Постоянни комисии и ноемврийско заседание на ОБС Гоце Делчев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПРОЕКТ

 

Уведомявам Ви, че на 26 ноември 2020 г. (четвъртък) от 14,00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“.

2. Даване съгласие за кандидатстване по програма „Красива България“ с „Проект прилагащ мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ „Пролет“ с.Мосомище“.

3. Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекти „Климатизиращи се здравни институции“ и „Нашият общ път към съвместното бъдеще“.

4. Изменение на Решение № 627 от 29.11.2018 г. на Общински съвет-Гоце Делчев относно удължаване срок на кредит.

5. Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев.

6. Проект за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

7. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие гр.Гоце Делчев.

8. Промяна на показателите за УПИ VIII-1131 от кв. 144 по действащия план на гр. Гоце Делчев.

9. Промяна на показателите за УПИ I-3243 от кв. 255 по действащия план на гр. Гоце Делчев.

10. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот /нива/ с №05606.27.44, местност „Балтовици“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев, за “склад за селскостопанска продукция”.

11. Разрешение изготвянето на ПУП-ПР за обособяване на два нови урегулирани поземлени имота.

 

 

С уважение,

ДИМИТЪР БАЛТАДЖИЕВ /п./
Председател Общински съвет

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене