвъртък е много благоприятен за разрешаване на лични задачи. Ще ви зарадват финансови новини и желана промяна в съществуващата ситуация. Изпъкват изгодни условия за професионална реализация, въпреки че не сте предпазени от някои ядове днес. Стремете се към изчерпателна осведоменост, обмисляйте решенията си.

ЛЪВ

Възможни са служебни ядове, но ако сте въздържани и се пазите от спорове и противоречия, неприятностите ви ще бъдат по-малки. Четвъртък се характеризира с финансови новини, не е изключено неочаквано получаване на пари. В службата не пренебрегвайте чуждото мнение и опит. Бъдете по-отстъпчиви.

ДЕВА

Денят е напрегнат. Овладявайте темперамента си, избягвайте конфликти. Очевидно неприятностите са на професионална основа, но не са изключени ядове и със семейния партньор. Хубаво е да се организирате за обществени контакти, ще имате полза от сътрудничество с други хора. Ще имате съдействие в работата.

ВЕЗНИ

За мнозина денят се свързва с път. Някои ще се подготвят за заминаване, а други ще се завърнат вкъщи. В емоционално отношение денят не е от добрите, възможен е скандал с брачния партньор. Но имате финансов шанс и добри условия за професионална реализация. Ще бъдете сюрпризирани с пари. Ще получите признание в службата.

СКОРПИОН

Денят се характеризира със спънки и задръжки от лично естество. Възможно е любовни проблеми да повлияят зле върху изпълнението на професионалните задачи. Имате обаче изгодни предпоставки за парични придобивки и осъществяване на желани промени вкъщи. Денят обещава любов. За някои добра печалба.

СТРЕЛЕЦ

Изпъкват новости днес, засягат повече личния живот и любовта. Събитията се развиват във ваш интерес, ще се почувствате удовлетворени. Ще ви върви и в работата, но по отношение на пари са възможни главоболия. Въздържайте се спрямо конфликти, в яда си може да кажете неща, за които по-късно ще съжалявате. Пазете се от допускане на грешки с пари. Не давайте заеми. Пазете се от измами.

КОЗИРОГ

Четвъртък е напрегнат ден и за мнозина фиксира парични проблеми. Внимавайте при преговори и сделки. Разчитайте на съдружници и приятели. Изясняват се важни обстоятелства от професионално и семейно естество. Ще бъдете облагодетелствани по някакъв начин. Благоприятен четвъртък – ще утвърдите позициите си в службата. Ще получите и допълнителни материални стимули. Служебният ден ще ви зареди с нови сили и надежди.

ВОДОЛЕЙ

Денят фиксира промяна в съществуващите обстоятелства, която едва ли ще ви зарадва. Не сте предпазени от парични ядове, от неприятности вкъщи. Не се конфронтирайте с хора, които са от вашето обкръжение. Денят е подходящ за срещи и контакти. Ще получите приятни новини. Имате изгодни възможности и за професионална реализация. По професионална линия очаквайте промени.

РИБИ

Четвъртък е много ползотворен за разрешаване на задачи от лично или семейно естество. За някои Риби предстои работа с жена, от която зависите изцяло в осъществяване на намерението си. Наблюдават се изгодни възможности в областта на финансите, не е изключен паричен сюрприз. В службата новости, но може да имате ядове.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ

tempobet

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al