Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 20 ноември! Три зодии ще пазаруват на воля на черен петък

Published

on

ОВЕН

Пос­лед­ният ра­бо­тен ден за та­зи сед­ми­ца се ока­зва мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­нос­ти и спън­ки в де­ла­та ви мо­гат да ви из­нервят и по то­зи на­чин да пре­диз­ви­ка­те собс­тве­на­та си “ка­тас­тро­фа” – ако сте ос­та­ви­ли за днес да свър­ши­те всич­ко, кое­то сте про­пус­на­ли през пред­ни­те дни, ще пре­тър­пи­те неус­пех. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

ТЕЛЕЦ

Пе­тък е на­то­ва­рен в емо­цио­на­лен ас­пект за Тел­ци­те. Чувс­тва­те се ка­то във ва­куум и пре­ду­се­ща­те са­мо неус­пе­ха си за деня. Мо­же би точ­но то­ва ви ка­ра да бъ­де­те тър­пе­ли­ви и из­чак­ва­щи днес. Денят е ус­пе­шен за да­ми­те от Те­лец, осо­бе­но за те­зи, кои­то са свър­за­ни с биз­нес – ще ус­пее­те в на­ме­ре­ния­та си. Вечерта ви очаква любовна авантюра.

БЛИЗНАЦИ

Днес вие сте раз­драз­ни­тел­ни и скан­дал­джий­ски нас­трое­ни. Ос­вен да си нав­ле­че­те неп­рия­тнос­ти, ни­що доб­ро не бих­те мог­ли да пре­диз­ви­ка­те по то­зи на­чин. Денят пре­дуп­реж­да­ва за слу­жеб­ни греш­ки от ва­ша стра­на. Не е фа­тал­но, но ако пре­не­се­те нас­трое­ние­то си у до­ма, скан­да­лът ви е не­ми­нуем и ра­зо­ча­ро­ва­ние­то гол­ямо. Неочаквани вести вечерта.

РАК

И Ра­ци­те не са зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки днес. Ста­ва ду­ма за греш­ки във фи­нан­со­ви опе­ра­ции. В из­год­на по­зи­ция сте в пе­тък, но то­ва не би­ва да е при­чи­на за при­бър­за­ни хо­до­ве или необ­мис­ле­но вла­га­не на па­ри. В служ­ба­та сте дос­та ав­то­ри­тет­ни и има под­чер­та­но до­ве­рие и афи­ни­тет към ра­бо­та­та ви. Денят е под­ходящ за из­яснява­не на взаи­моот­но­ше­ния.

ЛЪВ

В пе­тък Лъ­во­ве­те се чувс­тват мо­гъ­щи и са го­то­ви да из­вър­шат гран­диоз­ни де­ла. Са­мо че то­ва не е дос­та­тъч­но. Денят по-ско­ро пре­дуп­реж­да­ва към уме­ре­но и ре­зер­ви­ра­но по­ве­де­ние, от­кол­ко­то към тър­се­не на ус­пех и “блясък”. Днес не е доб­ре да во­ди­те раз­го­во­ри с на­чал­ни­ци­те си за уве­ли­ча­ва­не на зап­ла­та. Па­зе­те се от мъм­ре­не.

ДЕВА

В пе­тък Де­ви­те се чувс­тват по­тис­на­ти. Ве­роя­тно ва­ша­та на­чал­нич­ка е при­чи­на за не­до­ра­зу­ме­ния­та в служ­ба­та и не­зас­лу­же­но нис­ки­те ви до­хо­ди от про­фе­сио­нал­ния труд. Съ­щес­тву­ва някак­ва ин­три­га око­ло слу­жеб­но­то ви зап­ла­ща­не и ма­кар че има­те под­кре­па­та на ко­ле­ги, днес ед­ва ли ще осъ­щес­тви­те изи­сква­ния­та си. Успех в хазарта.

ВЕЗНИ

Доб­ре ще се чувс­тва­те в пе­тък, но и при вас има пре­дуп­реж­де­ния за един мал­ко ком­пли­ци­ран ден. Въз­мож­но е да до­пус­не­те греш­ки с фи­нан­си, а при по-се­риоз­ни биз­нес­де­ла – нап­раз­ни уси­лия от ва­ша стра­на. Вие сте тър­пе­ли­ви днес и ще усе­ти­те пред­пос­тав­ки­те за деня. Вслу­шай­те се в ин­туи­ция­та си и не на­сил­вай­те не­ща­та.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са мал­ко по­тис­на­ти днес, ве­роя­тно по­ра­ди умо­ра. Денят не е под­ходящ при вас за раз­гръ­ща­не на ши­ро­ка дей­ност. Не са ви из­ясне­ни някои слу­жеб­ни об­стоя­телс­тва и то­ва мо­же да ви до­ве­де до греш­ки. В пе­тък има ве­роя­тност да се раз­де­ли­те с няко­го от съд­руж­ни­ци­те си. Ще по­лу­чи­те доб­ро фи­нан­со­во пред­ло­же­ние.

СТРЕЛЕЦ

Ма­кар че се чувс­тва­те сил­но тру­дос­по­соб­ни, сте и мал­ко объ­рка­ни в пе­тък. На слу­жеб­но­то място нап­раз­но ще се опи­тва­те да пос­тиг­не­те необ­хо­ди­мо­то ни­во за ра­бо­та, още по­ве­че че нео­чак­ва­но ва­ши вра­го­ве мо­гат да пре­диз­ви­кат скан­дал. Вни­ма­вай­те за та­ки­ва хо­ра и под­хо­де­те де­ли­кат­но в съот­вет­на­та об­ста­нов­ка. Неочаквани приходи от хазарт.

КОЗИРОГ

Ко­зи­рог са разс­трое­ни в пе­тък и някои от вас ни­що чуд­но да са бол­ни. Ста­ва ду­ма за вре­мен­но не­раз­по­ло­же­ние, но то­ва дос­та ще поп­ре­чи на са­мо­чувс­твие­то и раз­ви­тие­то на де­ла­та ви. Бъ­де­те уме­ре­ни в хар­чо­ве­те си през деня. По­тис­не­те же­ла­ние­то си за сре­щи и кон­так­ти с прия­те­ли и ко­ле­ги. Не се до­вер­явай­те пре­ка­ле­но на хора, които познавате отскоро.

ВОДОЛЕЙ

При вас проб­ле­ми­те в пе­тък са свър­за­ни най-ве­че с до­ма ви. Мно­го от вас, кои­то имат за раз­ре­ша­ва­не квар­тир­ни проб­ле­ми, днес няма да ус­пеят, по­ра­ди спън­ки от раз­ли­чен ха­рак­тер. На па­ри и раз­ре­ша­ва­не на биз­нес­въп­ро­си не раз­чи­тай­те днес, но до­ри и да няма­те же­ла­ние, мо­же­те да пред­прие­ме­те сре­ща с влия­те­лен мъж, от когото очаквате помощ.

РИБИ

При Ри­би­те се на­ла­га да по­тис­нат ам­би­ции­те си за деня. Не се напр­ягай­те да свър­ши­те не­що важ­но на всяка це­на, за­що­то то­ва зап­лаш­ва и здра­ве­то ви. Има проб­ле­ми в служ­ба­та, но и про­те­жи­ра­не от стра­на на ше­фо­ве­те. Со­циал­ният ви ста­тут е зас­тра­шен, въп­ре­ки неизя­сне­ни­те об­стоя­телс­тва око­ло зап­ла­ща­не­то ви, но крайния резултат ще е добър.

Advertisement
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Хороскоп

Хороскоп за 24 ноември! Успешен ден за три зодии

Published

on

ОВЕН
Във вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостави много нови възможности. В службата си не се опасявайте от нечия атака, а изцяло се концентрирайте върху делата си.

ТЕЛЕЦ
Много вероятно е да възникнат проблеми за Телците от контактите. Но до голяма степен за тях ще бъдете самите вие причина. Ако избързвате с обещанията си, ще навредите на деловата си дейност. Изчакайте поканата на хората, с които сте в постоянно общуване, и това ще бъде печеливш ход.

БЛИЗНАЦИ

Ще се отложи набелязаното за вторник пътуване поради несвършена работа или липса на важен документ. Финансовият проблем е почти неразрешим днес. Това се дължи на разсеяността на някои от вас, които няма да забележат очевидни възможности за разрешаването на кризисната ситуация. Необходимо е да бъдете по-гъвкави на работното.

РАК
Във вторник най-ярко са изразени вашите лични професионални въпроси – проблеми, които можете да разрешите само по пътя на обединените действия. Ще проведете важни разговори с близки приятели или колеги. Не търсете съдействието на високостоящи.

ЛЪВ
Лъвовете търсят нови възможности за постигане на някои дела, върху които вече сте работили. Но пътят, който сте избрали, е доста труден и ще ви сблъска с невъзможност за осъществяване на желанията ви. Обикновено действате самостоятелно. Мнозина имат шанс за придобивки чрез пътуване или осъществяване на нови сделки.

ДЕВА

Позитивният вторник зависи само от вас. Звездните влияния са твърде добри за различните видове придобивки. Малко по-неизразителни са те относно финансовата печалба, там съществуват обективни пречки, които ще спрат активността ви. Положителни ще бъдат контактите ви днес. През целия ден ще ви спори работата.

ВЕЗНИ
Везни, големи са вашите проблеми, не спирайте в действията си за тяхното разрешаване. Организирайте се и действайте по всички направления. Днес шансът е изключително във ваши ръце. Върху каквото и да работите, ще постигнете положителни резултати и материални придобивки. Избягвайте конфронтациите в службата с ваши колеги.

СКОРПИОН
Важен е вторник за Скорпионите, ако имат намерение да работят съвместно с някого. Това е успешен ход, който ще увеличи вашите финансови придобивки. Ще имате много добри контакти с различни хора. Известни трудности ще отложат пътуването на някои от Скорпион. Възможни са семейни проблеми, но резултатът ще е добър.

СТРЕЛЕЦ
Много добър е вторник за родените под Стрелец. Освен възможността за финансови придобивки през този ден вие имате и твърде изразителен професионален вторник. Някои от вас са доста забързани в делата си, което води до грешки, като по този начин си вредите и пропускате следващите си възможности. Печеливши са бизнес контактите ви.

КОЗИРОГ
Козирозите не бива да бързат в стремежа си за придобивки днес. Това може да ви изолира от околните, след което да последват професионални трудности. Заредени сте с достатъчно енергия и сте в състояние да се справите с всички възникнали проблеми. Необходимо е само да се концентрирате за отстраняването им, като ще ви бъде предложена помощ. Денят е положителен за бизнесмените и за работата им с партньорите.

ВОДОЛЕЙ
Днес Водолеите са твърде ангажирани с личните си дела и ще проявят пренебрежение към работния ден. Това е грешка от ваша страна. Ще възникнат проблеми, с които не можете да се справите самостоятелно. Други от вас са твърде затворени във вторник, което по всяка вероятност се дължи на домашни проблеми или някакви други възникнали трудности.

РИБИ
Мнозина от Риби са доста изтерзани психически днес. Редно е да отстранявате негативните емоции колкото е възможно по-бързо, защото те са в състояние да ви причинят и физически неприятности. Някои от вас изживяват тежки разочарования от интимния си партньор. Успешно е професионалното ви развитие днес, напредъкът ви е осезателен. В личния ви живот ще закрепите връзката си.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 23 ноември

Published

on

ОВЕН

По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се “спъ­ва­ха” неп­рес­тан­но в раз­лич­ни препя­тствия. От­кри­ват се но­ви въз­мож­нос­ти, пред­стоят ви до­маш­ни и фи­нан­со­ви про­ме­ни, много придобивки.

ТЕЛЕЦ

За­поч­ва­те мощ­но по­не­дел­ник и то­ва е доб­ро на­ча­ло за лич­ни и де­ло­ви ус­пе­хи. Пос­та­рай­те се да кон­цен­три­ра­те вни­ма­ние­то си вър­ху пред­стоя­щи­те проб­ле­ми, с кои­то трябва да се ан­га­жи­ра­те, и още се­га дей­ствай­те нас­той­чи­во. Нас­тъп­ва пром­яна в кон­так­ти­те ви в положитена посока.

БЛИЗНАЦИ

За мно­зи­на по­не­дел­ник се прев­ръ­ща в осо­бен ден. Ще осъ­знае­те кол­ко са­мот­ни се чувс­тва­те и как­ви праз­но­ти ви пред­стои да за­пъл­ни­те. Про­ме­не­те се­бе си и всич­ко око­ло вас, до­кол­ко­то е въз­мож­но. Пред­стои ви фи­нан­со­во въз­раж­да­не и нов про­фе­сио­на­лен път, много късмет.

РАК

По­не­дел­ник мо­же да се на­ре­че “ден за оза­ре­ние” за Ра­ци­те, тъй ка­то ще си да­де­те ясна смет­ка, че по на­чин на жи­вот се­га вие не жи­вее­те, а ве­ге­ти­ра­те. Нап­ра­ве­те кар­ди­нал­на жи­тей­ска пром­яна. За­поч­ва­те нов про­фе­сио­на­лен жи­вот, ще до­бие­те по­ло­жи­те­лен фи­нан­сов ба­ланс.

ЛЪВ

Денят фик­си­ра без­спор­но всич­ки­те до­се­гаш­ни ус­пе­хи и се явява га­ран­ция за но­ви. За Лъ­во­ве­те съ­що нас­тъп­ва нов пе­риод, ха­рак­те­рис­ти­ка­та на кой­то е мно­го по-ус­пеш­на от оно­ва, кое­то ве­че е на­ли­це. Ра­бо­те­щи­те в съд­ру­жие трябва да бъ­дат по-сдър­жа­ни в кон­так­ти­те с парт­ньо­ри­те си.

ДЕВА

Де­ви­те днес не ще се въз­пол­зват от чуж­да под­кре­па и с всич­ко ще трябва да се справят са­ми. Някои от вас ще имат неот­лож­ни за­да­чи, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не, кое­то се­га е ус­пеш­но. Появ­ява се необ­хо­ди­мост от пром­яна на някои от кон­так­ти­те ви, кои­то ще имат за­дър­жа­ща роля.

ВЕЗНИ

За­беля­зва се ус­пеш­ният опит на ед­на част от вас за пос­ти­га­не на ба­лан­са на вът­реш­но и вън­шно ни­во, а дру­ги­те от Вез­ни ще де­монс­три­рат ста­бил­ност, спо­кой­ствие и прин­цип­ност, но вът­реш­но­то без­по­кой­ство няма да ги на­пус­не през це­лия ден. Ще про­пус­не­те приятна сре­ща днес.

СКОРПИОН

Още днес мно­го неиз­вес­тни за вас ще от­пад­нат. Ще раз­ре­ши­те въп­рос, кой­то ви е при­тесн­явал от дос­та вре­ме. Пред­стоя­що­то ви дви­же­ние нап­ред е неиз­беж­но и в най-ско­ро вре­ме са­ми­те вие ще бъ­де­те про­ме­не­ни в ра­бо­та­та ви и във фи­нан­си­те. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те с хората.

СТРЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Стре­лец ще за­поч­нат сед­ми­ца­та вяло и с по­ни­же­но нас­трое­ние. По­ло­жи­те­лен е про­фе­сио­нал­ният ви ден и мно­зи­на ще пос­тиг­нат ус­пех, кой­то е трам­плин за но­ви спо­лу­ки. Отпочинали физически и психически след отпуската се заемете с новите си задължения. Тран­сфор­ма­ция мо­гат да оча­кват и биз­нес­ме­ни­те. Тя е по­ло­жи­тел­на, ре­зул­та­тът ще дой­де по-къс­но.

КОЗИРОГ

Мно­го вни­ма­тел­ни са Ко­зи­ро­зи­те днес във всич­ко, с кое­то ще се ан­га­жи­рат, ка­то ед­нов­ре­мен­но с то­ва ще бъ­дат наб­лю­да­тел­ни и изу­ча­ва­щи всич­ко, кое­то ги ка­сае, до най-мал­ки­те под­роб­нос­ти. Няма да ви бъ­де труд­но да разрeши­те проб­ле­ми­те, кои­то ви въл­ну­ват, консултирайте се с приятели и приемете помощта, ако ви бъде предложена такава.

ВОДОЛЕЙ

Лич­ни­те ви проб­ле­ми, оча­ква­щи раз­ре­ше­ние, не на­пус­кат и за миг съз­на­ние­то ви и днес мно­зи­на от вас са раз­сея­ни по­ве­че от оби­чай­но­то. Ра­зум­но е да се кон­цен­три­ра­те, за­що­то, нео­чак­вай­ки, ще си съз­да­де­те проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­тво, кое­то ще ви раз­тре­во­жи временно. Но всяко временно нещо може да стане за постонно, така че не сеотпускайте.

РИБИ

В по­не­дел­ник съ­щес­тву­ва из­вес­тна нея­сно­та у поч­ти всич­ки от Ри­би. Някои ще се опи­тат да си из­яснят си­туа­ция­та, но са­мо ще си за­губят вре­ме­то. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще про­ве­де­те, кои­то в някои слу­чаи са в про­фе­сио­нал­на на­со­ка и по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. Някои от знака са угнетени по въпрос, от който зависи тяхното бъдещо професионално развитие.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2020
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

ПОПУЛЯРНИ

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen