Достойно! Кметът на Гърмен с публичен отчет за една година управление!

Уважаеми жители на община Гърмен, На 12.11.2019 г. положих клетва като Ваш Кмет, заклех се да работя и служа в интерес на Вас и Вашите семейства. Поехме ангажимент да изпълним в рамките на мандата ни онова, което обещахме в предизборната ни кампания. Въпреки, че през цялата тази година сме в извънредна ситуация, предизвикана от COVID -19 и съпътстващите я социални и икономически проблеми, ние полагаме усилия това което обещахме да се случва.

ОБЕЩАНИЯТА: 1. Да спрем, разделението и противопоставянето в обществото ни. Широко да отворим вратите на общината за всички, независимо от политическата принадлежност и социално положение. За Кмета на общината и екипът му, всеки ден да бъде приемен ден. – В изпълнение на това обещание полагаме много усилия. Общината се управлява от Кмет на ДПС, Председател на общински съвет от ГЕРБ, един от заместник кметовете е от БСП. С Общинския съвет работим добре. Всеки ден е приемен ден, както за Кмета на общината, така и за целия екип. Надяваме се, че жителите на общината са намерили спокойствие и са почувствали различния подход към тях и проблемите им. 2. Кметствата да имат своята самостоятелност, да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни средства, сами да могат да решават голяма част от проблемите си. – Този наш ангажимент не е изпълнен поради обещанието дадено на националното сдружение на кметовете на кметства, от Министерски съвет, за промени в закона на местното самоуправление и местната администрация, които да направят кметовете на кметства второстепенни разпоредители с бюджетните средства. Ако тези законови промени не се случат, ние не се отказваме от идеята си, кметствата да получат своята самостоятелност и децентрализация на финанси и услуги. Въпреки това, към настоящия момент, аз като Кмет и Общинска администрация, работим добре със всички кметове, независимо от политическата им принадлежност. 3. Електронно управление. – В изпълнение на това обещание, Общината оборудва кметствата с нови компютри, принтери и нов програмен продукт. В кметствата по места, вече можете да подавате почти всички заявления за издаване на документи, и не се налага да пътувате до общинския център. 4. Обществените средства да бъдат управлявани целесъобразно и законосъобразно. До тях да имат достъп повече местни фирми. – Към настоящия момент Общината е сключила договори след проведени обществени поръчки за над 3 000 000лева. Изграждат се и се ремонтират ВиК инфраструктура по всички населени места, строят се спортни и детски площадки, спортна и многофункциолнална зала; – Предстои реконструкция и разширение на моста между Огняново и Марчево. Извършва се ремонт на много улици в Общината, както и текущи неотложни ремонти по селата. Изгражда се нова кухня към ЦСУ с. Марчево. По всички тези обекти работят: – „Билдинг компани“ ЕООД, с. Дъбница; – „Кичуков Бомба“ ЕООД, с. Рибново; – „Ати Строй Инвест“ ЕООД, с. Огняново; – „А.2А.“ ЕООД, с. Горно Дряново; – „Риф-А“ ЕООД, с. Долно Дряново; – „Дф Строй“ ЕООД, с. Рибново; – „Петканин“ ЕООД, с. Огняново; – „ИСА ДД“ ЕООД, с .Рибново; – „КСМ Строй“ ООД, с. Огняново; – „М-Строй 81“ ЕООД, с. Рибново; Ние твърдим, че средствата се изразходват целесъобразно, но това ще покажат предстоящите проверки на Сметната палата и Държавната финансова инспекция. 5. Социалната политика на Общината и откриване на нови работни места. – безплатни детски градини, което струва на общината над 200 хиляди лева за година; – домашен социален патронаж и топъл обяд за над 200 крайно нуждаещи се жители на общината; – закупен нов автомобил за нуждите на социалния патронаж; – социална еднократна помощ за 273 жители на общината, тежко болни или претърпяли тежка операция на стойност 30 890 лева; – двойно увеличени средства за разходите при погребение; – направени дарения за църквите в община Гърмен, по случай храмовите им празници, както и на някои от джамиите в общината; През тази една година разкрихме нови 322 работни места: – Механизъм „Лична помощ“ – 82 лица назначени на длъжност „личен асистент“, предоставящи лична помощ на потребители с трайни увреждания ; – Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев – 142 лица, назначени на длъжност „домашен помощник“, за предоставяне на грижи в домашна среда на възрастни хора над 65 години ; – По Мярка 11 „Подкрепа за социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни в община Гърмен“ към МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – 20 лица ( 17 назначени на длъжност „личен асистент“, 1 счетоводител, 1 психолог, 1 медицинска сестра) ; – По Мярка 10 „Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен“ към МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – осигурена заетост на21 лица – ( от които 18 назначени на длъжност „общ работник“, 1 счетоводител, 1 консултант включване в заетост, 1 здравен медиатор) ; – По проект „Нова възможност за младежка заетост“, съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев – 30 младежи, назначени като „обучаеми лица“ ; -„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 – назначени – 7 лица – ( 5 на длъжност „личен асистент“, 1 психолог и 1 медицинска сестра); -„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3 -10 лица ( 1 диспечер и 9 на длъжност „работник изпълняващ доставки по домовете“) ; – Регионална програма за заетост, съвместно с Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев – 10 лица назначени на длъжност „общ работник“ ; – Допълнително са назначени служители по кметства; – Допълнително медицински сестри по детски градини и училища; – По – ниски заплати на Кмета на Общината и Председателя на ОбС, без представителни разходи. 6. По – чиста околна среда и подобряване на услугата по сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци. Откриване на общинско предприятие за оптимизиране на тази дейност; – Трябва да признаем, че в изпълнението на това наше обещание, срещаме сериозни трудности и въпреки, че полагаме усилия, резултат не е видим. Има решение на ОбС за структурирането на общинското предприятие, но проблема към настоящия момент е финансовия ресурс. Обявена е обществена поръчка, за закупуване на два нови автомобила за сметосъбиране и се надяваме, до края на тази година да ги получим. Ще продължим да снабдяваме населението с допълнителни кофи и контейнери, и с усилията на всички да направим общината ни, по-чиста и по-привлекателна 7. Изготвяне на проекти за привличане на допълнително финансови средства за подобряване на условията за живот в общината. Екипът на община Гърмен готви и актуализира проекти, които очакваме да бъдат финансирани: – Имаме изготвен проект за пречиствателна станция за питейни води за с. Рибново. Предстои да бъде входиран в МОСВ или ПУДОС; – Имаме входиран проект в Междуведомствена комисия по бедствия и аварии, за възстановяване на изгорялата при пожар административна сграда, в която се помещаваха читалище, кметство, пенсионерски клуб, здравна служба в с. Скребатно; – Актуализирахме проекти за ремонт на здравните служби по всички населени места и предстои да кандидатстваме с тях по „Красива България“ – Актуализираме проекта за водоснабдяването на Ковачевица, Лещен и Горно Дряново за кандидатстване пред МОСВ; – Актуализираме проекта за пречиствателна станция за отпадни води с. Дебрен за кандидатстване пред ПУДОС; – Изготвихме проект за разширение на ДГ с. Рибново и го входирахме в МОН; – Актуализирахме и проект за изграждане на ДГ в с. Долно Дряново и го входирахме в МОН; – Изготвихме проект за изграждане на трафопост в с. Марчево за нуждите на ЦСУ и Обществената пералня. 8. Подобряване на условията за развитието на туризма в общината: – Изработихме рекламни видеоклипове на Ковачевица, Лещен, Огняново, Никополис АД Нестум и Градище и ги качихме в социалните мрежи; – Пуснахме в движение атракционното влакче; – Изработихме и монтирахме указателни табели за туристическите обекти на територията на общината; – Извършваме ремонт на част от системата за водоснабдяване с минерална вода на хотелите; – Общински съвет взе решение и намалихме цената на минералната вода; – Започнахме възстановяването на калдъръма в с. Ковачевица. Хотелиерите и собствениците на къщите за гости са основни работодатели в общината.Те подсигуряват стотици работни места и са най- големите данъкоплатци в общината. В тази връзка ние ще продължим да полагаме усилия за подобряването на условията за туризма в общината. Уважаеми жители на община Гърмен. Това е което успяхме да направим през тази една година от нашия мандат. Със сигурност, сме допуснали и грешки с някой от нашите решения. Вярваме обаче, че в оставащите 3 години от мандата, заедно с Вас и Вашата подкрепа ще успеем да решим голяма част от проблемите, които стоят пред нас. Какво плануваме да направим през следващата година? Да продължим да благоустрояваме селата; Да успеем да реализираме всички подготвени от нас проекти; В извънредната ситуация на COVID-19 да развием и надградим социалната дейност на общината, така че да достигнем до всеки нуждаещ се; Да продължим да разкриваме нови работни места; Да продължим да подобряваме качеството на обслужване на жителите на общината. Пожелаваме здраве на Вас и Вашите семейства. Пазете се!!! Ще очакваме да ни пишете както за положителните неща в нашата работа така и за нашите пропуски.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене