Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 18 ноември! Емоционален и напрегнат ден за три зодии

Published

on

ОВЕН

Оп­ре­де­ле­ние­то за сряда е свър­за­но с проек­ти за пе­чал­ба. Ов­ни­те ще имат по­вод как­то за сме­се­на ра­дост, та­ка и за раз­ми­съл по въп­ро­си, ка­сае­щи со­циал­но­то ви по­ло­же­ние. За де­ло­ви жи­вот сте в мно­го сил­ни по­зи­ции и “зе­мни­те си­ли” са на ва­ша стра­на. Със слу­же­бен проб­лем се справ­яте блест­ящо и до­вър­шва­те док­рай пла­ни­ра­но­то за деня.

ТЕЛЕЦ

Ма­кар че сте със ста­бил­но из­лъч­ва­не и в из­год­но по­ло­же­ние за деня, вие сте пред­раз­по­ло­же­ни да пре­диз­вик­ва­те са­ми неп­рия­тнос­ти­те си. При­тес­не­ния­та за па­ри ще са ос­нов­на те­ма за деня и няма доб­ри пред­пос­тав­ки за бла­гоп­рия­тен биз­нес и об­щес­тве­на из­ява. В служ­ба­та трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни, за­що­то е на­ли­це разс­трой­ство на пла­но­ве­те ви.

БЛИЗНАЦИ

Те­жък ден за Близ­на­ци е сряда и ще се на­ло­жи да се справ­яте с кри­за в до­ма и фи­нан­со­ви проб­ле­ми. По­зи­ции­те за то­зи ден со­чат мно­го скан­да­ли, най-ве­че в служ­ба­та ви, къ­де­то има опа­снос­т да не одобрят ра­бо­та­та ви. Ком­пли­ци­ра­на об­ста­нов­ка за лич­ни и об­щес­тве­ни кон­так­ти.

РАК

Оп­ти­мис­тич­но нас­трое­ни сте за то­зи ден и точ­но то­ва нас­трое­ние мо­же мно­го да ви по­мог­не за лич­на­та ви реа­ли­за­ция. И при Ра­ци­те се наб­лю­да­ва скан­дал­на пред­раз­по­ло­же­ност и ако не да­ват из­раз на по­доб­ни вре­мен­ни със­тоя­ния, мо­же мно­го да об­лек­чат се­бе си в сряда.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са без­ком­про­мис­ни днес в осъ­щест­вява­не­то си и при­до­би­ва­не­то на па­ри. Денят оба­че не е с фи­нан­со­ва оп­ре­де­ле­ност, тъй че е по-доб­ре да се със­ре­до­то­чи­те в дру­га дей­ност. Наб­лег­не­те на ра­бо­та­та и свър­ше­те всич­ко за днес, ще ос­та­ви­те доб­ро впе­чат­ле­ние и ще зат­вър­ди­те по­зи­ции­те си в про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. В кон­так­ти­те си бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

ДЕВА

Има­те мно­го важ­ни за­да­чи за днес, кои­то сте си нау­ми­ли да свър­ши­те. Ще ус­пее­те въп­ре­ки неп­рия­тнос­ти­те, с кои­то ще се сблъс­ка­те в сряда. Слу­жеб­ният ден е на­то­ва­рен и те­жък и ще има­те мно­го по­во­ди да се чувс­тва­те при­тес­не­ни. Де­ви, кон­так­ти­те ви днес са в доб­ра свет­ли­на и ще се чувс­тва­те удо­влет­во­ре­ни по­ра­ди пос­тиг­на­ти ус­пе­хи със сре­щи и раз­го­во­ри.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са по­доз­ри­тел­ни и из­пъл­не­ни със съм­не­ние по от­но­ше­ние на някои де­ло­ви въп­ро­си. На­ли­це са лич­ни проб­ле­ми, вни­ма­вай­те те да не взе­мат връх, кое­то мо­же да се ока­же осо­бе­но не­га­тив­но за об­щес­тве­но­то ви по­ло­же­ние. Не до­пус­кай­те лич­ни­те емо­ции да преоб­ла­да­ват и не лю­бов­та ви трябва да бъ­де сти­мул за де­ло­ви из­яви. Раз­чи­тай­те на пар­тни­ра­не днес.

СКОРПИОН

Денят е по­ло­жи­те­лен при Скор­пион и по­ве­че­то от вас са за­ре­де­ни с мно­го ене­ргия. В раз­лич­ни слу­чаи тя ще се проя­ви под фор­ма­та на спо­ро­ве, съ­пер­ни­чес­тво и бор­ба за над­мо­щие. На ра­бот­но­то място се ор­га­ни­зи­рай­те доб­ре, за­що­то има ве­роя­тност да си нав­ле­че­те гне­ва на ше­фа. При пар­тни­ра­не са на­ли­це неп­рия­тнос­ти и скан­да­ли, кои­то так­тич­но мо­же­те да пре­дот­вра­ти­те.

СТРЕЛЕЦ

Сряда за вас е свър­за­на с ма­те­риал­ни­те проб­ле­ми, кои­то из­пит­ва­те. Ва­шият ин­ти­мен жи­вот – лю­бов­та и прив­ли­ча­не­то, е в ис­тин­ска хар­мо­ния. При по-доб­ра ор­га­ни­за­ция и ком­пе­тен­тност от ва­ша стра­на мо­же да си спес­ти­те някои не­га­тив­ни проя­ви. Парт­ньор­ски взаи­моот­но­ше­ния с же­на мо­гат да ста­нат по­вод за сме­се­на ра­дост и раз­ми­съл вър­ху доб­ро пред­ло­же­ние.

КОЗИРОГ

Ко­зи­рог са об­зе­ти от ми­съл­та вър­ху пред­ло­же­ние за съв­мес­тна дей­ност, кое­то ка­сае лич­ния ви жи­вот и со­циал­но­то ви място там. Про­фе­сио­нал­на­та сряда е труд­на и пред­ла­га справ­яне със се­риоз­ни проб­ле­ми. На­ла­га се да пос­та­ви­те на по-за­ден план лич­на­та за­тор­мо­зе­ност и да по­ка­же­те ха­рак­тер­ния си про­фе­сио­на­ли­зъм. Със­ре­до­то­че­те се вър­ху про­фе­сио­нал­ни­те де­ла, не от­със­твай­те от ра­бо­та. Ос­тра нуж­да из­пит­ва­те от кон­такт с прия­те­ли.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е труд­на и за­тор­мо­зе­на и при Во­до­лей. Мно­го от вас няма да се чувс­тват доб­ре, а и има на­ли­чие на дис­ба­ланс във взаи­моот­но­ше­ния­та. Ста­ва въп­рос за някак­ви проб­ле­ми в ин­тим­ния жи­вот, кои­то мо­гат да ока­жат влия­ние и вър­ху про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява. Вие сте стрик­тни до пе­дан­тич­ност тук, но има ве­роя­тност за­ра­ди друг да по­не­се­те неп­рия­тнос­ти. Пра­ве­те ком­про­ми­си в име­то на раз­би­ра­телс­тво­то и ще по­ту­ши­те зреещ скан­дал. Под­би­рай­те хо­ра­та, с кои­то об­щу­ва­те!

РИБИ

Сряда е осо­бе­но теж­ка за да­ми­те от Ри­би. Въп­ре­ки че сте склон­ни към бла­го­род­ни дей­ствия, има ве­роя­тност да бъ­де­те из­пол­зва­ни и емо­цио­нал­но из­це­де­ни. Денят е с не­га­тив­на ха­рак­те­рис­ти­ка и се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те с то­ва. Вни­ма­вай­те в служ­ба­та да не се сблъс­ка­те с влия­те­лен мъж, кой­то днес съ­що е в ло­шо нас­трое­ние и мо­же мно­го да ви нав­ре­ди. Не прех­върл­яйте де­ло­ви­те си неп­рия­тнос­ти вкъ­щи, по­ло­вин­ка­та ви няма да из­тър­пи всич­ко то­ва и ще се ска­ра­те жес­то­ко.

Advertisement
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Хороскоп

Хороскоп за 24 ноември! Успешен ден за три зодии

Published

on

ОВЕН
Във вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостави много нови възможности. В службата си не се опасявайте от нечия атака, а изцяло се концентрирайте върху делата си.

ТЕЛЕЦ
Много вероятно е да възникнат проблеми за Телците от контактите. Но до голяма степен за тях ще бъдете самите вие причина. Ако избързвате с обещанията си, ще навредите на деловата си дейност. Изчакайте поканата на хората, с които сте в постоянно общуване, и това ще бъде печеливш ход.

БЛИЗНАЦИ

Ще се отложи набелязаното за вторник пътуване поради несвършена работа или липса на важен документ. Финансовият проблем е почти неразрешим днес. Това се дължи на разсеяността на някои от вас, които няма да забележат очевидни възможности за разрешаването на кризисната ситуация. Необходимо е да бъдете по-гъвкави на работното.

РАК
Във вторник най-ярко са изразени вашите лични професионални въпроси – проблеми, които можете да разрешите само по пътя на обединените действия. Ще проведете важни разговори с близки приятели или колеги. Не търсете съдействието на високостоящи.

ЛЪВ
Лъвовете търсят нови възможности за постигане на някои дела, върху които вече сте работили. Но пътят, който сте избрали, е доста труден и ще ви сблъска с невъзможност за осъществяване на желанията ви. Обикновено действате самостоятелно. Мнозина имат шанс за придобивки чрез пътуване или осъществяване на нови сделки.

ДЕВА

Позитивният вторник зависи само от вас. Звездните влияния са твърде добри за различните видове придобивки. Малко по-неизразителни са те относно финансовата печалба, там съществуват обективни пречки, които ще спрат активността ви. Положителни ще бъдат контактите ви днес. През целия ден ще ви спори работата.

ВЕЗНИ
Везни, големи са вашите проблеми, не спирайте в действията си за тяхното разрешаване. Организирайте се и действайте по всички направления. Днес шансът е изключително във ваши ръце. Върху каквото и да работите, ще постигнете положителни резултати и материални придобивки. Избягвайте конфронтациите в службата с ваши колеги.

СКОРПИОН
Важен е вторник за Скорпионите, ако имат намерение да работят съвместно с някого. Това е успешен ход, който ще увеличи вашите финансови придобивки. Ще имате много добри контакти с различни хора. Известни трудности ще отложат пътуването на някои от Скорпион. Възможни са семейни проблеми, но резултатът ще е добър.

СТРЕЛЕЦ
Много добър е вторник за родените под Стрелец. Освен възможността за финансови придобивки през този ден вие имате и твърде изразителен професионален вторник. Някои от вас са доста забързани в делата си, което води до грешки, като по този начин си вредите и пропускате следващите си възможности. Печеливши са бизнес контактите ви.

КОЗИРОГ
Козирозите не бива да бързат в стремежа си за придобивки днес. Това може да ви изолира от околните, след което да последват професионални трудности. Заредени сте с достатъчно енергия и сте в състояние да се справите с всички възникнали проблеми. Необходимо е само да се концентрирате за отстраняването им, като ще ви бъде предложена помощ. Денят е положителен за бизнесмените и за работата им с партньорите.

ВОДОЛЕЙ
Днес Водолеите са твърде ангажирани с личните си дела и ще проявят пренебрежение към работния ден. Това е грешка от ваша страна. Ще възникнат проблеми, с които не можете да се справите самостоятелно. Други от вас са твърде затворени във вторник, което по всяка вероятност се дължи на домашни проблеми или някакви други възникнали трудности.

РИБИ
Мнозина от Риби са доста изтерзани психически днес. Редно е да отстранявате негативните емоции колкото е възможно по-бързо, защото те са в състояние да ви причинят и физически неприятности. Някои от вас изживяват тежки разочарования от интимния си партньор. Успешно е професионалното ви развитие днес, напредъкът ви е осезателен. В личния ви живот ще закрепите връзката си.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 23 ноември

Published

on

ОВЕН

По­не­дел­ник бе­ле­жи края на един нео­со­бе­но бла­гоп­рия­тен пе­риод, през кой­то ед­ни от вас бяха страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния, а дру­ги се “спъ­ва­ха” неп­рес­тан­но в раз­лич­ни препя­тствия. От­кри­ват се но­ви въз­мож­нос­ти, пред­стоят ви до­маш­ни и фи­нан­со­ви про­ме­ни, много придобивки.

ТЕЛЕЦ

За­поч­ва­те мощ­но по­не­дел­ник и то­ва е доб­ро на­ча­ло за лич­ни и де­ло­ви ус­пе­хи. Пос­та­рай­те се да кон­цен­три­ра­те вни­ма­ние­то си вър­ху пред­стоя­щи­те проб­ле­ми, с кои­то трябва да се ан­га­жи­ра­те, и още се­га дей­ствай­те нас­той­чи­во. Нас­тъп­ва пром­яна в кон­так­ти­те ви в положитена посока.

БЛИЗНАЦИ

За мно­зи­на по­не­дел­ник се прев­ръ­ща в осо­бен ден. Ще осъ­знае­те кол­ко са­мот­ни се чувс­тва­те и как­ви праз­но­ти ви пред­стои да за­пъл­ни­те. Про­ме­не­те се­бе си и всич­ко око­ло вас, до­кол­ко­то е въз­мож­но. Пред­стои ви фи­нан­со­во въз­раж­да­не и нов про­фе­сио­на­лен път, много късмет.

РАК

По­не­дел­ник мо­же да се на­ре­че “ден за оза­ре­ние” за Ра­ци­те, тъй ка­то ще си да­де­те ясна смет­ка, че по на­чин на жи­вот се­га вие не жи­вее­те, а ве­ге­ти­ра­те. Нап­ра­ве­те кар­ди­нал­на жи­тей­ска пром­яна. За­поч­ва­те нов про­фе­сио­на­лен жи­вот, ще до­бие­те по­ло­жи­те­лен фи­нан­сов ба­ланс.

ЛЪВ

Денят фик­си­ра без­спор­но всич­ки­те до­се­гаш­ни ус­пе­хи и се явява га­ран­ция за но­ви. За Лъ­во­ве­те съ­що нас­тъп­ва нов пе­риод, ха­рак­те­рис­ти­ка­та на кой­то е мно­го по-ус­пеш­на от оно­ва, кое­то ве­че е на­ли­це. Ра­бо­те­щи­те в съд­ру­жие трябва да бъ­дат по-сдър­жа­ни в кон­так­ти­те с парт­ньо­ри­те си.

ДЕВА

Де­ви­те днес не ще се въз­пол­зват от чуж­да под­кре­па и с всич­ко ще трябва да се справят са­ми. Някои от вас ще имат неот­лож­ни за­да­чи, свър­за­ни с пъ­ту­ва­не, кое­то се­га е ус­пеш­но. Появ­ява се необ­хо­ди­мост от пром­яна на някои от кон­так­ти­те ви, кои­то ще имат за­дър­жа­ща роля.

ВЕЗНИ

За­беля­зва се ус­пеш­ният опит на ед­на част от вас за пос­ти­га­не на ба­лан­са на вът­реш­но и вън­шно ни­во, а дру­ги­те от Вез­ни ще де­монс­три­рат ста­бил­ност, спо­кой­ствие и прин­цип­ност, но вът­реш­но­то без­по­кой­ство няма да ги на­пус­не през це­лия ден. Ще про­пус­не­те приятна сре­ща днес.

СКОРПИОН

Още днес мно­го неиз­вес­тни за вас ще от­пад­нат. Ще раз­ре­ши­те въп­рос, кой­то ви е при­тесн­явал от дос­та вре­ме. Пред­стоя­що­то ви дви­же­ние нап­ред е неиз­беж­но и в най-ско­ро вре­ме са­ми­те вие ще бъ­де­те про­ме­не­ни в ра­бо­та­та ви и във фи­нан­си­те. Из­бягвай­те кон­флик­ти­те с хората.

СТРЕЛЕЦ

По­ве­че­то от Стре­лец ще за­поч­нат сед­ми­ца­та вяло и с по­ни­же­но нас­трое­ние. По­ло­жи­те­лен е про­фе­сио­нал­ният ви ден и мно­зи­на ще пос­тиг­нат ус­пех, кой­то е трам­плин за но­ви спо­лу­ки. Отпочинали физически и психически след отпуската се заемете с новите си задължения. Тран­сфор­ма­ция мо­гат да оча­кват и биз­нес­ме­ни­те. Тя е по­ло­жи­тел­на, ре­зул­та­тът ще дой­де по-къс­но.

КОЗИРОГ

Мно­го вни­ма­тел­ни са Ко­зи­ро­зи­те днес във всич­ко, с кое­то ще се ан­га­жи­рат, ка­то ед­нов­ре­мен­но с то­ва ще бъ­дат наб­лю­да­тел­ни и изу­ча­ва­щи всич­ко, кое­то ги ка­сае, до най-мал­ки­те под­роб­нос­ти. Няма да ви бъ­де труд­но да разрeши­те проб­ле­ми­те, кои­то ви въл­ну­ват, консултирайте се с приятели и приемете помощта, ако ви бъде предложена такава.

ВОДОЛЕЙ

Лич­ни­те ви проб­ле­ми, оча­ква­щи раз­ре­ше­ние, не на­пус­кат и за миг съз­на­ние­то ви и днес мно­зи­на от вас са раз­сея­ни по­ве­че от оби­чай­но­то. Ра­зум­но е да се кон­цен­три­ра­те, за­що­то, нео­чак­вай­ки, ще си съз­да­де­те проб­ле­ми от фи­нан­со­во ес­тес­тво, кое­то ще ви раз­тре­во­жи временно. Но всяко временно нещо може да стане за постонно, така че не сеотпускайте.

РИБИ

В по­не­дел­ник съ­щес­тву­ва из­вес­тна нея­сно­та у поч­ти всич­ки от Ри­би. Някои ще се опи­тат да си из­яснят си­туа­ция­та, но са­мо ще си за­губят вре­ме­то. Ус­пеш­ни кон­так­ти ще про­ве­де­те, кои­то в някои слу­чаи са в про­фе­сио­нал­на на­со­ка и по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие. Някои от знака са угнетени по въпрос, от който зависи тяхното бъдещо професионално развитие.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2020
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

ПОПУЛЯРНИ

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen